Klage nr:
224/06

 

Avgjort:
05.09.2006

 

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling

 

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Harstad

 

Saksframstilling

Klageren krever erstatning for det tap hun har lidt som følge av at innklagede ikke skal ha fulgt en muntlig avtale om hvem som skulle være budgiver.

Faglig leder for foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Klagerne er et eldre par, hvor begge to har helseproblemer. Paret er i klagesaken representert ved sin sønn. Parets barn var enige om at foreldrene måtte få seg en mindre leilighet. Paret hadde søkt omsorgsbolig gjennom kommunen, men stod bare på venteliste.

I avisen var det annonsert en leilighet som kunne være aktuell. Parets sønn tok kontakt med innklagede. Familien fikk tilsendt prospekt og avtalte at de kunne få låne nøkkel til leiligheten.

Klageren tok kontakt med innklagede igjen. Innklagede skulle komme innom klageren og levere noen papirer. Da døren ble åpnet, besvimte den eldre kvinnen, og innklagede måtte ta i mot henne. Innklagede ble da forklart hvordan situasjonen var hjemme hos det eldre ekteparet.

Etter noen dager fikk klageren sett på leiligheten. Det ble bestemt at det skulle legges inn bud på takst. Etter muntlig avtale med innklagede, skulle all budgivning gå gjennom sønnen. Sønnen satte også opp sitt mobilnummer på budskjemaet, slik at innklagede skulle huske at budgivningen skulle gå gjennom han. Skjemaet ble levert noen dager før fellesvisning av boligen på grunn av at sønnen skulle reise sørover igjen. Skjemaet ble levert på innklagedes kontor, men megleren, som hadde ansvar for salget, var ikke til stede.

På kvelden den 22. juni ringte moren til sin sønn og sa at hun hadde kjøpt leiligheten. Innklagede hadde ringt henne flere ganger og sagt at andre hadde lagt inn bud på leiligheten. Moren forhøynet budet hver gang innklagede ba henne om det. Det stanset på kr 650.000.

Sønnen tok noen dager senere kontakt med innklagede for å høre hva som hadde skjedd. Sønnen minnet innklagede på at all bugivning skulle gå gjennom han, og at moren skulle holdes utenfor. Sønnen ba om at kjøpet måtte heves, og sendte også brev om dette.

Sønnen spurte også innklagede om hvem som hadde deltatt i budrunden. Svaret var da at det hadde han ingenting med. Sønnen tok også kontakt med daglig leder i det innklagede foretak. Han opplyste at ingen hadde hørt om at budgivningen skulle gå gjennom sønnen.

I ettertid har det kommet krav fra selgeren av leiligheten, om erstatning for tap ved dekningssalg. Leiligheten ble solgt for kr 535.000. Kravet som er fremstilt er på kr 115.000, samt dekning av husleie for fire måneder (kr 18.500) og utgifter til advokat.

Klageren mener at innklagede må dekke dette tapet ettersom megleren i saken ikke fulgte den avtalen som var inngått.

Klageren har som bevis i saken vedlagt blant annet budskjema, hvor sønnens navn og nummer står oppført, og legeerklæring.

Innklagede anfører:

Når det gjelder anførselen om at det var inngått en muntlig avtale mellom megleren og klagernes sønn om at budgivningen skulle gå gjennom sistnevnte, er denne avtalen helt ukjent for megleren. I følge megleren ville det blitt krevd en fullmakt dersom budgivning skulle skje gjennom en annen enn kjøperen. Den påminnelse klagernes sønn hevder å ha gitt til en annen ansatt ved innklagede kontor da budet ble lagt inn, er også ukjent forinnklagede. I følge kvinnen, som angivelig skal ha mottatt beskjeden, ville en så vidt viktig opplysning blitt notert på budskjemaet eller gitt megleren på en annen tilfredsstillende måte. På bakgrunn av dette benektes at det er inngått en muntlig avtale om at budgivning skulle skje gjennom parets sønn.

