Klage nr:
275/06
Avgjort:
29.09.2006
Saken gjelder:
Krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS

Saksframstilling

Klageren har kjøpt en eierleilighet i 4-mannsbolig gjennom innklagede. I kontrakten er det avtalt at kr 10.000 skal tilbakeholdes inntil dokumentasjon på at det er avsatt kr. 40.000 på konto for maling av fellesgang/bolig er bekreftet av selgeren. Kontrakt ble inngått 7. september 2005 og slik dokumentasjon er ennå ikke fremskaffet.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I prospektet stod det at det var satt av kr. 40.000 i sameiet til oppussing av trappegang. Klageren tok kontakt med regnskapsfører i sameiet før de la inn bud, og fikk da vite at denne opplysningen var uriktig.

På kontraktsmøtet ble det avtalt at kr. 10.000 skulle holdes tilbake hos innklagede til selger kunne fremlegge dokumentasjon om at pengene fantes. Dette skulle skje før, eller senest ved overtagelse. Dette ble ikke gjort, men klageren ble lovet en rask avklaring.

Etter klagerens syn burde innklagede ha sørget for at dette punktet i kontrakten inkluderte en tydelig konsekvens om forholdet ble stående udokumentert fra selgers side, nemlig at pengene da skulle tilfalle kjøper.

Selgeren har i flere omganger vært i kontakt med sameiet via sin advokat for å få dokumentert at pengene finnes. Sameiet har svart at disse pengene ikke finnes, og dokumentert dette etter beste evne.

Til tross for innsyn i regnskap og sameiets kontoer holder selgeren fast ved å fortsette å lete fram dokumentasjon i dag, mer enn et halvt år etter overtagelse.

Klageren mener at innklagede i første omgang burde kontrollert at opplysingene i prospektet stemte, og deretter tatt mer ansvar for å få framgang i prosessen. Klageren har blitt holdt dårlig informert om sine rettigheter og sakens gang av innklagede, og kun etter gjentatt og ettertrykkelig kontakt fra klageren ble det sendt et brev fra innklagede til selgerne på nyåret.

Resultatet av dette brevet ble at innklagede foreslo å dele summen mellom kjøper og selger som et kompromiss.

Når det i kontrakten står at dokumentasjonen skal fremskaffes før overtagelse må det etter klagerens mening gjøres en vurdering av innklagede, som kontraktsforvalter, om slikt bevis er kommet fram eller ikke.

Klageren ønsker en vurdering av innklagedes håndtering av denne saken, og av hvilke rettigheter klageren har til det avsatte beløpet. Klageren ønsker også en vurdering av hvilke skritt som kan tas for å finne en løsning.

Innklagede anfører:

Innklagede har tilbakeholdt kr. 10.000 på klientkonto som klageren krever utbetalt.

Innklagede sendte et brev til selgeren 13. februar i år og ba om hennes redegjørelse. Det kom ikke noe svar på brevet og innklagede ringte da til selgeren, og hun redegjorde muntlig for saken. Selgeren uttalte da at hun bestrider kravet til kjøperen og skulle jobbe videre med å fremskaffe dokumentasjon på dette. Årsaken til at dokumentasjonen ikke var klar på daværende tidspunkt var at forretningsfører for sameiet ikke samarbeidet i følge selgeren.

Etter flere telefonsamtaler og forsøk på å få til enighet mellom partene sendte innklagede et brev til kjøperen med en bekreftelse på at selgeren fortsatt bestrider kravet fra kjøperen, men har tilbudt å dele 50/50 det tilbakeholdte beløpet på kr.10.000 for å få avsluttet saken. Dette ble sendt kort etter at kjøperen muntlig hadde avslått tilbudet fra selgeren. I brevet ble det forklart at innklagede ikke kan foreta utbetaling ettersom verken kjøperen eller selgeren er enige om pengene.

Da partene ikke er enige må innklagede forholde seg til den inngåtte kontrakt og overtagelsesprotokoll. Ordlyden i kontrakten er som følger: «Dersom ikke dokumentasjon foreligger, tilbakeholder megler kr. 10.000,- inntil dokumentasjon foreligger.»

På grunnlag av at selgeren hele tiden har hevdet at hun skal klareå skaffe dokumentasjon kan ikke innklagede foreta utbetaling uten at partene blir enige. Innklagede har i denne saken forsøkt både skriftlig og via telefon/mail å finne frem til løsninger uten at dette har lyktes.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp, kr. 10.000.

Kontraktens § 10 lyder: «Selger fremskaffer bekreftelse på at kr. 40.000,- er avsatt på konto for maling av fellesgang/bolig til overtagelse. Dersom ikke dokumentasjonen foreligger, tilbakeholder megler kr. 10.000,- inntil dokumentasjon foreligger.»

Det er partene i kontrakten, ikke eiendomsmegleren som skal ta vurderingen om hvorvidt sameiets svar er god nok dokumentasjon eller ikke på at det ikke er avsatt midler i sameiet til maling.

Klageren har ingen rettigheter til det avsatte beløpet, uten at selger og kjøper er enige om dette.

Klageren må eventuelt ta rettslige skritt for å få avklart hvem som har rett til beløpet.

Ut fra dette har innklagede handlet korrekt ved å la pengene bli stående på klientkonto.

Det er ikke nedfelt noen tidsfrist i kontrakten som ble undertegnet 7. september 2005. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning burde innklagede imidlertid at ha tatt med et punkt i kontrakten om konsekvensen dersom dokumentasjon ikke ble lagt frem innen en viss tid. Denne forsømmelsen får imidlertid ingen konsekvenser for konklusjonen i denne saken.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 29. september 2006


sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant