Klage nr 2016167

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 13. mars 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 Nord-Norge

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av enebolig. Under salgsprosessen utførte kommunen tilsyn med fyringsanlegget. Det ble avdekket en rekke mangler. Klageren hevder han ga informasjon om dette til megleren. Klageren hevder videre at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke videreformidle opplysningene. Klageren krever erstatning på kr 25 000, som er det samme beløpet han måtte erstatte kjøperen på grunn av manglende opplysninger vedrørende fyringsanlegget. Innklagede bestrider at de mottok informasjon om tilsynet og manglene som ble avdekket. Innklagede bestrider derfor at de har opptrådt i strid med god meglerskikk, og at de er erstatningsansvarlige.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale for salg av en enebolig. Klageren hevder megleren fikk informasjon om feil med pipe før og etter budrunden uten å videreformidle disse opplysningene til interessenter. Megleren fikk også beskjed om å lage en skriftlig bekreftelse før overtakelse om dette forholdet. Korrespondansen mellom klageren og megleren har hovedsakelig foregått pr. telefon, men noe også pr. e-post.

 

Megleren fikk opplysninger om at det hadde vært foretatt tilsyn med fyringsanlegget på eneboligen den 20. mars 2015. Boligsalgsrapporten ble laget i desember 2014.

 

Klageren måtte betale kr 25 000 i erstatning for feil med pipe. Klageren mener at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 25 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdragsavtalen ble inngått i desember 2014. Salgsoppgaven ble godkjent av klageren den 30. januar 2015. Eiendommen ble lagt ut for salg den 31. januar 2015. Det ble avholdt fellesvisning den 21. februar 2015. Kjøperen var til stede på fellesvisningen, men klageren hadde også en privat visning med kjøperen etter fellesvisningen. Feiervesenet i kommunen gjennomførte tilsyn med eneboligens fyringsanlegg den 20. mars 2015. Den 17. april 2015 aksepterte klageren kjøperens bud, og overtakelse skjedde den 11. juni 2015. Eiendommen ble solgt for kr 2 450 000.

 

Da tilsynet ble gjennomført, var klageren og hans samboer til stede under tilsynet. Det ble avdekket en serie av mangelfulle forhold ved fyringsanlegget. Disse ble adressert muntlig til klageren under selve tilsynet. I tillegg utarbeidet feieren en tilsynsrapport hvor i alt seks avvik ble påvist og kommentert. Klageren ble i rapporten pålagt å sende en fremdriftsplan til kommunen innen 1. juli 2015 med en redegjørelse for hvordan og når påpekte avvik ville bli rettet.

 

Tilsynsrapporten ble fremlagt overfor klageren etter at oppdragsavtalen ble inngått, salgsoppgaven ferdigstilt, og boligen lagt ut for salg. Klageren informerte ikke megleren om tilsynsrapporten. Heller ikke på annen måte ble megleren informert om forholdet. Det har formodningen mot seg at klageren videreformidlet informasjonen muntlig, uten at megleren ba om å få se rapporten. Eiendomsmeglingsloven § 6-7 pålegger ikke megleren å innhente eller informere kjøperen om pålegg av den karakter som fremkommer av tilsynsrapporten i nærværende sak.

 

Megleren ble først gjort kjent med tilsynsrapporten og de tilhørende avvik av kjøperen e-post den 16. oktober 2015. Klageren henvendte seg til megleren og ba megleren ta direkte kontakt med kjøperen. I denne e-posten hevder klageren at han ikke har noen dokumentasjon på feil angående pipen.

 

Megleren erkjenner at kjøperen i e-post av 3. februar 2015 etterspurte dokumentasjon om forhold knyttet til takstrapport og bilder om råte, og hvorvidt det er ovn og hvor den eventuelt står.

 

Av e-post fra klageren datert 8. juni 2015 fremgår det at han informerte kjøperen på den private visningen om feil med pipen. Dette kan ikke stemme da visningene ble avholdt før tilsynsrapporten forelå.

 

Megleren har ikke hatt forutsetninger til å avdekke forholdene med fyringsanlegget. Det er for øvrig påfallende at det av overtakelesprotokollen fremgår mindre alvorlige merknader som klageren påtar seg ansvaret for, men uten at det der fremgår noen informasjon om fyringsanlegget.

 

Dersom klageren anså det som meglerens ansvar å videreformidle de negative opplysningene, burde han sørget for at megleren ble informert om dette.

 

Klageren har inngått et forlik med kjøperen og betalt erstatning på kr 25 000 med ansvarsgrunnlag forankret i avhendingsloven. Således foreligger det en erkjennelse fra klageren om at kjøperen ikke fikk opplysninger om eiendommen som han burde ha fått.

 

Megleren opptrådte ikke i strid med god meglerskikk.

 

For det tilfelle at klagen mot formodning tas til følge, påpekes at de negative opplysningene som fremgår av tilsynsrapporten ville virket inn på kjøpesummen tilsvarende prisavslaget som kjøperen ble tilgodesett gjennom forliket med klageren. Det foreligger således ikke et økonomisk tap.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem. Klageren har ikke dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort at tilsynsrapporten, som er udatert, ble kjent for megler før salget.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.