Klage nr:
214/06

 

Avgjort:
05.09.2006

 

Saken gjelder:
Saksbehandling

 

Foretakets navn:
Notar Eiendom Midt-Troms AS

 

Saksframstilling

Klager solgte eiendom gjennom innklagede.

Det klages blant annet på manglende utlevering av dokumenter og utlevering av nøkler før overtakelse.

Faglig leder for foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Klagerens første møte med innklagede var 30.06.05. Frem til 31.01.06 er det ikke mottatt noe dokument som bekrefter innholdet i arbeidet innklagede hevder å ha utført og beregnet seg dekning for i henhold til salgsoppgjørsskjemaet.

Kopi av salgsoppgjørsskjemaet fikk klageren tilsendt på fax 26.10.05 etter utallige henvendelser.

Følgende dokumenter er ikke utlevert:

– salgsprospekt

-kopi av salgsoppgjørsskjema (se ovenfor)

– bekreftelse på eierpolise/besiktigelsesrapport

– kjøpekontrakt (en av to selgere fikk denne 21.01.06)

Klageren måtte selv kontakte banken i løpet av oktober å høre om det var innbetalt noe fra innklagede

Uten klagerens vitende utleverte innklagede nøklene til eiendommen til kjøper, før salget formelt hadde funnet sted. Deler av huset er pusset opp før offisiell overtakelsesdato, og klageren ønsker dekning av deler av strømregning som selgeren har betalt til og med overtakelse.

Klageren har bedt innklagede beregne og innbetale forsinkelsesrenter på salgssum. Dette er ikke gjort.

Klageren har sendt tre skriftlige henvendelser, to av dem rekommandert, samt hatt flere telefoniske henvendelser. Klageren har ikke fått skriftlige svar med unntak av et brev datert 19.10.05 som ikke er et svar på klagerens brev, da innklagede i telefon hevdet å ikke ha mottatt noen skriftlige henvendelser.

Klageren krever nedsettelse av honorar med kr 30.000 eksklusive mva, samt dekning av strømregning med kr 1.000, til sammen kr 38.500.

Klageren fikk etter telefonmøte 13.01.06, initiert av innklagede den 16.01.06, tilbud om reduksjon i salær på kr 10.000. Klageren avslo dette, men ba om å få tilbudet skriftlig. Dette har ikke kommet.

Innklagede anfører:

Salgsoppgave og eierskiftepolise er tydelig gjort klart for klageren som tilgjengelige på innklagedes websider. Innklagede gjør alltid oppmerksom på at man kan få dette tilsendt, eller laste det ned fra Internett. Klager har ikke etterlyst papirene før nå. Klageren skal også lese gjennom og skriftlig godkjenne en korrektur av salgsoppgaven før trykking og utlevering til interessenter. Dette er en rutine som også er fulgt i denne saken.

Kjøpekontrakten er sendt til den personen som etter innklagedes mening har fungert som kontaktperson i denne saken.

Innklagede har ikke anledning til å få opplysninger om privatpersoners transaksjoner inn og ut av deres egne bankkonti. Innklagede har gitt beskjed om at pengene var overført til klagerens konto, slik de alltid gjør. Om pengene er godskrevet klagerens konto er noe de må undersøke selv. Dette er utenfor innklagedes kontroll, når pengene er overført fra deres klientkonto.

Påstanden om at innklagede skal ha utlevert nøkler uten samtykke fra klagerer, for renovering av huset, medfører ikke riktighet. Dette tilfellet omhandler en avtale mellom kjøperen og selgeren, og en avtale mellom innklagede og klageren om at nøklene skulle utleveres til dette formål. Det var telefonisk kontakt mellom alle parter i forkant av dette. Dette skjedde etter at klageren hadde akseptert bud, og innklagede ventet på fraskrivelse av en forkjøpsrett. Kjøperen var gjort oppmerksom på at hvis forkjøpsretten ble tatt i bruk, hvilte det økonomiske ansvaret på ham.

Når det gjelder strømforbruket i denne perioden, kan innklagede være villige til å betale kr 1.000, da klageren ikke skal være ansvarlige for dette beløpet.

Innklagede er videre villige til å betale kr 10.000 som full dekning for eventuell tort og svie, og forsinkelsesrenter som er påført klageren i denne sak. Innklagede mener at klageren ikke er påført et økonomisk tap som følge av salget, men er villig til å inngå kompromiss fordi innklagede skal dekke renter og strømutgifter som innklagede mener klageren ikke kunne regne med i utgangspunktet.

I tillegg nevnes at salgssummen regnes som meget høy i dette området, og innklagede stiller seg derfor uforstående til klagers krav på ytterligere kr 30.000 for påstander om at megleren ikke har gjort jobben sin.

Det er ikke tilfellet at klagerne ikke har mottatt svar på sine henvendelser. Innklagede viser her til to brev hvor det blir svart påhenvendelsene, henholdsvis 09.10.05 og 04.01.06.

