Klage nr 2016168

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 13. mars 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Sem & Johnsen Prosjektmegling

Nyeboliger AS

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte bolig formidlet av innklagede. I salgsmaterialet ble det gitt opplysninger om at det var mulighet for installering av minikjøkken. På visning ga megleren ifølge klageren muntlig informasjon om at det var rør i veggen som man kunne koble seg på, og megleren pekte på hvor i veggen disse rørene var. Innklagede bestrider å ha gitt slik muntlig informasjon, og hevder at opplysningene i salgsmaterialet ble gitt av selgeren, og at megleren ikke hadde grunn til å tvile på at dette stemte. Ifølge klageren bestrider selgeren å ha gitt opplysninger om, eller kjent til, hvorvidt det var rør i veggen eller ikke.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren og hennes mann kjøpte bolig formidlet av innklagede med overtakelse 1. juli 2016. Et annet avdelingskontor i samme selskap som innklagede hadde også stått for salget da selgeren kjøpte boligen om lag én måned tidligere.

 

I Finn-annonsen, salgsoppgaven og takst stod det skrevet at det var «mulighet for praktikantdel/hybel». I salgsoppgaven stod det blant annet at «i kjellerstuen og i disponibelt rom er det muligheter for installering av minikjøkken».

 

Klageren var på visning den 19. april 2016. På denne visningen spurte klageren megleren om praktikantdelen, og fikk til svar at det som gjenstod var å sette inn kjøkken. Klageren spurte hvor rørene lå i veggen, og megleren svarte at det var rør i en av veggene i disponibelt rom og i en av veggene i kjellerstuen, og at det bare var å koble seg på disse rørene. Klageren presiserte at dette var vesentlig for dem, og at det var helt avgjørende for et eventuelt kjøp at det enkelt kunne settes inn kjøkken. Megler ga klart svar på at røropplegget var klart, og pekte ut området der tilkobling var mulig.

 

Etter overtakelsen kontaktet klageren rørleggeren som hadde jobbet med boligprosjektet. Rørleggeren informerte om at det ikke eksisterte rør i de to aktuelle rommene, og at det måtte lages opplegg for både vann og avløp. Dette var ikke i samsvar med de opplysninger som ble gitt i salgsdokumentasjonen og på visning.

 

Klageren innhentet tilbud fra rørlegger og snekker på arbeidet som måtte gjøres, og reklamerte til megler. Megler har bestridt kravet og vist til at opplysningene stammet fra selgeren.

 

Klageren reklamerte til selgeren også, som henviste til salgsoppgaven da de kjøpte, hvor det stod i taksten at det var «muligheter for tilkobling av minikjøkken i kjellerstue», men ikke i disponibelt rom. Selgeren skrev også at de «aldri har hevdet at det er noe opplegg for kjøkken i kjelleren, men at det er muligheter (…)».

 

Klageren mener at innklagede ikke har overholdt sin undersøkelsesplikt, og kommet med uriktige opplysninger. For klageren er det klart at selger ikke har ment at det var muligheter for å installere kjøkken, men at de trodde det var muligheter for å lage opplegg til å installere kjøkken. Klageren trodde megler hadde kontroll da han uten å nøle pekte på to vegger og fortalte at det bare var å koble til kjøkken. Da klageren reklamerte til innklagede, ble det bekreftet at dette ble sagt på visning.

 

I salgsoppgaven for naborekkehuset står det ingenting om mulighet for tilkobling eller installering av minikjøkken, selv om boligene er identiske. Selger har ikke ønsket å ta saken videre med utbygger, fordi selger mener at de aldri fikk informasjon om at røropplegget var klart. Klageren mener derfor at denne opplysningen kommer fra megler, og at innklagede må være ansvarlig for å ha gitt en uriktig opplysning.

 

Klageren krever kompensasjon for utført arbeid av rørlegger og snekker tilsvarende kr 29 125. Utleieforholdet ble utsatt i to måneder, og klageren krever kompensasjon for én måned tilsvarende kr 9 500.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider å ha pekt ut områder hvor tilkobling var mulig.

 

Det var et annet avdelingskontor som håndterte førstegangssalget av den aktuelle boligen. Innklagedes avdeling hadde ikke noe med dette å gjøre.

 

Innklagede fastholder at opplysningen om at det var rør i veggen i kjelleren var basert på informasjon gitt av selgeren.

 

Innklagede bestrider at meglerens undersøkelsesplikt ikke er oppfylt. Selgeren var skriftlig overfor megleren tydelig på at det forelå rør i veggen som det var mulig å koble seg på fra to rom. Megler hadde ikke grunn til å betvile denne informasjonen eller foreta ytterligere opplysninger.

 

Det som ble sagt av megleren på visning, avvek ikke fra det som stod i det skriftlige salgsmateriale.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om erstatning for meglers feilaktige opplysninger om at det var rør i veggen slik at kjøkken kunne installeres.

 

Nemnda bemerker at meglerens viktigste informasjon om eiendommen i utgangspunktet er informasjon fra selgeren. I dette tilfellet hadde selgeren i e-post til megleren som kommentar til salgsoppgaven skrevet at «[k]jøkken i kjelleren kan monteres både i stua og i trimrom». Dette måtte megleren kunne basere seg på. Nemnda har med dette ikke tatt stilling til om selgeren er ansvarlig overfor klageren.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.