Klage nr 2016138

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. desember 2016. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann
Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge
Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:  EiendomsMegler 1 Fjellmegleren  AS avd Gol

Saken gjelder: Meglers utlegg/vederlag/honorar

 
Saksfremstilling:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en leilighet. Innklagede sa senere opp oppdraget med klageren. Klageren hevder oppdragsavtalen og oppsigelsen ikke er gyldig. Innklagede bestrider dette.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren og innklagede hadde et møtet den 14. juli 2016 i leiligheten til klageren. På møtet var megleren noe usikker og kunne ikke svare på spørsmål angående salg i borettslag og diskusjon om prisen. Hun lovet å svare senere.

Oppdragsavtalen er ikke underskrevet av riktig foretak.

Nøklene til leiligheten ble sendt rekommandert direkte til megleren, og leiligheten ble annonsert på www.FINN.no.
Den 21. september 2016 ringte klageren til megleren flere ganger da hun ønsket å forsikre seg om at alt var i orden med salget av leiligheten. Etter lang tid svarte megleren. Klageren ønsket svar på noen viktige punkter. For det første hvorfor megleren ikke svarte innen rimelig tid på telefonen, og for det andre hvorfor hun ikke informerte om salgsprosessen. Megleren fortalte at det hadde vært interessenter, og at det hadde vært avholdt visning. Klageren kritiserte megleren for at hun ikke hadde mottatt informasjon om dette tidligere, og at megleren ikke svarte på telefonen.

Den 23. september 2016 sendte klageren en e-post til megleren, hvor hun spurte om et estimat basert på en total pris inkludert mva. dersom oppdraget ble sagt opp. Megleren svarte at dersom hun ønsket å si opp oppdraget, ville hun motta en faktura på totalt kr 33 025. Klageren svarte at hun ikke hadde sagt opp kontrakten, men lurte bare på en total pris på oppdraget dersom hun sa det opp. Megleren hadde misforstått og besvarte at hun hadde lest
e-posten litt fort, og at hun derfor trodde at klageren ønsket å si opp oppdraget.

Den 2. oktober 2016 oppdaget klageren at leiligheten ikke lenger var annonsert på www.FINN.no. Klageren kontaktet derfor megleren for å avklare dette. Megleren informerte om at hun skulle ordne dette dagen etter.  Klageren fant ikke annonsen på www.FINN.no dagen etter. Det er fordi megleren allerede den 23. september 2016 hadde fjernet annonsen.

Megleren henviste til en tidligere e-post sendt til klageren den 30. september 2016, hvor det fremgikk at megleren sa opp oppdraget. Klageren kontaktet fagansvarlig. Samme dag sendte fagansvarlig en e-post til klageren hvor det fremgikk at de sa opp oppdraget. Det var imidlertid henvist til et annet oppdragsnummer enn det klageren hadde signert på. Klageren kontaktet derfor fagansvarlig pr. e-post for en forklaring på hvorfor det forelå to oppdragsnummer.

Klageren ringte til fagansvarlig samme dag. Hun forstod ikke hva han mente da han hadde en vanskelig dialekt. Klageren ga derfor telefonen til en annen som kommuniserte videre med fagansvarlig. Fagansvarlig var kun opptatt av å forsvare feilene til megleren, og var ikke interessert i fakta. Etter denne samtalen krevde klageren kun skriftlig kommunikasjon.

Bakgrunnen for oppsigelsen var ifølge innklagede at klageren hadde kommet med beskyldninger. Grunnlaget for oppsigelsen er ugyldig. Beskyldningene er basert på at klageren har fremlagt konstruktiv kritikk. Megleren svarte ikke på telefonen, og først lang tid etterpå reagerte hun. Hun ga heller ingen informasjon om fremdriften relatert til salgsoppdraget, visninger, interesse for eiendommen, fjerning av annonse på www.FINN.no.

Oppdragsavtalen og oppsigelse er ikke gyldig. Videre er ikke fakturaen i samsvar med reelle utgifter. Klageren krever at fakturaen bortfaller i sin helhet. Klageren krever erstatning som følge av at annonsen på www.FINN.no ble fjernet flere dager før oppsigelsen, samt at salget ble stoppet slik at klageren må begynne salgsprosessen på nytt.

 

Innklagede har i korte trekk anført:
I oppdragsavtalen fremgår det at innklagede har en kontraktspart et annet sted. Som det også fremgår av avtalen står det at oppgjøret mellom partene blir utført av denne kontraktsparten.

Eiendommen ble lagt ut på www.FINN:no. To interessenter tok kontakt med innklagede, men det ble fort avklart at de ikke var interessert. I en telefonsamtale med klageren den
23. september 2016 opplevde megleren at hun fikk en massiv storm med ord og påstander. Hun slet med å komme til for å si hva hun mener. Klageren fremsatte påstander om at megleren og styrelederen hadde en plan sammen for å ødelegge salget, og at dersom dette stemte, ville megleren få svi for det. Det var ikke akseptabelt at megleren ikke svarte på telefonen tidligere på dagen osv. Megleren var på befaring på det tidspunktet klageren hadde ringt tidligere på dagen, og hun sendte derfor en SMS om at hun var opptatt, men at hun ville ringe tilbake senere. Klageren avbrøt samtalen og la på da megleren forsøkte å forklare seg. Megleren forsøkte så å ringe tilbake, men fikk ikke svar.

Megleren sendte en e-post til klageren samme dag, hvor hun beklaget at hun ikke hadde tatt telefonen, og ba henne om å forklare påstandene hun kom med i telefonsamtalen slik at hun kunne forstå hva klageren mente. Klageren besvarte e-posten med forespørsel om total pris inkludert mva dersom hun sa opp oppdraget. Megleren leste denne e-posten noe fort, og fikk forståelse for at klageren ønsker å si opp oppdraget. Megleren sendte derfor en e-post tilbake hvor hun forklarte at hun ville komme tilbake til det, og opplyste samtidig at annonsen ble tatt vekk fra www.FINN.no. Klageren svarte at hun ikke ønsket å si opp, og annonsen ble lagt ut på nytt på www.FINN.no.

Megleren valgte å si opp oppdraget den 30. september 2016 på grunn av beskyldningene klageren hadde kommet med ga henne svært lite motivasjon til å fortsette samarbeidet. Den 3. oktober 2016 etterpå snakket fagansvarlig med klageren på telefon. Fagansvarlig ble beskyldt for å snakke uforståelig, samt å ha et ordfattig språk. Telefonen ble så overlevert til klagerens mann. Fagansvarlig opplevde at han ble avbrutt, som resulterte at han hevet stemmen og til slutt la på. Fagansvarlig sendte en e-post samme dag hvor han forklarte at han ikke så noen annen utvei enn å avslutte samtalen, og begrunnelsen for at oppsigelsen av oppdraget ble opprettholdt, samt at fakturaen for oppdraget ville bli sendt innen kort tid.

Som eiendomsmegler er jobben å gjøre sitt for at eiendommer selges, men dette bygger også på tillit til den jobben meglerne gjør fra selgeren og kjøperen.

Innklagede har sendt en faktura til selgeren. Grunnlaget for fakturaen opprettholdes av
innklagede, men purring er satt på vent inntil saken er avsluttet.

 
Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem. Slik saken er opplyst, er det intet som tilsier at oppdragsavtalen og oppsigelsen ikke er gyldig. Fakturaen er i samsvar med oppdragsavtalen. Erstatningskravet kan ikke føre frem.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.