Klagerens ytterligere anførsler:

Generelt er å bemerke at innklagede rett og slett presenterer usannheter i sine kommentarer til følgende:

Vedrørende salgsprospekt og eierskiftepolise:

Senest i telefonmøte 13.01.06 ble det fra klagerens side henvist til besiktigelsesvilkår-forsikring punkt 1.5, og den manglende skriftlige rapporten ble etterlyst. Klageren fikk ikke noen skikkelige kommentarer fra innklagede på hvorfor denne ikke var forelagt klageren. Hvorfor ga ikke innklagede forklaringen de nå presenterer?

I samtale med innklagede 26.09.05 ble megler gjort oppmerksom på at eier kjente til at det var satt i gang restaureringsarbeid på den solgte eiendommen. På direkte spørsmål til innklagede om når nøkler var utlevert, var svaret at de ikke kjente til at arbeid var satt i gang. Nøkler var utlevert 23.09.05. Saksområdet ble tatt opp på nytt i brev fra selger 12.10 og 9.11.05. I brev fra innklagede av 04.01.06 gis følgende kommentar: «Nøkler ble gitt kjøper for å begynne med arbeid på gulv. Dette var ikke å anse som overlevering av huset etter at budet var akseptert og i påvente av svar fra forkjøpsrett. Dette var kjøpers eget ansvar i forhold til negativt svar for hans del mht. forkjøpsrett. Strøm kjøper eventuelt måtte ha brukt i forbindelse med dette arbeidet er en sak mellom selger og kjøper».

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om reduksjon i salær på grunn av påstått dårlig saksbehandling.

Kravet kan enten være vederlagsreduksjon etter emgll. § 4-6 (1) eller erstatning med grunnlag i vanlige erstatningsrettslige regler.

Spørsmålet er om innklagede har begått feil.

Når det gjelder salgsprospekt, har innklagede vedlagt dokumentasjon på at dette er godkjent i telefonsamtale 05.08.05 med påtegning på skjemaet «korrektur på salgsoppgave».

Klagen som gjelder eierpolise/besiktigelsesrapport, må bedømmes med utgangspunkt i at Reklamasjonsnemnda baserer seg på hva som kan dokumenteres skriftlig. Klageren og innklagede har ulike oppfatninger om de faktiske forhold omkring eierpolise/besiktigelsesrapport. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester kan ikke tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres.

Når det gjelder utlevering av nøkler før overtakelse, er utgangspunktet at eiendomsmegleren må utvise betydelig varsomhet med å gjøre dette uten uttrykkelig avtale med selgeren. I denne konkrete saken foreligger ingen skriftlig avtale mellom klageren og innklagede om at nøkler kunne utleveres, og heller ingen umiddelbar bekreftelse fra innklagede om at muntlig avtale om utlevering av nøkler var inngått. Normalt bør eiendomsmegleren sikre seg slik dokumentasjon for at avtale er inngått.

En eiendomsmegler som uberettiget utleverer nøkler, kan i prinsippet bli erstatningsansvarlig for det tap som dermed påføres selgeren.

I denne saken har innklagedes mulige svikt med hensyn til uberettiget utlevering av nøkler ikke medført nevneverdig tap for klageren. Innklagede har dessuten tilbudt seg å kompensere klagerne med kr 1000 for strømforbruket, noe som åpenbart må være betydelig mer enn det faktiske strømforbruket.

Når en av selgerne har mottatt undertegnet kjøpekontrakt, så er dette i overensstemmelse med kjøpekontrakten punkt 12 og kan ikke gi grunnlag for kritikk mot innklagede.

Eiendomsmeglingsforetaket skal gjennomføre det økonomiske oppgjøret, jf. emgll. § 3-9 (1) punkt 4. Innklagede har i følge sitt tilsvar gitt beskjed til klageren om at penger var overført til klagerens konto, men i følge klageren fikk hun først salgsoppgjørsskjema etter uttallige henvendelser til eiendomsmegleren. Oppgjørsoppstilling skal etter Reklamasjonsnemndas oppfatning sendes til partene så snart oppgjør er foretatt.

Reklamasjonsnemnda har vært noe usikker på om det foreligger forsinkelse med oppgjøret ettersom datoer i oppgjørsoppstillingen ikke er i samsvar med det som er påberopt av klageren og innklagede. Innklagede bekrefter imidlertid at det forligger en forsinkelse og har tilbudt en kompensasjon for dette. Under enhver omstendighet må den kompensasjon som er tilbudt, være tilstrekkelig.

For øvrig vil Reklamasjonsnemnda bemerke at eiendomsmegleren innen rimelig tid bør besvare alle skriftlige henvendelser de mottar.

Innklagede har tilbudt en samlet kompensasjon på kr. 10.000, noe som etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er mer enn tilstrekkelig for å dekke all dokumentert svikt fra innklagedes side.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikkemedhold.

Oslo, den 5. september 2006sign.

sign.

sign.

Vegard Syvertsen

Tore Bråthen

Knut Kopstad

Forbrukerrådets representant

formann

Den norske advokatforenings

representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant