Klage nr:
265/06
Avgjort:
08.11.2006
Saken gjelder:
Overtakelse
Foretakets navn:
Meglerhuset Nylander Nedre Elvehavn

Saksframstilling

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede.

Klageren ble forespeilet overtakelse 3. mai, men overtakelsen ble senere satt til 31.05.06.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Kontraktsmøte ble utsatt 3-4 ganger.

Overtakelsesdato for leiligheten var opprinnelig satt til 3. mai 2006, men klageren kunne ikke flytte inn før 31. mai, eller senest 11. juni, da selgeren måtte bo i leiligheten selv.

Klageren hadde selv beregnet en måned på oppussing av leiligheten, og ville derfor overta til avtalt overtakelsesdato.

Klageren kontaktet innklagede, og fikk til svar at innklagede kunne selge leiligheten på nytt til noen andre. Klageren godtok ikke dette. Klageren følte seg presset av innklagede.

Klageren fikk ikke leid inn sine håndverkere senere, samt at klageren mistet billig flyttehjelp ved å måtte utsette flyttingen.

Ettersom innflytting ble utsatt, fikk klageren bare 3-4 dager på seg til å flytte, pusse opp og vaske.

Det er blitt sagt at innklagede misforsto litt angående dato, men dette skal ikke gå utover klageren. Klageren forholder seg til kjøpekontrakten.

Reklamasjonsnemnda ba klageren presisere klagegrunnlaget mot innklagede nærmere:

I klagerens kjøpekontrakt sto det at overtakelse var 3. mai. I selgerens kontrakt sto det 3. mai, men med forbehold. Klageren mener innklagede her har gjort en grov feil.

Innklagede anfører:

Selger av leiligheten skulle flytte inn i prosjektert leilighet og leiligheten ble opprinnelig solgt til en som var fleksibel med overtakelsesdato. Datoen ble anslått til 3. mai 2006. Klageren benyttet sin forkjøpsrett og fikk leiligheten.

Selgeren ga i mars beskjed til innklagede om forsinket innflytting i ny leilighet. Innklagede ga beskjed om dette til klageren over telefon, men klageren var ikke villig til å endre tidspunkt. Saken skulle tas opp på kontraktsmøtet. Klageren hadde solgt egen bolig, og beregnet 45 dager til flytting og oppussing.

Kontraktsmøtet ble utsatt to ganger på grunn av innklagedes fravær og selgerens sykdom. Kontraktsmøtet ble avholdt 22. mars 2006. Begge parter la frem sin sak. Innklagede ønsket å finne en løsning som var akseptabel for begge parter. Selger fremsatte tilbud til klageren om heving av avtalen. Dette ble avslått av klageren. Partene ble enige om endring av overtakelsesdato på møtet. Dato ble da satt til 31. mai, dog senest 11. juni. Dersom selgeren skulle få overta ny leilighet tidligere, skulle klageren få overta leiligheten to dager etter dette. Avtale ble signert av begge parter.

Innklagede hadde kontinuerlig kontakt med selgerens utbygger og utbygger prioriterte selgerens leilighet.

Selgeren fikk tilgang til ny leilighet 22. mai og klageren fikk overta leiligheten samme dag.

Saken ble løst på best mulig måte. Partene ble enige og begge signerte avtalen på kontraktsmøtet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det er riktig at avtale ble signert på møtet, men klageren følte seg presset til dette. Innklagede sa at de kunne ta tilbake leiligheten og selge den på nytt, noe klageren oppfattet som et pressmiddel.

Klageren føler ikke saken ble løst på best mulig måte ettersom flytting ble utsatt med 19 dager.

Klageren krever en kompensasjon på kr 20.000 for forsinket flytting og håndverkere som ikke lengre kunne brukes.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning som følge av forsinket overtakelse.

Klageren mener at overtakelse er satt til 3. mai. Det er sendt med en usignert kjøpekontrakt hvor denne overtakelsesdatoen er påført. Imidlertid sier den signerte kjøpekontrakten av 22.03.06 atovertakelse skal settes til «31.05.06, dog senest 11.06.06». Denne kontrakten må derfor anses som en bindende avtale.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til om klageren er blitt presset til å skrive under på avtalen, da partene er av ulike oppfatninger, og Reklamasjonsnemnda ikke kan tillegge den ene partens anførsler større vekt enn den annens.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 8. november 2006.

Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant