Klage nr:
256/06
Avgjort:
27.10.2006
Saken gjelder:
Meglers vederlagskrav
Foretakets navn:
RE/MAX Fredrikstad, Today Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Klagen gjelder tvist om innklagedes krav på vederlag.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren inngikk oppdrag med innklagede. I oppdraget står det at dersom ikke innklagede fikk solgt klagerens hus innen 6 måneder, skulle klageren ikke betale noe. Huset ble ikke solgt, men klageren fikk likevel en regning på kr 21.744. Oppdraget ble inngått den 12.05.05 og utløp den 12.11.05.

Klageren lurer på hvorvidt han er nødt til å betale regningen.

Innklagede anfører:

Klageren hevder at tilbud om salg skulle være «No Cure No Pay». Innklagede mener at den inngåtte oppdragsavtalen ikke gir inntrykk av at prinsippene «No Cure No Pay» skulle gjelde. Klageren mottok imidlertid et tilbud om å inngå en slik avtale, men partene ble likevel enige om at det skulle inngås en annen avtale.

Innklagede mener at det har formodningen mot seg at avtalen er «No Cure No Pay», da det i klagerens avtale er valgt andre annonseløsninger enn hva som vanligvis finnes i slike avtaler. Innklagede fremholder også at avtalen på flere områder er korrigert i forhold til hva som er standarden, noe som tyder på at partene har gått gjennom avtalen punkt for punkt. Blant annet er det avtalt at provisjonen er redusert fra 3,78% til 2,0%, og videre er to gebyrer frafalt i sin helhet. Det er verken beregnet honorar i form av meglerprovisjon eller rimelig honorar for utført jobb for dette oppdraget.

Innklagede ber om forståelse for ønsket om inndekning av kostnader knyttet til oppdraget.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren skriver i brev av 06.10.06 at det ikke kom inn noen bud på eiendommen under oppdragsperioden med innklagede.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder spørsmål om innklagede har krav på kr 21.744 fra klageren.

Ifølge oppdragsskjemaets punkt 4b er det avtalt at eiendomsmegleren skal ha rett til vederlag etter oppdragsavtalen punkt 4a dersom handel ikke kommer i stand under nærmere angitte forutsetninger. Vederlag etter punkt 4a kan bare kreves «når det er oppnådd bud på prisantydning eller høyere», «når selger aksepterer bud uansett beløpsstørrelse», samt ved visse overdragelser til nærmeste familie m.v. Derimot gir oppdragsskjemaets punkt 4b ikke rett til vederlag dersom det ikke kommer inn bud på eiendommen. Ifølge de opplysninger som er gitt Reklamasjonsnemnda, er det ikke innkommet bud på eiendommen. Klageren er dermed ikke forpliktet til å betale tilretteleggingsgebyr/ etableringsgebyr på kr 6.500 (kr 5.200 + mva).

Ifølge oppdragsskjemaets punkt 5 har innklagede rett til å kreve dekning for utlegg. Dette gjelder utgifter til annonsering på Internett, panteattest, sikringsobligasjon, innhenting av lovpålagte kommunale opplysninger, annonsering i Fredrikstad Blad og takst. Det er ikke gjort noe unntak for disse utleggene for de tilfeller bud ikke kommer inn/ eiendommen ikke blir solgt. Innklagede har dermed krav på betaling for dette.

Oppdragsskjemaet gir ingen støtte for klagerens påstand om at det er avtalt «no cure no pay». Reklamasjonsnemnda må holde seg til det som dokumenteres skriftlig for Nemnda.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis medholdfor så vidt gjelder innklagedes krav på betaling av tilretteleggingsgebyr/etableringsgebyr på kr 6.500.

For øvrig fører klagen ikke frem.

Oslo, den 27. oktober 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant