Klage nr 2017039

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. mai 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                       Privatmegleren Aksept

Fram Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:                Feil opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede i januar 2017. Klageren hevder det ble gitt feil opplysninger om at fyring var inkludert i fellesutgiftene i headingen i annonsen på www.FINN.no. Klageren krever erstatning på kr 395 000 som følge av dette. Innklagede erkjenner at det ble gitt feil opplysninger i headingen i annonsen, men at det under felleskostnader i annonsen og i salgsoppgaven fremgår at fyring ikke er inkludert.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en leilighet formildet av innklagede. Det ble gitt feil opplysninger i annonsen på www.FINN.no. I headingen i annonsen sto det med stor skrift at: «V.v & Fyr inkl».

Det vil si at varmtvann og fyring skulle være inkludert i fellesutgiftene.

 

Det var imidlertid bare varmtvann som var inkludert. Dette sto et annet sted i annonsen.

 

Headingen i annonsen skal vise frem de beste egenskapene ved boligen. Den feilaktige opplysningen om at fyring var inkludert har hatt innvirkning på kjøpesummen. Opplysningen i headingen økte konkurransen i budrunden da boligen fremsto mer attraktiv, og klageren ville lagt inn et lavere bud dersom det hadde blitt gitt riktige opplysninger. I tillegg blir leiligheten mindre attraktiv for potensielle leietakere.

 

Klageren krever erstatning på kr 395 000 for økonomisk tap klageren har lidt som følge av at opplysningene i annonsen var feil.

 

Iklagede har i korte trekk anført:

Det som fremgikk av headingen i annonsen på www.FINN.no var dessverre feil. Imidlertid fremgår det ingen andre steder at fyring er inkludert i fellesutgiftene. Under overskriften felleskostnader i annonsen og i salgsoppgaven sto det ikke at fyring er inkludert.

 

Det fremgikk av salgsoppgaven i uthevet skrift at interessenter oppfordres til å kontakte megleren om man er i tvil.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder feilaktig opplysning om at fyring var inkludert i fellesutgiftene og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd nr. 11 at oppdragstakeren før handel sluttes plikter å gi kjøperen en skriftlig oppgave med opplysninger som spesifiserer de faste løpende kostnadene. Dette vil for eksempel omfatte de månedlige fellesutgiftene. Oppdragstakeren må således sette opp en oversikt over hva de faste løpende kostnadene dekker.

 

I dette tilfellet erkjenner innklagede å ha gitt feil opplysning i headingen i annonsen på www.FINN.no om at fyring var inkludert i felleskostnadene. Imidlertid fremgikk det ikke av salgsoppgaven eller under punktet felleskostnader i annonsen at fyring var inkludert.

 

Det er viktig for en potensiell kjøper å vite hva som er inkludert i fellesutgiftene. En opplysning om at fyring er inkludert i felleskostnadene kan derfor gjøre eiendommen mer attraktiv. I dette tilfellet er det imidlertid tydelig angitt i salgsoppgaven under viktig informasjon hva fellesutgiftene dekker, og utgifter til fyring er ikke nevnt.

 

Nemnda bemerker at det er uheldig at megler gjorde en feil ved i annonsen å fremheve at fyring inngikk i fessutgiftene. I selve teksten i annonsen fremgikk det dog ikke at fyring var dekket av fellesutgiftene. Det må imidlertid forutsettes at en potensiell kjøper av en eiendom leser salgsoppgaven (prospektet). Som nevnt fremgår det her klart under viktig informasjon i salgsoppgaven under hovedpunktet økonomi at fyring ikke var omfattet av fellesutgiftene. I en slik situasjon hadde klageren en klar oppfordring til å spørre megleren om fyring var inkludert, og han må selv ta konsekvensen av at dette ikke ble gjort.

 

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.