Klage nr 2016116

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 6. februar og 20. februar 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Skien

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en leilighet. Leiligheten ble ikke solgt. Hun ønsker tilbakemelding på hvor mye arbeid innklagede konkret gjorde i oppdragstiden. Klageren mener videre at innklagede sendte fakturabeløpet til inkasso selv om de var uenige i kravet. Klageren hevder innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede anfører at dersom de hadde blitt gitt nok salgstid, ville leiligheten blitt solgt, og bestrider at de har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Megleren hadde i utgangspunktet påtatt seg oppdrag å selge klagerens hus. Klageren valgte imidlertid å selge en ny, moderne og sentrumsnær leilighet i stedet. Megleren var veldig opptatt av at de burde selge huset. Etter et møte på innklagedes kontor hvor klageren hadde

 

 

underskrevet oppdragsavtale for salg av leiligheten, kom megleren løpende etter klagerne på parkeringsplassen og sa at de burde selge huset istedenfor. Det er opp til klageren å bestemme hvilken eiendom hun ønsker å selge. Megleren burde derfor ikke påtatt seg oppdraget ved å selge leiligheten. Dette er i strid med god meglerskikk.

 

Klageren har etterspurt tilbakemelding på hvor mye arbeid innklagede gjorde under oppdragstiden. Dette er ikke mottatt.

 

Innklagede overkjørte klageren. Fakturaen ble sendt til inkassoselskapet til tross for at det var uenighet om den. Klageren så seg derfor nødt til å betale fakturabeløpet.

 

Innklagede burde bedt om et møte for å komme til en løsning som begge parter kunne vært fornøyd med.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren vurderte å selge et hus stedet for leiligheten. Innklagedes markedskunnskap tilsa at huset muligens var lettere å selge enn leiligheten. Dette ble diskutert før oppdragsinngåelsen. Etter oppdragsavtalen var underskrevet, forholdt innklagede seg til at oppdragsavtalen gjaldt leiligheten og ikke huset. Innklagede tilstreber alltid en best mulig rådgivning og helhetlig løsning for kundene. Det ble også gjort i denne saken.

 

Bakgrunnen for at leiligheten ikke ble solgt, var at markedet ikke responderte på eiendommen, kombinert med at oppdraget ikke ble fornyet ut over den avtalte oppdragstiden. Slike svært krevende oppdrag vil ofte trenge ekstra salgstid. Etter at prisantydningen ble justert, økte interessen, og innklagede var nær ved å finne en kjøper. Innklagede mener fortsatt at eiendommen hadde blitt solgt dersom det hadde blitt gitt nok salgstid etter at prisantydningen ble justert ned til kr 890 000. Innklagede tilbød klageren å fornye oppdraget, men klageren ønsket å avslutte oppdraget etter oppdragstidens utløp. Fakturaen ble sendt til klageren i henhold til oppdragsavtalen.

 

Klageren har forsøkt å selge eiendommen hos to andre eiendomsmeglerforetak etter at oppdragsavtalen med innklagede ble avsluttet. Leiligheten er fortsatt ikke solgt.

 

Det er fakturert i henhold til oppdragsavtalen, og oppdraget er utført i tråd med god meglerskikk. Innklagede håpet selvsagt å finne en kjøper til eiendommen.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

 

Aktivitetslogg

Klageren har bedt innklagede om aktivitetslogg over utført arbeid på oppdraget, noe innklagede ikke har etterkommet. Nemnda finner dette kritikkverdig, da regningen etter eiendomsmeglingsloven § 7-2 tredje ledd skal gjøre det mulig for oppdragsgiveren å bedømme arten og omfanget av arbeidet som er utført. Nemnda bemerker imidlertid at klageren ikke er belastet honorar for utført arbeid. Dette innebærer at innklagedes unnlatelse av å oversende aktivitetsloggen, ikke har hatt noen betydning for regningen.

 


 

Inkasso

Klageren hevder at kravet ble sendt til inkasso til tross for at de ikke var enige. Innklagede har vist til at fakturaen ikke ble bestridt før saken ble oversendt til inkasso. Nemnda bemerker at et uberettiget eller omtvistet krav ikke skal forsøkes inndrevet ved inkasso, jf. rundskriv G-189-106 om inkassoloven og inkassoforskriften side 24. En skyldner (klageren) skal ikke påføres unødig ulempe eller utsettes for urimelig påtrykk. Det er i strid med god inkassoskikk å inndrive krav som man må forstå at debitor (klageren) har innsigelser mot, jf. inkassoloven § 8 og RFE-2016-65.

 

Det fremgår imidlertid av sakens opplysninger at fakturaen ikke ble bestridt før kravet ble sendt til inkasso. Innklagede har derfor ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Øvrige anførsler

Resten av klagerens anførsler er ikke dokumentert eller sannsynliggjort for nemnda. På disse punkter reiser derfor saken bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.