Klage nr 2016152

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. desember 2016. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd Kristiansand

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren skulle selge sin bolig gjennom innklagede. Oppdraget ble forlenget én gang før det ble sagt opp av klageren uten at salg var kommet i stand. Megleren var ifølge klageren passiv, og det var mye rot i annonseringen. Boligen lå som solgt over lengre tid på diverse nettsteder, mens den var fjernet fra FINN uten å være solgt. Klageren krever bortfall av meglers krav på totalt kr 39 391. Innklagede bestrider at oppdraget ikke har blitt utført i henhold til god meglerskikk, og mener klagers påstander om forvirring i markedsføringen skyldes en misforståelse av sideoppsettet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av sin enebolig den 4. februar 2016. Oppdraget ble senere forlenget den 1. september 2016 før klageren sa opp oppdraget den

  1. oktober 2016 uten av boligen var blitt solgt. Klageren er misfornøyd med innklagedes saksbehandling og markedsføring, og krever bortfall av meglerens vederlag.

 

Klageren hadde inngått avtale om kjøp av bolig som var under oppføring, og ønsket å få solgt

 

 

huset sitt i tide for å finansiere denne. Kjøp av ny bolig var gjort gjennom innklagede, og klageren hadde i den anledning byttet bank til det samme firmaet. Klageren ble forespeilet rabatter som følge av dette, og dette var også årsaken til at hun følte seg forpliktet til å fortsette samarbeidet. Blant annet var eierskifteforsikringen, som klageren hadde tegnet, betinget av at avtalen ble forlenget.

 

Boligen lå flere ganger markert som solgt på internett. Dette var forvirrende for interessenter. Annonsen var unødvendig lenge borte fra FINN, mens huset lå som solgt på Google i minst en måned. Videre ble annonsens tatt av og på FINN flere ganger i forsøk på å få den på toppen av listen.

 

Klageren opplevde megler som passiv og initiativløs, og det tok lang tid før e-poster med henvendelser fra klager ble besvart.

 

Det tok lang tid før første visning ble avholdt, og den siste visningen ble avholdt uten at klager visste om det og etter utløp av den daværende oppdragsavtalen.

 

Klageren mener at innklagede rotet til salgsprosessen så mye at det ikke vil være mulighet for salg på lang tid.

 

Innklagede reduserte prisantydning fra opprinnelig kr 2 300 000 til kr 1 900 000, noe som var et meget stort prisfall. Taksten var på 2 550 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det stemmer ikke at eiendommen lå som «solgt» på nettet i flere måneder og i flere omganger. På grunn av en teknisk leverandørsvikt skjedde det en feil i mai 2016, hvor eiendommen tilsynelatende var registrert solgt på nettet. Dette var feil noen få dager og ble rettet opp så snart innklagede ble klar over forholdet. De eksemplene som klageren har vist til og lagt ved som vedlegg til klagen, gjelder andre eiendommer. Dette har blitt utførlig forklart for klageren i brev. Faktum er at vedleggende gjelder annonser for andre boliger som er solgt, og klagerens bolig kom opp på siden av annonsen som andre eiendommer i området som var til salgs. Det står på ingen måte at klagerens eiendom er solgt. Dette ser man også av overskriften hvor adressen fremgår. Vedleggene gjelder følgelig andre adresser enn klagerens eiendom. Innklagede har ikke mottatt tilbakemelding fra andre kunder på at dette oppsettet kan misforstås.

 

Salgsprosessen

Fotografering og utarbeidelse av salgsoppgave ble gjort i februar. Klageren fikk informasjon om at tempo for salgsprosessen var opp til henne å bestemme. Megleren anbefalte å legge boligen salgsklar på nett i slutten av februar, men avvente visning til begynnelsen av mars på grunn av vinterferie. Det ble satt opp visning 1. mars, og i forkant av dette ble boligen markedsført digitalt i en uke via Google og Facebook i tillegg til FINN -annonse. Det var kun én interessent på visningen, på tross av god respons på markedsføringen. Interessenten fikk ikke finansieringen i orden.

 

Etter påskeferien avholdt klageren visning den 3. april. Innklagede leverte visningsskilt og salgsoppgaver på døra hos klageren. Det kom ingen på visningen.

 

Etter dette uttrykte klageren utålmodighet og frustrasjon over at boligen ikke ble solgt, og lurte på hva man kunne gjøre med dette. Megleren informerte om at gjennomsnittstiden på et salg i dagens marked, var ca. 3 måneder. Megleren forslo videre at klageren burde male alle panelflater i andre etasje, leie inn stylist og ta nye bilder både inne og ute. På grunn av de ekstra kostnadene knyttet til dette ønsket klageren å male og style selv, samt at sønnen skulle ta bilder. Megleren anbefalte å benytte profesjonell fotograf etter å ha sett bildene, for å få bedre lyssetting og romfølelse. Megleren tilbød seg å dele denne ekstra kostanden med klageren.

 

Den 18. mai mottok megleren en henvendelse fra en interessent/nabo, som opplyste om at boligen lå ut som «solgt» på Google. Markedssjefen hos innklagede ble kontaktet, og saken ble løst 21. mai. Boligen ble lagt ut på nett igjen med nye bilder den 27. mai, men på grunn av problemer med overføringen til FINN kom ikke boligen på nett før 30. mai.

 

Gjennom juni, juli og august la megler boligen flere ganger ut som «ukens bolig» på FINN i håp om å få mer respons. Den totale ekstrakostnaden forbundet med dette var kr 12 500, og innklagede har dekket dette.

 

I august ble det avholdt en fellesvisning med en kollega av ansvarlig megler, for å få et par friske øyne til å vurdere videre fremdrift. Klageren var på ferie, og det var avtalt at hun skulle legge ut nøkkel. Det var ikke lagt ut nøkkel, og meglerkollegaen fikk til slutt en nabo til å låse henne inn. Det kom én interessent som ikke hadde finansieringen i orden.

 

Den 25. august mottok megleren en e-post fra klageren med spørsmål om når oppdragsavtalen utløp. Megleren svarte at oppdraget utløp den 4. august, og spurte om klageren ønsket å forlenge. Klageren samtykket til dette, men hun ønsket å bytte megler. Megleren beklaget og bekreftet at det var i orden, men foreslo også prisnedsettelse til kr 1 990 000 pluss andel fellesgjeld. Megleren hadde anbefalt dette tidligere i prosessen også.

 

Klageren har blitt sponset med ukens bolig i fem uker, og halvparten av fotokostnad, totalt

kr 14 000.

 

Innklagede bestrider klagerens krav om sletting av ytterligere kostnader i forbindelse med salgsprosessen. Innklagede krever at klageren betaler beløpet på kr 39 391.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om bortfall av meglerens vederlag etter oppsigelse av oppdrag. Boligen ble ikke solgt, og klageren en misfornøyd med saksbehandlingen og markedsføringen.

 

Klagerens anførsler om at fremlagte annonser viser at boligen feilaktig lå markert som solgt, kan ikke føre frem. Det fremgår av vedleggene at dette gjelder andre salgsobjekter og adresser. Innklagede har erkjent at boligen feilaktig var markert som solgt på FINN noen få dager. Det skyldtes imidlertid en teknisk leverandørsvikt og ble rettet så snart innklagede ble klar over det. Dette kan derfor ikke få betydning for innklagedes krav på vederlag.

 

Nemnda bemerker at fakturaen er i samsvar med oppdragsavtalen. For at meglers vederlag skal settes ned eller falle bort i sin helhet, må det foreligge en ikke ubetydelig pliktforsømmelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Slik saken er opplyst for nemnda, er det ikke noe som tilsier at megleren har forsømt sine plikter eller opptrådt strid med god meglerskikk i håndteringen av oppdraget. Megleren kan ikke holdes ansvarlig for at markedet ikke responderer som ønsket.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.