Klage nr:
268/06
Avgjort:
08.11.2006
Saken gjelder:
Innbetaling av premie for eierskifteforsikring
Foretakets navn:
RE/MAX Tromsø, Hammerstrøm AS

Saksframstilling

Klageren solgte leilighet gjennom innklagede.

Klageren tegnet forsikring, og ble i ettertid oppmerksom på at premien ikke var innbetalt.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren solgte leilighet og salgskontrakt ble undertegnet 17.07.04. Klageren tegnet i august eierskifteforsikring i forbindelse med salget. Dette fremgår både av salgsoppgave og kjøpekontrakt.

Forsikringspremie utgjorde i overkant av kr 8.000. Dette beløpet, samt meglerhonorar på kr 50.000 ble trukket fra kjøpesummen. Klageren synes det er freidig av innklagede å ikke innbetale premien som de har trukket henne for. Først i oktober ble klageren gjort oppmerksom på at premien ikke var betalt.

Innklagede anfører:

Klageren skulle ha eierskifteforsikring, og premien skulle trekkes av oppgjøret fra salget.

I forbindelse med utbetaling av oppgjøret ble premien uteglemt, og forsikringspolisen ble ikke innbetalt til forsikringsselskapet.

Innklagede kontaktet klageren når de ble oppmerksomme på dette. Forsikringsselskapet ville slette polisen om premien ikke ble innbetalt. Klageren valgte å ikke innbetale premien og hevder i ettertid at dette var inkludert i meglerprovisjonen. I oppdragsskjemaet er det avtalt en provisjon på kr. 58.000. I tillegg svarer oppdragsgiver for alle direkte utlegg. Premien skulle dekkes av klageren. Det er ikke riktig at kr 8.000 av provisjonen skulle gå til dekning av eierskifteforsikring. Premien er ikke fast, men beregnes ut i fra kjøpesummen og utgjorde her kr 10.850.

Innklagede innrømmer å ha gjort en feil, fordi de har unnlatt å trekke premie fra oppgjøret. Innklagede mener likevel at de ikke kan holdes ansvarlig for at eiendommen ikke har eierskifteforsikring på grunn av manglende innbetaling fra klageren. Klageren ble gjort oppmerksom på dette så snart innklagede oppdaget feilen, og hadde mulighet til å innbetale premien og beholde forsikringen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren ble trukket slik det var avtalt med innklagede, og beløpet var innbakt i kr 58.000. I ettertid har klageren også kontrollert dette med eierforsikringsselskapet, og de sier også at beløpet var kr 8.000 på dette tidspunktet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder manglende innbetaling av premie for eierskifteforsikring.

Det fremgår av oppdragsskjemaets punkt 4A at klageren som vederlag skal betale en fastpris på kr 58.000. I tillegg skal klageren svare for utlegg (jfr. oppdragsskjemaets punkt 5), herunder utgifter til eierskifteforsikring.

Reklamasjonsnemnda har vært i tvil om eiendommen har vært forsikret. Dersom eiendomsmegleren har forsømt å tegne en forsikring som er avtalt, ville dette være sterkt kritikkverdig. Innklagedes eventuelle forsømmelse på dette punktet, har imidlertid ingen betydning for Reklamasjonsnemndas konklusjon i saken.

Klageren ble varslet den 17.10.05 om at hun på tross av uteglemmelsen fortsatt kunne tegne eierskifteforsikring. Klageren valgte imidlertid å ikke betale gebyret, da hun mente at dette skulle være innbakt i provisjonen på kr 58.000. At klageren her har tolket oppdragsskjemaet feil, kan innklagede ikke lastes for. Innklagede kan derfor ikke væreansvarlig for manglende eierskifteforsikring.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 8. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant