Klage nr 2016170

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 13. mars 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 Buskerud Vestfold AS avd. Sandefjord

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte bolig formidlet av innklagede i februar 2016. I salgsoppgaven ble det gitt feil opplysninger om hva fellesutgiftene dekket. Klageren krever erstatning på kr 25 000 for ekstra utgifter i forbindelse med tv/internett/telefon. Klageren har anført at det må betales ekstra for oppgradert internett og bruk av PVR-dekoder, som vist på visning, uten at det ble opplyst om dette. Innklagede erkjenner at det ble gitt feil opplysninger om at internett var inkludert. Innklagede vil kompensere klager for utgifter til internett fra overtakelsen til 1. september 2016, da avtalen med leverandøren ble endret og internett ble inkludert i felleskostnadene. Endring av avtalen etter overtakelse kan ifølge innklagede ikke klandres for, da megler ikke kjente til dette ved salget.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte bolig formidlet av innklagede i februar 2016. Det ble gitt feil opplysninger om hva fellesutgiftene dekket.

 

Det fremgikk av salgsoppgaven at felleskostnader inkluderte «tv/internett/telefon(altibox)».

 

Det viste seg i ettertid at dette i realiteten inkluderte kr 169 pr måned, en kostnad for å ha Altibox i veggen. Det fulgte ikke med telefon, og internetthastigheten, som var i prisen for fellesutgifter, var så lav at det ikke var praktisk mulig å benytte for to personer. Oppgradert TV og internett koster kr 518 pr måned.

 

I kommunikasjon med innklagede har innklagede vist til at megleren stolte på opplysningene fra selgeren. I salgsoppgaven fremgår det at opplysningene var hentet fra forretningsføreren, men forretningsføreren har opplyst at dette ikke er riktig. Klageren mener dette ikke kan frita megleren for undersøkelsesplikt på disse punkter. Megleren må kunne dokumentere de opplysningene som tas inn i salgsoppgaven.

 

Dokumentasjonen som megleren fikk fra forretningsføreren, viste kun fellesutgifter. Megleren hevdet hun hadde fått informasjon fra selgeren om hva fellesutgiftene dekket. Det stemte ikke.

 

Når det gjelder internetthastighet ble det på visning fremvist to bokser, en til internett og en til TV. Det ble ikke opplyst om at bruk av disse boksene ville medføre tillegg som måtte betales utenom.

 

Når det gjelder endring i avtale med leverandøren som innklagede har vist til, medførte ikke denne noen «positive» forandringer. Det var kun et navnebytte slik at TV- og internettpakken til alle borettslag ble gitt et felles navn. Prisen på pakken var den samme som før, men pakken inneholder færre kanaler enn tidligere. Klageren viser til e-post fra leverandøren med korrekt informasjon om at pakken har vært den samme fra klageren kjøpte boligen.

 

Klageren krever kompensasjon fra innklagede på kr 5 000 pr år i fem år, totalt kr 25 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Informasjonen gitt fra selgeren til megleren stemte ikke overens med opplysningene gitt av forretningsføreren. Opplysningene fra forretningsføreren tilsa at det forelå avtale med en annen leverandør om TV og telefoni enn det som ble formidlet fra selgeren. Meglerens viktigste kilde til opplysninger om eiendommen er selgeren, men dersom megleren har grunn til å tro at opplysninger er uriktige, må det undersøkes nærmere. Klagerens påstand om meglerens opplysningsplikt bestrides derfor ikke. Det erkjennes at megleren skulle undersøkt dette nærmere.

 

Innklagede er imidlertid uenig i kravets størrelse. Ved overtakelse av leiligheten 15. mars 2016 omfattet ikke fellesutgiftene internett slik som beskrevet i salgsoppgaven. Borettslaget endret så sin avtale med leverandøren, hvor det fra 1. september 2016 ble levert en pakke med TV og internett, men ikke telefon.

 

Denne endringen har utfra de opplysninger som foreligger, ikke medført endring av verken fellesutgifter eller fellesgjeld. Klagerens krav kan derfor kun kan gjøres gjeldende for perioden mellom overtakelsen og tidspunktet for endring av avtalen med leverandøren. Fra 1. september ble det levert internettilgang som forespeilet.

 

Informasjonen klageren har mottatt i e-post fra leverandøren stemmer ikke overens med de opplysninger innklagede har mottatt. Innklagede antar at dette skyldes at informasjonen klageren har mottatt gjelder hva pakken fra leverandøren inneholder i dag, og ikke på overtakelsespunktet. Innklagede har mottatt e-post fra leverandøren om at det ikke var inkludert internett, men at dette ble inkludert senere.

 

Det har ikke på noe tidspunkt blitt gitt opplysninger om hastigheten på internettforbindelsen, og innklagede kan ikke se at megleren skal bli ansvarlig for et ønske om høyere hastighet slik det fremkommer av klagen. Når det gjelder TV-dekoder så er det valgfritt om man vil ha såkalt PVR-dekoder med opptaksmulighet. Oppgradering til slik dekoder er et tillegg som ikke er med i standardpakken. Bruk av TV kan skje uten PVR-dekoder og uten ekstra kostnad. Det ble ikke lovet at PVR-dekoder var inkludert i fellesutgiftene i de opplysninger som ble gitt i salgsoppgaven.

 

Borettslagets endring av pakken fra leverandøren etter overtakelse kan ikke klanders megleren, da hun ikke hadde mottatt opplysninger om at tjenesten skulle endres. Således kan de tilleggstjenester som kreves, ikke belastes megleren.

 

Manglende internett i felleskostnadene i perioden 15. mars 2016 til 1. september 2016 vil innklagede imidlertid godta å kompensere klageren for.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om kompensasjon for utgifter til tv/internett/telefon som følge av feil opplysninger i salgsoppgaven om hva fellesutgiftene inkluderte.

 

Innklagede har erkjent ansvar, og har tilbudt å kompensere klageren for manglende internett i felleskostnadene i perioden 15. mars 2016 til 1. september 2016. Nemnda legger dette til grunn og finner ikke grunnlag for også å tilkjenne klagerens kostnader til eventuell oppgradering av internett m.m. Det klageren for øvrig har anført, kan ikke føre til at innklagede skal betale et større beløp.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.