Klage nr:
269/06
Avgjort:
08.11.2006
Saken gjelder:
Påstand om uriktige opplysninger
Foretakets navn:
ABCenter Kristiansand AS avd. Lillesand

Saksframstilling

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede.

Klageren ønsker leilighet i 2. etasje, men i ettertid viser det seg at deler av leiligheten ligger på bakkenivå.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren ønsket seg en roligere leilighet på sine eldre dager og ønsket å kjøpe leilighet i et prosjekt for folk over 50 år.

Klageren ønsket leilighet i 2. etasje, da hun ikke ville føle seg trygg på bakkenivå. Dette gav hun uttrykk for til innklagede før hun la inn bud.

Andre som var på visning i prosjektet, ønsket også leilighet i 2. etasje, og fikk se blokken fra ene siden utvendig. Her ligger leilighetene i 2. etasje, men kun to rom (stue og ett soverom). Resten av leiligheten ligger på bakkenivå, på andre siden av blokken. Dette ble ingen fortalt, og de ble ikke vist andre siden av blokken. Klageren hadde selv ikke sett leiligheten da hun la inn bud på leilighet i det hun hadde fått beskjed om at var 2. etasje.

Klageren så ikke leiligheten før hun skulle flytte inn og knakk da helt sammen, da hun så at mesteparten av leiligheten lå på bakkenivå.Klageren ønsker kr 150.000 fra innklagede, som er det hennes leilighet koster mer enn de andre. Innklagede har hevdet dette er på grunn av alle fordelene ved klagerens leilighet, men klageren ser bare problemer med leiligheten, som mye støy og innsyn. Dersom hun ikke får kr 150.000, vil klageren at innklagede skaffer henne en ny leilighet hun kan være fornøyd med.

Klageren skriver i flere brev til Reklamasjonsnemnda om plager hun har på grunn av støy og innsyn fordi leiligheten ligger delvis på bakkenivå, og ikke i 2. etasje, slik hun hadde trodd.

Innklagede anfører:

Klageren har ved flere anledninger hatt kontakt med innklagede, hvor det er gitt informasjon om prosjektet og dets beliggenhet. Klageren har også fått fullstendig prospekt med tegninger som viser dets plassering.

Innklagede mener det er beklagelig at prosessen rundt kjøpet ikke svarer til kjøpers forventninger, men kan ikke se at kjøpet er håndtert uforsvarlig.

Klagerens ytterligere anførsler:

Før klageren la inn bud gav hun klart uttrykk for at hun ikke kunne bo i 1. etasje, men at hun til nød kunne bo i 2. etasje. Klageren fikk da beskjed av innklagede at hennes leilighet lå i 2. etasje.

Klageren er svært plaget av støy og innsyn fra utsiden. På grunn av at det er mye innsyn må klageren ha persiennene for mye av tiden. Dette fører blant annet til at leiligheten er mørklagt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om erstatning etter påstander om feilaktige opplysninger om hvilken etasje klagerens leilighet ligger i.

Spørsmålet er om innklagede har gitt uriktige opplysninger om leilighetens etasjeplassering. Klageren har vært på visning ved nybygget, men hevder at hun ikke forsto at halve leiligheten lå i første etasje, da hun kun så den ene siden av bygget fra utsiden. Hva klageren har sett på visning og hva som ellers muntlig har blitt utvekslet mellom partene, kan Reklamasjonsnemnda ikke ta stilling til, da Nemnda kun kan legge til grunn skriftlig dokumentasjon.

Det skriftlige materialet som Reklamasjonsnemnda har å forholde seg til, er salgsoppgave og salgsmaterialet for hele prosjektet. Av salgsmaterialet for hele prosjektet fremgår det at klagerens leilighet (nummer 79, hus C) ligger i 2. etasje. På forsiden av salgsoppgaven fremgår det også at leiligheten ligger i 2. etasje. På side 2 står det derimot at leiligheten ligger i 1. etasje. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er opplysningene i salgsoppgaven tildels ufullstendige og dels villedende/ feilaktige, og derfor ikke tilfredsstillende.Eiendomsmegleren har et selvstendig ansvar for at salgsoppgaven ikke er villedende, og kan ikke utelukkende basere seg på opplysninger fra utbyggeren.

Innklagede må derfor være erstatningsansvarlige for det eventuelle tap klageren her kan ha lidt. Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til om det er lidt et tap eller størrelsen på et eventuelt tap, da dette ville kreve en bevisvurdering Nemnda ikke har mulighet til å foreta.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Innklagede har handlet i strid med god meglerskikk ved å presentere en mangelfull salgsoppgave, og er erstatningsansvarlig for klagerens eventuelle tap.

Oslo, den 8. november 2006.

Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant