Klage nr 2016125

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 21. november 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Aktiv Eiendomsmegling Grønland

Fremtiden Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede og hevder at hun er belastet for mye i oppgjørsoppstillingen i henhold til hva som var avtalt i oppdragsavtalen. Klageren har anført at manglende avkryssing ved punkter i oppdragsavtalen betydde at hun ikke skulle dekke vederlag og utlegg utover det prosentvise vederlaget. Klageren krever tilbakebetalt kr 36 744,25. Innklagede mener at klageren måtte forstå at dette var kostnader som skulle dekkes av henne som selger, og viser til at pristilbudet og de ulike postene i oppdragsavtalen ble gjennomgått grundig med klageren.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av sin leilighet i april 2016.

Klageren er uenig i oppgjørsoppstillingen, og krever tilbakebetalt kr 36 744,25.

 

Klageren mener at hun har blitt fakturert urettmessig for utlegg og vederlag som det ikke var krysset av for i oppdragsavtalen.

 

I avtalens pkt. 7.2 Utlegg/Øvrige vederlag fremgår det at «Oppdragstaker kan kreve dekning for følgende: (sett kryss ved aktuelle poster)». I tabellen som følger med liste over og kostnader for ulike utlegg, ble det ikke satt kryss i noen av rubrikkene.

 

I oppgjørsoppstillingen ble salgssummen trukket for alle vederlag, selv om ingen av dem var avkrysset for at oppdragstaker kunne kreve dekning for dem.

 

Klager mener derfor at hun urettmessig har blitt trukket kr 36 744,25 for mye og krever dette tilbakebetalt fra innklagede.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Før oppdragsavtale ble inngått, ble pristilbudet i avtalen grundig gjennomgått på befaringsmøte. Innholdet i de forskjellige postene ble forklart, samt hvilken totalkostnad oppdraget ville få dersom boligen ble solgt for en gitt sum. Særlig pkt. 7 ble grundig gjennomgått på vanlig måte. Meglerens verdivurdering av leiligheten var satt til kr 2 600 000, og tilbudet ble basert på denne salgssummen. Under pkt. 7.2.2 i avtalen er vederlag, øvrige vederlag og utlegg summert og det ble gitt en totalsum på kr 90 248. Det ble ikke krysset av ved noen av postene, men oppgitt et beløp bak de som var aktuelle ved dette salget. De postene som ikke var aktuelle ble satt til kr 0.

 

Klageren kom til innklagedes kontor for signering av avtalen. I dette møtet ble avtalen gjennomgått igjen for å vise at tilbudet var i samsvar med det som ble gitt på befaringsmøtet. Heller ikke på dette tidspunkt stilte klageren spørsmål ved totalsummen.

 

Klageren var innom kontoret ytterligere en gang for å parafere alle sidene i avtalen. Heller ikke da ble det stilt spørsmål ved totalsummen.

 

Klageren ble ved flere anledninger forklart hva prisen på oppdraget ville være. Det fremstår som uvanlig at et meglerforetak skal dekke kostnader til f.eks. foto og innhenting av offentlig informasjon. Klageren kommenterte selv prisen på kveldsfoto, og det fremstår da som usannsynlig at hun ikke forstod at dette var en av kostnadene som skulle dekkes av henne.

 

Innklagede mener at klageren i tilstrekkelig grad ble gjort kjent med totalsummen på salgsoppdraget.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av utlegg og vederlag, idet klageren mener at oppgjørsoppstillingen ikke er i samsvar med det som var avtalt i oppdragsavtalen.

 

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem. Klageren har skrevet under på oppdragsavtalen. Det fremgår her under pkt. 7.2.2 hva utlegg utgjør i kroner, og i tillegg er de totale omkostningen summert nederst på side 5 til kr 90 246 basert på en salgssum på kr 2 600 000. Dette er et krav som følger av eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 6. Klageren måtte forstå at innklagede hadde krav på å få dekket utlegg.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.