Klage nr 2016111

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 24. oktober 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler Vest AS Sandnes

 

Saken gjelder:               Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne engasjerte innklagede for inngåelse av en salgsavtale om transport av kjøpekontrakt for kjøp av bolig under oppføring. De hevder de informerte innklagede om at tilvalg til kjøkken ikke var inkludert i salget. Innklagede bekreftet overfor kjøperen på e-post at tilvalget var inkludert i kjøpesummen. Klagerne hevder at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 70 000.

 

Innklagede anfører at e-poster bekrefter at megleren fikk opplyst på telefon av klagerne at kjøkken og hvitevarer var inkludert i kjøpesummen. Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og at innklagede er erstatningsansvarlig.

 

Innklagede er representert ved advokat.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen i det vesentlige førte frem.

 


 

Klageren har i korte trekk anført:

Klagerne inngikk en salgsavtale om transport av kjøpekontrakt for kjøp av bolig under oppføring via innklagede. Senere mottok klagerne faktura for tilvalg til kjøkken pålydende kr 60 263.

 

Salgsannonsen sammen med transportavtalen var tydelig på at kjøperen overtok alle nye og eksisterende avtaler til kontrakten. Megleren fikk tilsendt både kjøpekontrakt og tilbud fra kjøkkenleverandør. Det ble blant annet spesifisert at oppgjør ville bli fakturert ved leveranse. Megleren hadde mottatt all informasjon han ba om fra klagerne, og burde som profesjonell part ikke solgt leiligheten inkludert tilvalg til kjøkken uten å opplyse klagerne om dette.

 

Megleren fikk opplysninger om at det var inngått en avtale med kjøkkenleverandør pr. e-post. Dette ble også lagt ved i FINN-annonsen noen dager etterpå, og kjøperen kom med konkrete spørsmål vedrørende dette tilbudet.

 

Klagerne kjenner ikke til den telefonsamtalen megleren viser til, hvor han ble opplyst om at kjøkken og hvitevarer var inkludert i kjøpesummen. Det ble videresendt en e-post fra kjøkkenleverandøren til megleren hvor det blant annet fremgikk at: «Vedlagt følger forslag på planløsning og tilbud på kjøkkeninnredning […]. Se på dette og kom gjerne med forslag til endringer dersom det er ønskelig. Vi gjør oppmerksom på at beløpet er inkludert i kontrakt med […] vil bli trukket fra ved fakturering». Megleren burde forstått at alt som var på tegningen ikke var inkludert i kontrakt, og dersom han fikk spørsmål om dette, burde han henvendt seg til utbygger eller kjøkkenleverandøren.

 

Megleren mottok en konkret henvendelse fra kjøperen angående kjøkken, hvor megleren bekreftet at tilvalget var inkludert i kjøpesummen. Megleren forhandlet også med kjøkkenleverandøren etter at transportavtalen ble undertegnet uten at klagerne fikk beskjed om dette. Kjøkkenleverandøren endret debitor fra kjøper til klagerne etter dialogen med megleren.

 

I FINN-annonsen fremgikk det at: «Det gjøres oppmerksom på at salget gjelder transport av kontrakt. Dette vil si at kjøper trer inn i allerede gjeldende kontrakt mellom selger og utbygger med alle rettigheter og forpliktelser. Interessenter anmodes på generelt grunnlag til å ta en særlig grundig gjennomgang av nevnte kjøpekontrakt og rom – og leveransebeskrivelse». Det sto også at: «Eventuelle tilvalg og endringer utover leveransebeskrivelsen vil komme i tillegg til den oppgitte salgsprisen.» Dersom kjøkkenet skulle være inkludert hadde det vært naturlig at det hadde blitt opplyst om dette i salgsoppgaven.

 

Kjøkkenet kunne endres etter at kontraktsposisjonen ble solgt. Dermed var det naturlig for klagerne å anta at kjøperen selv ville velge eget kjøkken, og følgelig betale for dette.

 

Det var megleren som satte en prisantydning for kontraktposisjonen før klagerne valgte kjøkken. Denne ble nedjustert 5% etter råd fra megleren. Redusering av pris gjorde at annonsen havnet øverst på FINN.no. Det ble ikke anbefalt å øke denne prisen etter at megleren mottok brev om valg av kjøkken. Klagerne aksepterte budet med den oppfattelse at det ikke ville komme ekstrautgifter etter salget. Det blir antydet at det oppgraderte kjøkkenet førte til en økt pris i markedet. Dette kan være tilfelle, men det er svært lite sannsynlig at markedet korrelerer helt perfekt med prisen på selve kjøkkenet.

 

Ved inngåelsen av kontrakten var det ikke sendt krav eller innbetalt noe, og det er dermed naturlig å forvente at det ville komme krav som ny eier måtte betale.

 

Megleren har solgt kontrakten på feil premisser og opptrådt i strid med god meglerskikk. Klagerne krever erstatning på kr 70 000 for kravet fra kjøkkenleverandøren og arbeidstimer i forbindelse med dette.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren avklarte spørsmålet om tilvalget på kjøkkenet var inkludert i prisen med klagerne på telefon. E-postene fremlagt i saken bekrefter at megleren fikk opplyst på telefon at kjøkken og hvitevarer var inkludert i kjøpesummen før megleren svarte interessenten på e-post.

 

Klagerne tok ingen forbehold om prisøkning som følge av tilvalgene på kjøkkenet. Det har formodningen mot seg at megleren ikke avklarte dette på telefon med den ene av klagerne, da en interessent stilte direkte spørsmål om kjøkkenet var inkludert i prisen to dager senere.

 

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Megleren tok opp spørsmålet om kjøkkenet var inkludert i prisen oktober 2014, og det kan ikke sees som brudd på god meglerskikk at han ikke tok opp dette spørsmålet med klagerne enda en gang, da han kommuniserte med kjøperen.

 

Det har ingen betydning at bestillingen på kjøkkenet først ble bekreftet to måneder senere. Klagerne hadde grunn til å holde spørsmålet om kjøkkenløsningen åpent så lenge som mulig, slik at eventuelle interessenter kunne gjøre de endringene de selv ønsket. Så lenge bestillingen og prisen ikke endret seg i forhold til tilbudet, var det for meglerens del av liten betydning når bestillingen faktisk ble akseptert.

 

For det tilfellet at det skulle foreligge brudd på god meglerskikk, er det ikke sannsynliggjort et økonomisk tap. Leiligheten ble solgt i et vanskelig marked, og det er sannsynlig at det oppgraderte kjøkkenløsningen bidro til en høyere salgssum, enn om kjøkkenet ikke hadde vært oppgradert. Det er ikke sannsynliggjort at klagerne hadde fått mer betalt for leiligheten dersom det var blitt gitt korrekte opplysninger om kjøkkenet og hvitevarene.

 

Klagerne må uansett ta ansvar for hele eller deler av tapet. De hadde selv grunn til å be om justering av den annonserte prisen, dersom de skulle ha dekket de økte kostnadene til kjøkken og hvitevarer. Klagerne aksepterte også budet fra kjøperen, uten å ta opp spørsmålet om tilvalget til kjøkkenet.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk som følge av feilinformasjon til kjøperen og krav om erstatning.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt om klagerne bekreftet i en telefonsamtale at tilvalg til kjøkken var inkludert i salget. På dette punktet reiser saken derfor bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

Det fremgår av annonsen på www.FINN.no under punktet «Diverse» at: «Eventuelle tilvalg og endringer utover leveransebeskrivelsen vil komme i tillegg til den oppgitte salgsprisen. Konfr.megler vedr. dette.» Videre står det under samme punkt at: «I tillegg til kjøpesum vil det kunne komme tilvalg av ukjent størrelse som p.t. ikke foreligger. Konfr. megler før budgivning for å få opplyst evt. tilleggsbeløp og hvilke tilvalg som er gjort».

 

Innklagede har til støtte for sitt syn om at tilvalg til kjøkken skulle være inkludert i prisen, vist til e-post utveksling mellom megleren og en av klagerne. Dette er ifølge innklagede tidsnære bevis, som viser at tilvalg kjøkken var inkludert i prisen. Nemnda finner imidlertid ikke at e-postene fra en av klagerne viser dette. Da FINNannonsen tydelig tilkjennegir at forholdet til tilvalg må avklares med megler i forbindelse med budgivningen, måtte megleren ha sørget for å avklare og dokumentere på en tydelig måte at tilvalg kjøkken eventuelt ikke skulle komme i tillegg til prisen.

 

Megleren har derfor opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Nemnda finner også at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at innklagede følgelig må dekke klagernes økonomiske tap som utgjør i henhold til fakturaen kr 60 263. Det er ikke rettslig grunnlag for å erstatte klagernes arbeidstimer med saken.

 

Klagen har etter dette i det vesentlige ført frem

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Eiendomsmegler Vest AS Sandnes har opptrådt i strid med god meglerskikk og må betale 60 263 kroner til klagerne.