Klage nr 2017053

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 29. mai 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Meglerhuset Sædberg AS

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte en eiendom via innklagede. Klageren aksepterte et bud på kr 3 000 000. Etter at budet var akseptert, innga en interessent et bud på kr 3 500 000. Interessenten hadde lastet ned prospektet og samtidig opplyst om at han ønsket om å bli informert om bud,. Klageren visste ikke om denne interessenten, og hevder at innklagede burde kontaktet interessenten ved forhandlingene mellom kjøperen og klageren for å avklare om han var seriøse interessent før klageren aksepterte budet på kr 3 000 000. Klageren krever erstatning på kr 500 000. Innklagede bestrider erstatningskravet. De hevder at de ikke anså interessenten som en seriøs interessent da han ikke hadde kontaktet megleren, og heller ikke vært på visning.

 

Klageren er representert ved advokat.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren solgte en eiendom via innklagede. En interessent lastet ned prospekt på en eiendom innklagede formidlet den 11. januar 2017 og ba om å bli informert om bud. Han ble ikke kontaktet av megleren til tross for at det var forhandlinger mellom kjøperen og selgeren (klageren) etter den tid. Klageren mener det var rikelig med tid for eiendomsmegleren til å kontakte interessenten for å avklare om han var en seriøse interessent. Forhandlingene pågikk den 19. januar fra kl. 09:17 og utover formiddagen. Klageren aksepterte et bud på kr 3 000 000 kl. 14:19 samme dag. De visste imidlertid ikke om vedkommende, som hadde lastet ned prospektet, var interessert.

 

Klageren ble først klar over dette via en Facebook-melding fra interessenten den 4. februar 2017. Interessenten ga et bud på kr 3 500 000 den 7. februar 2017. Budet ble avvist av megleren under henvisning til at eiendommen allerede var solgt.

 

Klagerens advokat forsøkte å få til en annullering av aksepten av 19. januar 2017, men det lyktes ikke.

 

Megleren burde senest den 19. januar kontaktet interessenten før endelig aksept ble formidlet til partene. Siden interessenten ikke ble kontaktet i det hele tatt før boligen var solgt, har megleren forsømt sin omsorgsplikt overfor klageren, og med det til følge at klageren minst gikk glipp av kr 500 000. Klageren krever erstatning på kr 500 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Den 19. januar 2017 ringte klageren til megleren og fortalte at hun ønsket å fremme et motbud til en tidligere budgiver på kr 3 100 000 + omkostninger. Dette ble bekreftet på SMS. Budgiveren sendte SMS hvor det sto at han sto ved budet på kr 3 000 000. Dette ble formidlet videre til klageren på SMS. Megleren og klageren snakket også sammen på telefonen. Megleren fikk SMS fra klageren om at hun aksepterte budet på kr 3 000 000.

 

Før kontraktutkastet ble sendt til kjøperen mottok megleren en overraskende e-post fra interessenten 7. februar 2017 med bud på eiendommen på kr 3 500 000, og med melding om at han hadde snakket med selgeren mm. Megleren avviste budet med beskjed om at eiendommen var solgt, og at han derfor ikke kunne inngi bud.

 

Det at interessenten hadde krysset av at han ønsket å bli varslet ved bud ved nedlastningen av salgsoppgaven den 11. januar, anså ikke megleren som at han var en så seriøs interessent at hun burde frarådet klageren til å ikke fremme motbud til budgiveren. Interessenten hadde ikke sett eiendommen etter det megleren kjente til, og hadde forholdt seg helt passiv etter mottakelsen av salgsoppgaven. Interessentene pleier å ta kontakt med meglere for å avtale besiktigelse av eiendommen, og slik kontakt hadde megleren ikke hatt med interessenten, ei heller spørsmål om eiendommen, eller om det hadde kommet inn bud tidligere.

 

Det hastet for klageren å få solgt eiendommen da eiendommen var begjært tvangssolgt. Megleren anbefalte derfor å akseptere budet på kr 3 000 000 for å unngå tvangssalg.

 

Innklagede bestrider erstatningskravet.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder meglers oppfølgning av interessenter ved budgivningen og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Å ta imot og formidle bud er en sentral del av megleroppdraget. Megleren skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd. Det følger av eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 annet ledd at megleren skal «så langt det er nødvendig og mulig orientere oppdragstaker, budgivere og øvrige interessenter skriftlig om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg.»

 

Nemnda finner det klart at megler burde kontaktet den andre interessenten etter at han selv hadde bedt om å bli holdet orientert om salgsprosessen. Det er klart kritikkverdig at dette ikke ble gjort, og i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Klageren har krevd erstatning med kr 500 000, som tilsvarer differansen mellom salgssummen og interessentens bud etter at salget var skjedd.

 

Nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til erstatningskravet. Interessenten var kjent med at eiendommen var solgt da budet på kr 3 500 000 ble inngitt, og det kan følgelig reises spørsmål om hvor reelt budet var.

 

Klagen fører etter dette delvis frem.

 

 

Konklusjon:

 

Meglerhuset Sædberg AS har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører klagen ikke frem.