Klageren provoseres til å legge frem vedtak fra kommunene om tildeling av omsorgsbolig, og av kommunens formodede oversendelsesbrev av forannevnte vedtak. Videre provoseres klageren til å opplyse om når hun ble kjent med at hun var tildelt omsorgsbolig.

Når det gjelder klagerens helsetilstand, erkjenner innklagede at klageren mistet balansen ved overleveringen av visse dokumenter til henne, men at hun holdt seg på beina ved å holde i rekkverket til trappen. Innklagede oppfattet det hele slik at kvinnen var dårlig til beins og hadde redusert allmenntilstand. Videre gjør innklagede det gjeldende at han ved tidligere levering av salgsoppgaven til kvinnen, førte en normal samtale med henne, og at han ikke registrerte noe påfallende ved henne.

Når det gjelder budrunden, mener innklagede at denne forløp som normalt. Klageren hadde gitt uttrykk for at kjøpet ble noe dyrere enn forventet, men at kr650.000 var hennes siste bud. For øvrig opplyser innklagede at andre budgiveres navn ikke kan gjøres kjent, men at foretaket likevel hadde innført innsynsrett for budgiverne i budrunden. Det nest høyeste bud var på kr640.000. Da innklagede ble kjent med at klageren ønsket å trekke seg fra kjøpet, ble vedkommende med nest høyeste bud på kr 640.000 forespurt om hun stod ved sitt bud, og deretter om hun ønsket å kjøpe til en lavere pris. Dette var budgiveren ikke interessert i.

Legeerklæringen datert 12.07.05 tilfredsstiller neppe de krav som må stilles for å avgjøre om klageren hadde rettslig handleevne. Blant annet er det ukjent om en MMS-test eller tilsvarende er foretatt.

På bakgrunn av ovenstående og vedleggene gjøres det gjeldende at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk. Videre avvises det at innklagede har opptrådt ansvarsbetingende.

I et brev av 30.06.06 viser innklagede til brev fra klagerens sønn, som er vedlegg til tilsvaret av 10.05.06. Det fremgår av brevet at leger og personell fra hjemmehjelpen har vurdert den aktuelle leiligheten som uegnet for kjøperne. Det gjøres gjeldende fra innklagedes side at dette forhold er hovedårsaken til at klagerne «trakk seg fra kjøpet». Videre formodes at tildelingen av omsorgsbolig, som ble avgjort i uken etter at brev av 30.06.05 ble sendt, ikke forsterket klagernes ønske om å overta i henhold til budaksepten. Overtakelsesdato var avtalt til 29.06.05.

For øvrig fremholder innklagede at de ikke hadde tilstrekkelig med kunnskap om kjøpernes helsetilstand til å kunne fraråde kjøp av den aktuelle leilighet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning for tap klageren har hatt som følge av påstand om at innklagede har opptrådt i strid med en muntlig avtale mellom klagerens sønn og innklagede.

Spørsmålet er her om innklagede har opptrådt klanderverdig ved at påstått avtale om budgivning ikke skal ha blitt fulgt. Hvorvidt det er inngått en muntlig avtale, kan ikke Reklamasjonsnemnda ta stilling til. Partene er av ulike oppfatninger, og Nemnda kan ikke tillegge den ene partens anførsler større vekt enn den andres.

Det foreligger ingen skriftlig fullmakt/avtale i saken. Det eneste skriftlige beviset som Reklamasjonsnemnda har å forholde seg til, er budskjemaet, hvor sønnens telefonnummer står oppført. Imidlertid står også foreldrenes telefonnumre oppført på dette skjemaet. Budskjemaet gir ikke dokumentasjon for at det foreligger et fullmaktsforhold eller en avtale om at sønnen skal være rette person til å legge inn bud.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 5. september 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Knut Kopstad
Forbrukerrådets representant formann Den norske advokatforenings

representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant