Klage nr:
250/06
Avgjort:
29.09.2006
Saken gjelder:
Opplysninger om skatteplikt
Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Hallingdal

Saksframstilling

Saken gjelder spørsmål om hvorvidt innklagede skal være ansvarlig for manglende opplysninger om skatteplikt.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne solgte sin hytte gjennom innklagede høsten 2005. Klagerne ordnet selv med annonsering, og under visning fikk de en sikker kjøper. Det videre arbeidet med salgsprosessen ble overlatt til innklagede. I desember 2005 fikk klageren et brev fra likningskontoret om skattepliktig gevinst på salget på kr270.000. Årsaken var mindre enn 5 års eiertid. Kjøpekontrakten da klagerne kjøpte hytta var undertegnet den 22.10.00. Tidspunktet for salg var 01.09.05.

Skattekravet kom som en stor overraskelse på klagerne, da de ikke hadde kjennskap til krav om 5 års eiertid. Så nær 5 år som dette var, ville det vært lett å ordne det slik at klagerne slapp gevinstbeskatning. Innklagede spurte aldri om hvor lenge klagerne hadde eid hytta. I salgsdokumenter, som ble levert til innklagede ved salget, fremgår det av takst at hytta ble kjøpt i år 2000.

Klagerne mener at innklagede har brutt god meglerskikk ved ikke å ha opplyst om gevinstbeskatningen.

Innklagede anfører:

Klageren ordnet selv med annonsering og visning av hytta. I følge megleren som hadde oppdraget, dreide dette seg om et rent oppgjørsoppdrag, som ble inngått først etter at klagerne selv hadde inngått kjøpsavtale og fastsatt overtakelsesdato til 17.09.05.

Oppgjørsoppdraget er begrenset til å omfatte å skrive kontrakt, gjennomføre salgsoppgjør og tinglyse skjøtet, ref. § 12 i vedlagte kjøpekontrakt.

På bakgrunn av at klagerne solgte eiendommen selv, kjøpsavtalen ble inngått før innklagede ble kontaktet, og at dette dreide seg om kun et oppgjørsoppdrag, mener innklagede at klagerne selv burde ha undersøkt hvorvidt gevinsten var skattepliktig.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede hevder at de ble først kontaktet «etter at selger og kjøper selv hadde inngått kjøpsavtale». Dette er ikke korrekt. Da det ble klart at hytta skulle selges, tok klagerne kontakt med innklagede. Innklagede mente at klagerne kunne greie salget selv uten hennes medvirkning, men at de kunne ta kontakt dersom de trengte hjelp.

Klagerne annonserte på Finn.no. Det meldte seg flere interessenter, og det ble holdt visning. Det kom rakst inn et bud som klagerne slo til på. Klagerne kontaktet innklagede om situasjonen, og det ble fakset over kjøpekontrakt.

Imidlertid hadde klagerne avtalt visning den kommende helgen med noen andre interessenter, noen de ikke hadde mulighet til å kontakte tilbake. Klagerne forklarte situasjonen for han som hadde lagt in budet. Visningen ble holdt, men den ga ingen aktuelle kjøpere. Budgiveren ble kontaktet, og det ble avtalt en ny, nedjustert pris, som følge av de tileggsomkostninger kjøpet medførte. Dette var en muntlig avtale.

Etter at de så tok kontakt med innklagede, sa hun seg villig til å ordne med kjøpekontrakt og det videre papirarbeidet. Kontrakten ble sendt kjøperen og klagerne. Også kjøpers økonomiske status ble sjekket av innklagede før kontraktsunderskriving.

Klagerne mener at innklagede burde ha sjekket klagernes eiertid ettersom de har beregnet seg et honorar på kr. 10.000. Skattekravet kunne lett vært unngått, og det var jo bare snakk om uker før kravet til skattefrihet var oppfylt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om manglende opplysning om skatteplikt ved salg av fritidseiendom.

Oppdragsgiveren hadde allerede inngått bindende avtale før eiendomsmegleren fikk oppdraget. Skatteplikten utløsesallerede av at det er inngått bindende avtale om salg. I en slik situasjon har eiendomsmegler ingen opplysningsplikt om skattekonsekvenser av salget.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 29. september 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant