Klage nr:
219/06
Avgjort:
22.08.2006
Saken gjelder:
Klager mener at eiendomsmegleren ikke er berettiget til tilretteleggingsgebyr i tillegg til refundering av direkte utlegg
Foretakets navn:
Terra Eiendomsmegling Akershus AS

Saksframstilling

Klageren mener at gebyr kalt «tilretteleggingsgebyr» er i strid med eiendomsmeglingsloven og at begrepet er for generelt til å kunne innkreves.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I løpet av oppdragsperioden på 6 måneder klarte ikke eiendomsmegleren å selge klagerens bolig, som da ønsket å avslutte avtalen. Klageren stilte seg spørrende til beløp kr 7.500 for tilrettelegging. Etter samtaler med andre innen eiendomsmarkedet, mente flere at dette beløpet virket urimelig.

Så vidt klageren forstår har de krav på å få dokumentasjon på beløpet etter eiendomsmeglingsloven § 4-1 og § 4-4.

Klageren har fått opplyst fra innklagede at gebyret er omkostninger som «befaring, fotografering, trykking av prospekt/salgsoppgaver, visninger, utgifter til telefon, verdivurdering, utsending av prospekt + meglers arbeid utover dette».

Dette finner klageren merkelig da kontrakten med foretaket sier at følgende er gratis: taksering, fotografering, internettannonsering + 1 visning. Klageren trodde det var provisjonen som skulle dekke de generelle kostnadene.

Innklagede anfører:

I oppdragsskjemaets punkt 4B står det at selger skal svare tilretteleggingsgebyr og alle direkte utlegg megler har i forbindelse med oppdraget. I punkt 4 er det avtalt at tilretteleggingsgebyret er på kr 7.500 inkl mva.

Oppdragsskjemaet er undertegnet av selger, og innklagede mener det ikke bør være tvil om hvorvidt dette skal betales. Innklagede mener at det ikke er urimelig at klageren skal betale tilretteleggingsgebyret, da hun har fått gratis taksering, fotografering og internettannonsering i tillegg til 1 visning. Dette gjelder vanligvis bare dersom eiendommen er solgt, men da dette ikke er spesifisert i skjemaet ser innklagede at de ikke kan belaste klageren til tross for at eiendommen ikke ble solgt gjennom dem.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om at eiendomsmegleren frafaller deler av sitt krav på tilretteleggingsgebyr.

I oppdragsskjemaet mellom partene (punkt 4B), som regulerer hvorvidt megler skal ha vederlag dersom handel ikke er kommet i stand, er følgende avtalt: «Selger betaler tilretteleggingsgebyr og alle direkte utlegg megler har i forbindelse med oppdraget jfr.pkt.5». Tilretteleggingsgebyret fremgår av oppdragsskjemaet punkt 4A. Tilretteleggingsgebyret er angitt som en rund sum, kr. 7.500 inkl. mva.

Avtale om at eiendomsmegleren skal ha rett til vederlag dersom handel ikke er kommet i stand, kan lovlig inngås, jf emgll. § 4-1 første ledd jf § 3-2 første ledd nr 4.

Loven inneholder ingen regler om hva som inngår i et tilretteleggingsgebyr, og den gir heller ikke noe påbud om at forskjellige elementer i tilretteleggingsgebyret skal kunne dokumenteres separat. Vanligvis dekker tilretteleggingsgebyrer besiktigelse, innhenting av dokumenter, utarbeidelse av salgsoppgave m.v., men det kan nok variere mellom de forskjellige eiendomsmeglingsforetak hva som er omfattet. Reklamasjonsnemnda kan ikke se det er noe grunnlag for at innklagede skal frafalle et tilretteleggingsgebyr som er avtalt i oppdragsskjemaet. Klagen kan dermed ikke føre frem.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 22. august 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant