Klage nr:
259/06
Avgjort:
08.11.2006
Saken gjelder:
Uriktige opplysninger
Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Maridalsveien, Akershus Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Påstand om uriktige opplysninger fra innklagede om innsyn og kjøkkeninnredning.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagde i et prosjekt under oppføring. Leiligheten er en toppleilighet i 6. etasje. I annonsen på finn.no ble det beskrevet en felles takterrasse i 6. etasje. Klageren ble usikker på innsynet fra denne og inn på leilighetens terrasser. Innklagede svarte at det ikke er innsyn (vedlegg 3). For klageren var dette et viktig spørsmål og for klageren ble det avgjørende for det bud som ble lagt inn.

Det faktiske forhold er at takterrassen ligger i 7. etasje, og med fullt innsyn på klagerens terrasse. Det finnes andre toppleiligheter som ikke har tilsvarende innsyn.

I prospektet er det også tegnet inn en kjøkkenløsning som avviker fra den som ble levert med leiligheten. Det har kommet frem at selgeren gjorde endringer underveis, noe som innklagede var klar over eller burde være klar over, men som klageren ikke ble informert om. Innklagede opplyste heller ikke om at kjøkkentegningen i prospektet var feilaktig. Klageren tok forbehold om kjøkkenets beskaffenhet i overtakelsesprotokollen.

I møte med innklagede den 2. desember 2005 ble saken gjennomgått, og innklagede oppfordret klageren til å komme med et krav. Forslag til løsning ble sendt innklagede pr e-post den 9. desember 2005. Da innklagede ikke svarte innen rimelig tid, ble det purret to ganger. Det ble også mange ganger forsøkt å få telefonisk kontakt med innklagede. Det ble sendt et nytt brev fra klageren den 13. februar 2005. Dette førte til svar hvor innklagede avviste alle krav.

Innklagede har ikke oppfylt sin undersøkelsesplikt. Innklagede har heller ikke bistått for å finne noen løsning. På bakgrunn av dette krever klageren kr 25.000 i erstatning for terrassen og kr 20.000 for avvik på kjøkkenet, til sammen kr 45.000.

Innklagede anfører:

Hva gjelder klagers påstand om innsyn på terrassen, er innklagede av den oppfatning at boligen er levert i henhold til avtalen.

Klagerens opplysning om at «takterrassen ligger på kjøpers tak», slik det ble formulert i brevet til Reklamasjonsnemnda, har vært kjent hele tiden og kan ikke anses for å være nytt. Innklagede oppfatter klagerens krav som udokumentert og i strid med de faktiske forhold.

Klageren hevder at det i prosjektet er «tegnet en kjøkkenløsning som avviker fra den som ble levert leiligheten». Innklagede er ikke kjent med at dette er tilfellet. Hva det påståtte avviket skal være, er ukjent for innklagede. Ved salg av prosjekterte leiligheter støtter en eiendomsmegler seg på den leveransebeskrivelse som forelegges av oppdragsgiver, og dette ble også gjort her.

Klageren skriver at «det har kommet frem at selger gjorde endringer underveis, noe som megler var klar over eller burde vært klar over». Selgerne har så vidt innklagede vet ikke gjort endringer på kjøkkenet og innklagede har derfor tatt for gitt at det ble benyttet en riktig og komplett leveransebeskrivelse. Innklagede stiller seg uforstående til klagerens udokumenterte påstander. Innklagede mottok faks fra entreprenøren den 08.06.05, hvor det skrives at «leiligheten skal ha standard kjøkken». Ved en eksplisitt erklæring fra entreprenør om standard leveranse mener innklagede at det ikke var foranledning for å undersøke ytterligere. Innklagede har derfor lagt til grunn at det var korrekt å bruke opprinnelig tegning som del av salgsgrunnlag.

Det er for øvrig tatt forbehold i salgsavtalen (ved opprinnelig salgsoppgave som er en del av avtalegrunnlaget) om muligheter for avvik i leveransen. Ved at klageren trer inn i denne avtalen med utbygger, vil han også være bundet av disse vilkårene. I tillegg til at klageren ikke har redegjort for hva avviket består i, er det følgelig heller ikkesannsynliggjort at det påståtte avviket skulle være så vesentlig at det gir grunnlag for reklamasjon.

Innklagede stiller seg uforstående til reklamasjonen ettersom kjøperen har undertegnet overtakelsesprotokoll uten påtegninger om mangler. Innklagede kan ikke se at klageren har tatt forbehold i overtakelsesprotokollen om kjøkkenets beskaffenhet slik han selv hevder.

Innklagede avviser alle krav i saken, og ber Nemnda avvise saken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innsyn fra felles takterrasse: På direkte spørsmål fra klageren svarte innklagede et ubetinget nei på spørsmål om innsyn. Vedlegg 1 er bilde tatt fra takterrassen.

Avvik på kjøkkenet: I prospektet er det tegnet inn over- og underskap mellom komfyr og kjøleskap. Det er også tegnet inn overskap over vasken. Dette mangler i den leverte løsningen. Benken som inneholder vasken, er også kortere i den leverte løsningen enn på tegningen i prospektet. Dette er et vesentlig avvik.

Klageren opprettholder sine påstander.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Påstand om innsyn fra takterrasse: Fotografiet klageren har sendt med gir ikke et korrekt bilde av de faktiske forhold. Fotografen har lent seg ut over rekkverket og bildet gir derfor ikke et korrekt bilde av hvordan det er ved en normal bruk av terrassen.

Avvik på kjøkken: Klageren har vedlagt en kopi av dokument fra forhåndsbefaring. Det er ikke vanlig at en eiendomsmegler finleser dokumenter fra forhåndsbefaring.

Klageren har tidligere skrevet at han «tok forbehold om kjøkkenets beskaffenhet i overtakelsesprotokollen». Dette har nå blitt til at han «tok forbehold under forhåndsbefaringen».

Innklagede kan ikke se at de fremlagte dokumenter eller andre dokumenter skal oppfattes som et forbehold, og innklagede mener at det er utenfor innklagedes oppgaver og kompetanseområde å begi seg inn på vidløftige fortolkninger av et slikt skjema.

Innklagede forholder seg til partenes signatur knyttet til overtakelse og eventuelt omforenet tilbakehold av midler i oppgjøret. Innklagede har forholdt seg til at klageren har undertegnet på at «eiendommen ble overtatt i kontraktsmessig stand» og satt strek over feltet i erklæringen hvor det eventuelt skal angis deponering av beløp til sikkerhet for eventuelle feil eller mangler.

Innklagede mener at de ikke har forsømt sin undersøkelsesplikt eller gitt feilinformasjon. Innklagede mener at klagen må avvises.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning som følge av påstand om feilaktige opplysninger om innsyn på terrasse, samt feilaktige opplysninger om kjøkken.

Reklamasjonsnemnda bygger bare på det som dokumenteres skriftlig. I denne saken lar det seg ikke gjøre å klarlegge faktum vedrørende takterrassen ut fra den fremlagte informasjon. Når det gjelder bildet av klagerens terrasse, må man for å få et sikkert inntrykk av innsynet fra takterrassen ha nærmere dokumentasjon eller foreta befaring. I denne sammenhengen kan Reklamasjonsnemnda derfor ikke tillegge den ene partens oppfatning større vekt enn den andres. Klagen over innsyn til terrassen avvises.

Når det gjelder klagen over kjøkkenet, er det i prospektet tatt uttrykkelig forbehold for endringer som foreligger i denne saken. Klagen kan dermed ikke føre frem.

Det ligger utenfor Reklamasjonsnemndas saklige kompetanse å ta stilling til om klageren kan ha et krav mot selgeren.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at innklagede brukte urimelig lang tid på å besvare klagerens forslag til løsning av 9. desember 2005, men kan ikke se at dette har noen betydning for Nemndas konklusjon.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen avvises for så vidt gjelder innsyn fratakterrassen.

Klagen fører ikke frem når det gjelder kjøkkenet.

Oslo, den 8. november 2006.

Vegard Syvertsen Thor Falkanger Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant