Klage nr:
240/06
Avgjort:
27.10.2006
Saken gjelder:
Oppgjør
Foretakets navn:
Areal Sinsen AS

Saksframstilling

Klagerne kjøpte leilighet gjennom innklagede. Klagen gjelder spørsmål om innklagede urettmessig har krevd at klagerne skal betale et beløp på kr 5.000 til innskudd i sameiet.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne kjøpte i mars 2005 en ny 2-roms leilighet. Dette var et resalg.

Klagerne ble i forbindelse med sluttoppgjøret bedt om å innbetale kr 5.000 som a-konto fellesutgifter, dvs. forskudd på husleie. Klagerne fant dette naturlig. I diverse e-poster fremgår det imidlertid at dette beløpet var gått med til å dekke innskudd i sameiet. Beløpet er ikke tatt med i kjøpekontrakt mellom klagerne og selgeren. Beløpet kommer frem i kontrakten mellom selgeren og utbyggeren.

Klagerne hevder innklagede urettmessig har utbetalt kr 5.000 for mye i forhold til den kjøpekontrakt som er underskrevet av partene.

Innklagede svarer ikke tilfredsstillende på klagernes e-poster.

Innklagede anfører:

Klagerne er gjort kjent med innbetalingen av a-kontobeløp på kr 5.000 for fellesutgifter.

Disse pengene er fra innklagede overført til DnB NOR Eiendom AS Prosjektmegler for videreoverføring til sameiet, altså ikke til selgeren. Beløpet måtte gå gjennom DnB NOR Prosjektmegler, da det var de som opprinnelig sto for salget av prosjektet.

Innklagede må anta at pengene er videreført til sameiet ved forretningsfører.

Innklagede beklager at klagerne mener informasjonen ikke har vært tilstrekkelig, men innklagede kan ikke se å ha gjort noe galt i denne saken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne anser ikke tilsvaret som oppklarende eller tilfredsstillende.

Klagerne understreker nok en gang at beløpet på kr 5000 ikke er tatt med i kontrakten mellom kjøper og selger. Alle forhold ved kjøp og salg av bolig skal komme med i kontrakten.

Klagerne har kjøpt leiligheten av selgeren, ikke utbyggeren. Hva selgeren har i kontrakt med utbyggeren angår ikke klagerne. Klagerne har akseptert de tillegg som kommer frem av kjøpekontrakten.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder spørsmål om innklagede har gjort feil i forbindelse med at klagerne har betalt kr 5.000 som innskudd i sameiet hvor de kjøpte leilighet.

Det omstridte beløp fremgår verken av salgsoppgaven eller av kontrakten. De beløp en kjøper skal betale utenom selve kjøpesummen, skal imidlertid fremgå av salgsoppgave eller eventuelt av annen tydelig informasjon som fremlegges før avtalen inngås (bud blir akseptert). Det er for sent ensidig å kreve nye beløp på det tidspunkt kontrakt underskrives eller senere. Som utgangspunkt er klageren derfor ikke forpliktet til å betale beløpet, og innklagede har heller ikke rett til å kreve at beløpet betales. Utgangspunktet er dermed at innklagede burde ha avvist selgerens krav på betaling av de omstridte kr. 5000, ettersom det ble fremsatt etter at avtalen var inngått.

Et spørsmål er om klagerne ved å betale i henhold til den ensidige erklæringen fra selger av 22.04.2005 («Presisering av informasjon til kjøper») må anses for å ha inngått en tilleggsavtale om å betale beløpet. Da klagerne betalte, må de ha hatt kjennskap til atbeløpet ikke fremgikk av verken salgsoppgaven eller av kontrakten. Beløpet ble betalt som en reaksjon på en ensidig erklæring fra selgeren, hvor det het at det dreier seg om et beløp «stort kr. 5000,- for fellesutgifter ved overtagelse». Klagerne har således betalt beløpet med fullt kjennskap til de forhold som gjorde at det ikke var forpliktet til å betale. Det dreier seg dessuten om en økning av sameiets formue som vil komme beboerne til gode. En betaling under slike omstendigheter må anses som en aksept fra betalerens (klagerens) side. Klageren har ikke noen form for angrerett i forhold til denne betalingen. Det kan ikke forventes at eiendomsmegler skal gripe inn i forhold til en slik tilleggsavtale som her må anses inngått mellom selger og kjøper.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 29. september 2006/ 27. oktober 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant