Klage nr 2017023

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 26. april 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS, Buskerud Nybygg

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren deltok i budrunde på en tomt som ble formidlet av innklagede. Selgeren aksepterte bud fra en annen budgiver etter at klageren hadde forhøyet sitt bud uten at selgeren hadde blitt informert om dette. Innklagede erkjenner å ikke ha blitt oppmerksom på klagerens bud som kom inn ni minutter før utløp av den andre budgiverens akseptfrist. Innklagede var da i dialog med selgeren om aksept av det andre budet, og denne aksepten ble gitt fire minutter før fristens utløp. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede bestrider dette, og anfører at bud må aksepteres før fristen løper ut, og at dette må håndteres i god tid ettersom skriftlig aksept må på plass i tide.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren deltok i en budrunde på en tomt. Klagerens siste bud ble lagt inn kl. 15.51 den 17. januar 2017 med frist til kl. 16.30. Klokken 15.58 fikk klageren melding fra megleren om at selgeren hadde akseptert det forrige budet som hadde frist til kl. 16.00.

 

Klageren henvende seg til megleren og påpekte at tiden ikke var ute, og fikk da til svar at selgeren hadde valgt å akseptere det forrige budet. Deretter sa megleren at klageren var for sent ute, og klageren ble bedt om å reklamere skriftlig.

 

Klageren tok kontakt med selgeren som fortalte at han ville akseptere budet med frist kl. 16.00 dersom det ikke kom noe høyere bud. Selgeren hadde ikke fått opplyst at det var kommet inn et høyere bud fra klageren. Selgeren aksepterte ifølge loggen det andre budet mellom kl. 15.56 og kl. 15.58, altså etter at klageren hadde sendt inn nytt bud.

 

Megleren forhastet seg, og solgte tomten uten å ringe klageren for å høre om han hadde gitt seg. Megleren hadde heller ikke sett på den mottatte SMS’en selv om hun var i kontakt med selgeren.

 

Klageren mener at megleren ikke kan avslutte en budrunde ni minutter før fristen, og i alle fall ikke uten en telefon til andre budgivere.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren opplever å ha fått arrogante svar, og ingen beklagelse på feilen eller at megleren forhastet seg.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Budet fra budgiveren som fikk tilslag på tomten ble mottatt kl. 15.33 og var på kr 1 900 000. Dette var kr 110 000 over prisantydning. Da klageren ikke lot høre fra seg på 20 minutter, antok megleren at eiendommen ikke lenger var aktuell.

 

Budet er ikke bindende for en budgiver lenger enn til akseptfristen. Selgerens aksept må derfor formidles til budgiveren før akseptfristen er ute, og erfaringsmessig tar dette noe tid å få på plass skriftlig. Megleren startet prosessen med å akseptere budet cirka ti minutter før akseptfristens utløp.

 

Som det fremgår av loggen, ble budet akseptert av selgeren kl. 15.56, fire minutter før fristens utløp. Megleren ble ikke oppmerksom på klagerens budforhøyelse før hun informerte klagerne kl. 15.58 om at tomten var solgt. Klageren sendte SMS med budforhøyelse til megleren kl. 15.51, men megleren var da allerede i dialog med selgeren hvor en aksept ble diskutert og besluttet.

 

Klagerens bud på kr 1 910 000 fremkommer derfor ikke av journalen.

 

Innklagede bestrider klagerens påstander om rasisme og nært bekjentskap til kjøperen. Dette har ikke rot i virkeligheten.

 

Innklagede bestrider å ha opptrådt i strid med god meglerskikk. En eiendomsmegler må håndtere bud i god tid før fristen går ut, og det var ingen omstendigheter som tilsa at dette skulle fravikes i dette tilfellet.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden og påstand om at megler har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Innklagede har erkjent at megleren ikke ble klar over klagerens bud som kom inn ni minutter før utløpet av den andre budgiverens akseptfrist. Her var det kun to budgivere i sluttfasen. Nemnda mener derfor at megleren burde tatt en telefon til klageren for å forhøre seg om det ville komme ytterligere bud, før selgeren aksepterte den andre budgiverens bud. Megleren kan således kritiseres for at dette ikke ble gjort. På den annen side må megleren ha noe tid på seg til å avklare med selgeren, og få en skriftlig bekreftelse fra selgeren på at budet aksepteres, før dette kan meddeles budgiveren innen akseptfristen.

 

Nemnda er kommet til at selv om megleren må gjennomføre skriftlig budgiving og aksept fra selgeren, har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk når han slik situasjonen var her, unnlot å ta telefonkontakt med en budgiver (klageren) som har deltatt i budrunden.

 

Klagen har etter dette ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

DNB Eiendom AS, Buskerud Nybygg har opptrådt i strid med god meglerskikk.