Klage nr:
247/06
Avgjort:
28.09.2006
Saken gjelder:
Tilbakeholdelse av oppgjør
Foretakets navn:
Exact Lillestrøm

Saksframstilling

Klageren solgte eiendom gjennom innklagede. Innklagede holdt tilbake kr 809.934 for kjøperen i et halvt år. Klageren mener at dette var galt.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Oppdraget om salg av bolig gjennom innklagede ble inngått 12. mars 2005. Kjøpekontrakten ble undertegnet 11. mai 2005 og overtakelse var 17. juni 2005.

Oppdragsskjemaet ble kun undertegnet av klageren, som var hjemmelshaver alene, og ikke av ektefellen. Innklagede var klar over at klageren var gift og at det dreide seg om en felles bolig. Både klageren og hennes mann var til stede under befaringen, og klagerens nå fraseparerte ektefelle har hatt minst like mye kontakt med innklagede som klageren underveis. Til tross for dette ble det aldri nevnt fra innklagedes side at ektefellen skulle undertegne på verken oppdrag eller kontrakt.

På kontraktsmøtet fylte klageren ut diverse papirer som hun ikke fikk noen kopi av, deriblant et hvor hun krysset av for at hun da var separert. Ektefellen flyttet ut 8. april 2005. Klageren husker at hun spurte innklagede om dette punktet, og han sa heller ikke da noe om at klagerens fraseparerte ektefelles underskrift skulle være nødvendig.

Den 19. mai 2005 ble innklagede anmodet av klagerens fraseparerte ektefelle om å holde tilbake halve oppgjøret, kr 809.934, noe innklagede gjorde den dagen pengene kom inn på innklagedes konto. Innklagede informerte ikke klageren om dette, som først ble kjent med tilbakeholdelsen av megleren som foresto salget av klagerens nye bolig. Klagerens advokat har tilskrevet innklagede og bedt om at beløpet utbetales. Innklagede var ikke villig til å frigi beløpet før de eventuelt ble saksøkt.

Innklagede begrunner tilbakeholdelsen i ekteskapsloven § 32, som sier at en ektefelle ikke kan overdra felles bolig (eller tidligere felles bolig) uten ektefellens samtykke. Det eneste innklagede visste om formuesforholdet var at klageren sto som eneeier av boligen. I tillegg kom en bekreftelse fra klagerens advokat om at boligen i sin helhet var skjevdelingsformue.

Saken var oppe for tingretten 6. desember 2005 hvor det ble inngått rettsforlik. Klagerens fraseparerte ektefelle skulle besørge at netto salgssum innestående på konto ble frigitt og at klageren deretter skulle betale kr 30.000 til sin fraseparerte ektefelle.

Klagerens resultat av å bruke eiendomsmegler var at hennes penger ble holdt tilbake på ubestemt tid, uten noe som helst grunn. Klageren mener at tilbakeholdelsen ikke hadde noen annen hensikt enn sjikane.

Klageren har ikke fått det hun har betalt for og innklagede har urettmessig beslaglagt kr 809.000 av hennes penger i et halvt år.

Klageren krever tilbakebetalt provisjon på kr 35.000, påløpte renter på kr15.000 samt erstatning for tort og svie.

Innklagede anfører:

Klagen er gjennomgått av innklagedes juridiske avdeling, som er av den oppfatning at oppgjørsavdelingen måtte holde tilbake oppgjøret, inntil klageren og hennes fraseparerte ektemann var enige.

Det følger av ekteskapsloven § 32 at en ektefelle ikke kan overdra felles bolig uten ektefellens samtykke. Denne rådighetsbegrensningen gjelder inntil det er avgjort hva som skal skje med boligen, jf el. § 34.

Innklagede er klar over at klagerens tidligere ektefelle skulle har undertegnet salgsoppdraget for boligen. Innklagede opplyser imidlertid at han ikke var klar over at klageren var gift da oppdragsskjemaet ble undertegnet. Innklagede spurte om det var mer enn en eier til boligen. Da innklagede fikk opplyst at det kun var en eier, ble det ikke stilt ytterligere spørsmål vedrørende sivil status. Innklagede oppfatter at det her må ha skjedd en form for misforståelse. Dette er under enhver omstendighet bakgrunnen for at klagerens ektefelle ikke ble anmodet om å skrive undersalgsoppdraget.

Innklagede kan ikke imøtekomme klagerens krav om erstatning eller om tilbakebetaling av provisjon.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning og tilbakebetaling av provisjon med grunnlag i påstand om feilaktig tilbakeholdelse av oppgjør.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har gjort noen feil ved å holde tilbake det omstridte beløpet. Det kan ikke forventes at en eiendomsmegler går inn i realiteten og tar standpunkt i en sak som gjelder eiendomsretten til tidligere felles bolig i forbindelse med et skilsmisseoppgjør. Dette gjelder spesielt der det er tvist mellom ektefellene, som i denne saken.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 29. september 2006


sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant