Klage nr 2017029

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 26. april 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Cecilie Asak Oftedahl, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Boa Eiendomsmegling Moss AS

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av enebolig i 2012. Megleren opplyste at hvitevarene fulgte med salget. Klageren ble imidlertid nylig oppmerksom på at han kunne avtale seg bort fra dette. Han krever derfor erstatning for kostnader for nye hvitevarer på kr 20 000. Innklagede bestrider at megleren skal ha sagt at hvitevarene måtte medfølge. De hevder de skriftlig oppfordret klageren til å gjøre seg kjent med hva som fremgikk av listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger. Innklagede kan ikke se at det er grunnlag for klagen og bestrider at de har opptrådt kritikkverdig.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda har fått alle sakens dokumenter. Nedenfor er partenes anførsler gjengitt i korte trekk, hvor det som er relevant for nemndas avgjørelse er tatt med.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av sin eiendom i 2012.

 

Megleren opplyste om at alt som var på visningen fulgte med boligen, og at dette var en ny regel som klageren ikke kunne unngå. Ettersom han ikke hadde noen mulighet til å lagre hvitevarene over tid, aksepterte klageren at hvitevarene fulgte med salget. Klageren ble først høsten 2016 oppmerksom på at megleren hadde gitt uriktige opplysninger.

 

Det fremgår imidlertid av listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger, utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, EiendomNorge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, at man kan avtale seg bort fra dette. Megleren burde ha gitt klageren informasjon om at han kunne avtale at hvitevarene ikke skulle følge med salget. Dersom han hadde fått slik informasjon, er det ingen tvil om at han hadde tatt med seg hvitevarene.

 

Klageren leste dokumentene før undertegnelse, men ettersom megleren var så klar på at hvitevarene fulgte med var det lite klageren kunne gjøre.

 

Klageren krever kompensasjon for kostnader til nye hvitevarer. Innklagede hevder at det ikke er riktig at klageren er påført et økonomisk tap ettersom prisen ville blitt lavere dersom hvitevarene ikke hadde fulgt med. Dette er ikke relevant, da saken handler om at klageren fikk feil opplysninger, og ikke om hvordan disse opplysningene påvirket salgssummen. Hvitevarene var sannsynligvis heller ikke utslagsgivende for kjøperne.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Ved inngåelsen av oppdraget ble oppdragsavtalen gjennomgått som vanlig og i henhold til rutiner. Under punkt 13 i avtalen er det referert til gjeldende liste over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, EiendomNorge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe. Innklagede kjenner seg ikke igjen i fremstillingen til klageren.

 

Samme dag som oppdraget ble inngått sendte innklagede kopi av oppdragsavtalen med vedlagt bekreftelsesbrev og listen for tilbehør pr. e-post. I akseptbrevet oppfordret innklagede igjen klageren til å lese listen for løsøre og tilbehør skriftlig. Det fremgikk at:

 

«Se også vedlagte liste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund som er gyldig fra 01.02.2012, se spesielt punktet om hvitevarer.»

 

Det ble også henvist til listen i salgsoppgaven, og den fulgte som vedlegg til kjøpekontrakten.

 

Klageren ble forelagt listen to ganger og ble skriftlig oppfordret til å gjøre seg kjent med listen. Det fremgår klart at den bare gjelder dersom man ikke avtaler noe annet.

 

Det er beklagelig at klageren mener han har blitt påført et økonomisk tap, men innklagede kan ikke se at det medfører riktighet, da det er sannsynlig at salgsprisen hadde vært lavere om hvitevarene ikke fulgte handelen.

 

Innklagede kan ikke se at det er grunnlag for klagen, eller at de har opptrådt klanderverdig på noen måte.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstand om at megleren ga uriktige opplysninger om at hvitevarene måtte følge med salget og krav om erstatning for nye hvitevarer.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt om megleren sa at hvitevarene måtte følge med salget. Saken reiser derfor på dette punkt bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

Avgjørende for nemnda blir etter dette at klageren fikk tilsendt fra megleren den såkalte tilbehørslisten, hvor det fremgår at man spesielt skal se på punktet om hvitevarer. Dette fremgår også av oppdragsavtalen, som i pkt. 13 viser til denne listen. På denne bakgrunn må klageren selv ta ansvaret for at han ikke har satt seg inn i mulighetene for unntak fra denne listen.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.