Klage nr:
273/06
Avgjort:
08.11.2006
Saken gjelder:
Arealavvik og endring av leiligheter under oppføring
Foretakets navn:
Notar Nybygg Kirkeveien AS

Saksframstilling

Klagerne kjøpte leilighet under oppføring gjennom innklagede. Saken gjelder krav om erstatning på grunnlag av arealavvik og avvik ifra opprinnelige plantegninger.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne kjøpte leilighet i nybygg høsten 2005.

Klagerne kontaktet selv utbygger og arkitekt for å få tilgang til de faktiske plantegningene. Etter dette innser klageren at det de har kjøpt ikke samsvarer med det de fikk seg forelagt av tegninger før kjøpet.

En større andel av arealet er flyttet fra soverom til gang. Soverommet har da gått fra 7,6 kvm til 6,83 kvm, noe som må være betydelig for et allerede lite rom. Oppholdsrom har også endret fasong, som gir en dårligere løsing enn den opprinnelige.

I prospektet ble klagerne forespeilet totalt areal på 53,30 kvm. De nye tegningene viser areal på 49,42 kvm, en reduksjon på 7,28 %.

Innklagede viser til prislisten i prospektet hvor boa er oppgitt til 51,1 kvm. Detteblir feil resonering fra innklagede da de samtidig presenterte plantegninger som ikke kunne ha et boa på 51,1 kvm.

Entreprenøren har fortalt klagerne at endringene i plantegningene forekom allerede i juli 2005, lenge før klagerne gikk i samtale med innklagede om kjøp. Klagerne kjøpte altså noe som ikke fantes, og innklagede hadde all mulighet til å få tak i de nye tegningene.

Klagerne mener de ikke selv skulle kontaktet utbygger for å få verifisert tegningene de ble forelagt, når innklagede skal være et bindeledd mellom dem som kjøpere og utbygger. Innklagede er ansvarlig for riktigheten av det salgsmateriell de presenterer til sine kunder.

Klagerne krever kompensasjon som svarer til tapet i antall kvadratmeter i forhold til kvadratmeterprisen de ble forespeilet. Dette vil si henholdsvis kr 130.676 og kr 137.956.

Innklagede anfører:

Leilighetene er i prislisten opplyst å ha et boa på 51,1 kvm. Når det i ettertid viser seg å være 50,6 kvm må dette være innenfor tålegrensen.

Det virker som klagerne velger å se bort i fra at de fikk disse opplysningene. Klagerne har altså fått korrekt opplysning om areal, og det foreligger ingen mangel.

Om det skulle foreligge en mangel vil innklagede uansett ikke ha opptrådt uaktsomt. Innklagede var ikke ansvarlig for utarbeidelsen av tegninger til prospektet, og har forholdt seg til tegninger fra utbygger.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det er et faktum at klagerne på kjøpstidspunktet ble forelagt seg utdaterte plantegninger, med dramatiske endringer foretatt flere måneder i forveien.

Innklagede viser i prospektet på en og samme side en plantegning med atskillig større boa enn i prislisten.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning på grunnlag av arealavvik og avvik i plantegninger.

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandler bare klager mot eiendomsmegleren og ikke mot selgeren av fast eiendom.

Det er i prospektet tatt forbehold for at utbygger har rett til å foreta «mindre vesentlige endringer, som er nødvendige og hensiktsmessige, uten å forringe den generelle standard». Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning ligger endringene i forhold til prospektet klart innenfor det som dekkes av forbeholdet.

Arealavviket er under enhver omstendighet ikke av en slik størrelse at det kan gi noe grunnlag for krav mot innklagede.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 8. november 2006.

Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant