Klage nr 2016140

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. desember 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Exbo Sørlandet AS avd Lillesand

 

Saken gjelder:               Oppgjør

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en fritidseiendom gjennom innklagede i mai 2016. Som følge av feil beregning av grunnlaget for dokumentavgiften, ble beløpet i kontrakten ukorrekt. Klageren fikk i ettertid beskjed om feilen og ble krevet for restbeløpet. På grunn av innklagedes bytte av forsikringsleverandør, ble ikke klagerens boligkjøperforsikring bestilt og betalt før nesten fire måneder etter overtakelse. Innklagede beklager rotet, men bestrider klagerens krav om at de skal betale halvparten av kostnadene.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

I kontraktsmøtet påpekte klageren overfor megleren at beløpet for dokumentavgift virket for lavt. Megleren svarte da at det skyldtes at innbo og løsøre var inkludert i salget, og at dette ikke var gjenstand for dokumentavgift. I kontraktsmøtet ga klageren også beskjed om at han ønsket boligkjøperforsikring.

 

Noen dager etter kontraktsmøtet tok megleren kontakt med klageren med beskjed om at innklagede hadde feilsummert, og at klageren måtte innbetale kr 15 800 ekstra i

 

 

dokumentavgift. Overtakelse var avtalt dagen etter, og klageren betalte beløpet samme dag for å unngå forsinkelse av overtakelsen.

 

Klageren tok i etterkant kontakt med innklagede og uttrykte irritasjon vedrørende feilen som megleren hadde gjort. Klageren påpekte at den signerte kontrakten inneholdt et lavere beløp, og at innklagede måtte ta ansvar for egne feil. Primært ønsket klageren å få refundert tilleggsbetalingen, sekundært at innklagede refunderte halve beløpet. Dette ble avvist uten noen beklagelse.

 

Noen måneder etter overtakelsen mottok klageren et brev fra forsikringsselskapet om at forsikringen var kansellert på grunn av manglende betaling. Klageren tok da kontakt med megleren for å finne årsaken til dette. Etter én uke måtte klageren purre på megleren. Klageren ba da i tillegg om en oppdatert oppgjørsoppstilling. Etter enda én uke mottok klageren oppgjørsoppstillingen, samt faktura fra forsikringsselskapet. Det viste seg at innklagede hadde rettet den første feilen ved å gjøre en ny feil. Grunnlaget for dokumentavgiften ble feilsummert to ganger. Beløpet som skulle dekket forsikringspremien, ble brukt til dokumentavgift, og forsikringspremien ble ikke innbetalt, uten at klageren mottok noen informasjon om dette.

 

Klageren hadde vært uten forsikring hele tiden uten å vite om det.

 

Klageren tok da kontakt med innklagede på ny og ba om møte med megleren og fagansvarlig. Klageren uttrykte igjen sin irritasjon over feilene og kvalitetsnivået i saksbehandlingen. Han ba innklagede ta ansvar og krevde halvparten av ekstrainnbetalingen og halvparten av forsikringspremien i kompensasjon. Innklagede har avvist dette, men har tilbudt kr 1 000 som minnelig løsning. Klageren mener denne form for kundebehandling er for dårlig, og ber nemnda vurdere kravet.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede beklager at det ble rot vedrørende de omkostninger som skulle betales i saken.

 

Eiendommen ble kjøpt for kr 4 900 000, inkludert inventar, en ekstra båtplass og gressklipper. Før kontraktsmøtet fikk megleren tilsendt fra selgeren en oversikt over verdi på inventaret som skulle trekkes fra avgiftsgrunnlaget. Ved en feiltakelse hadde selgeren skrevet salgssum kr 3 900 000, og med fratrekk av løsøre ble netto salgssum 3 727 600. Megleren endret dokumentavgiften i kontrakten til kr 93 190. Det riktige grunnlaget skulle vært 4 727 600. Denne feilen burde selvfølgelig megleren oppdaget, og det er beklagelig at dette ikke ble riktig i kontrakten. I salgsoppgaven var det imidlertid opplyst at kjøperen måtte betale dokumentavgift av kjøpesummen.

 

Innklagede hadde byttet leverandør av boligkjøperforsikring underveis i salgsprosessen. I forbindelse med dette opplevde innklagede litt problemer i meglersystemet, og som følge av dette hadde beløpet på boligkjøperforsikringen ikke blitt lagt inn i oppgjørsoppstillingen. Det manglende beløpet som ble opplyst til klageren var dermed feil, ettersom det ikke inkluderte summen for boligkjøperforsikringen. Forsikringen ble bestilt hos den nye leverandøren da dette ble oppdaget. På grunn av denne feilen fikk klageren regning direkte fra forsikringsselskapet ettersom det ikke var penger til forsikringen i oppgjøret.

 

 


 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om refusjon av deler av dokumentavgiften, samt forsikringspremie, på grunn av feil som innklagede gjorde i forbindelse med oppgjøret. Summen av omkostninger i kontrakten var feil, og kjøpers boligkjøperforsikring ble ikke betalt.

 

Beregning av dokumentavgiften

Beløpet i kontrakten er feil, noe megleren har erkjent. Dette er kritikkverdig av megleren, særlig når klageren på kontraktsmøtet reagerte på at summen var for lav. Megleren påstod imidlertid at denne var riktig fordi det ikke skulle betales dokumentavgift av innbo og løsøre. Det er ikke opplyst i kontrakten at løsøre og innbo til en nærmere angitt verdi medfulgte. Hverken kontrakten eller oppgjørsoppstillingen angir hva som er grunnlaget for dokumentavgiften.

 

Nemnda finner imidlertid at det ikke er rettslig grunnlag for å kreve at innklagede skal refundere klageren halvparten av det ekstrabeløpet som måtte innbetales.

 

Boligkjøperforsikring

Overtakelse var den 2. juni 2016. Det fremgår av kjøpekontrakten at kjøperen ønsket boligkjøperforsikring. Forsikringen ble bestilt hos ny leverandør da forglemmelsen ble oppdaget den 20. september 2016 (nesten fire måneder etter overtakelse). Innklagede har sagt at feilen skyldtes bytte av leverandør.

 

Nemnda finner at det er en alvorlig feil i meglerens rutiner når det sviktet på dette punkt. Unnlatelse av å tegne boligkjøperforsikring kunne fått store økonomiske konsekvenser for klageren. Heller ikke her finner nemnda at det er noe juridisk grunnlag for å kreve erstatning av innklagede. Klageren har ikke lidt noe økonomisk tap.

 

Konklusjonen er etter dette at megleren klart har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Klagen har etter dette ført delvis frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Exbo Sørlandet AS avd Lillesand har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører klagen ikke frem.