Klage nr:
274/06
Avgjort:
14.11.2006
Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger
Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Lillestrøm, Aure & Valskaar AS

Saksframstilling

Klagerne kjøpte leilighet gjennom innklagede.

Klageren oppdaget at gulvene var skjeve, etter visning, men før kontraktsinngåelse. Klagerne fikk beskjed av innklagede om å bruke eierskifteforsikringen, men denne gjelder kun feil oppdaget etter overtakelse. Klagerne mener dette viser mangel på kunnskap hos innklagede.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne kjøpte boligen i august 2005. Etter visningen, men før kontraktsinngåelse, oppdaget klagerne, sammen med en arkitekt, at gulvene i huset var betydelig skjeve.

På kontraktsmøtet fremsatte klagerne krav om prisavslag på kr 100.000. Huset ble kjøpt for kr 350.000 over takst.

På kontraktsmøtet henviste innklagede klagerne til eierskifteforsikringen, og avslo kravet om prisavslag. Innklagede impliserte også at det ville være svært vanskelig å trekke seg fra kjøpet.

Det viser seg imidlertid at eierskifteforsikringen ikke gjelder mangler oppdaget før overtakelse. Dette viser enten at innklagede ikke hadde kunnskap om dette, eller at innklagede bevisst holdt disse opplysningene tilbake. Begge deler er like forkastelig.

Klageren ønsker økonomisk kompensasjon for å måtte rive opp gulvene.

Innklagede burde foretatt en grundigere undersøkelse av boligen og skrevet om de betydelig skjeve gulvene i salgsoppgaven.

Innklagede har feilinformert klagerne ved å si at de vanskelig kunne trekke seg fra kjøpet, og at kravet de hadde kunne settes frem for forsikringsselskapet.

Innklagede har heller ikke svart på henvendelser og opptrådt arrogant.

Innklagede anfører:

Klagerne valgte å kjøpe eiendommen usett og før den annonserte visningen. Innklagede stiller seg uforstående til klagen og avviser den fullstendig.

Klagerne valgte å kjøpe et oppussingsobjekt fra 1920, usett. I taksten fremgår det at eiendommen trenger betydelig oppussing. Når klagerne velger å by med dette forvarselet, må innklagedes opplysningsplikt være oppfylt.

Om det er eierskifteforsikringen eller selgers ansvar å dekke skadene som oppdages før overlevering, kan ikke ha noen betydning, da ansvarsforholdet uansett reguleres av avhendingsloven.

Innklagede kan bare bli ansvarlig for opplysningen om oversendelse av kravet til eierskifteforsikringen, dersom klagerne kan dokumentere erstatningsberettigede mangler ved dom. Dette regner innklagede som helt usannsynlig.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om prisavslag på grunn av påstand manglende og feil opplysninger.

Prisavslag er et forhold mellom kjøper og selger.

En eiendomsmegler kan bli erstatningsansvarlig, forutsatt av erstatningsbetingende uaktsomhet ved forhold som megleren svarer for. Dersom innklagede her har gitt feilaktige opplysninger om eierskifteforsikringens virkeområde, er det kritikkverdig. Reklamasjonsnemnda behandler imidlertid sakene på grunnlag av den fremlagte, skriftlige dokumentasjonen fra partene. Ut fra denne lar det seg ikke gjøre å ha en sikker oppfatning om hva som er sagt om eierskifteforsikringen, og Reklamasjonsnemnda kan ikke tillegge den ene partens utsagn større vekt enn den andres.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til mangelsspørsmålet, da dette er et forhold mellom kjøper og selger og derfor faller utenfor Nemndas kompetanse. Det bemerkes likevel at det i nærværende sak er tvilsomt om eierskifteforsikringen ville dekket kravet. Dette skyldes at forsikringen ikke kan gjøres gjeldende på åpenbare feil, som man burde oppdaget ved forundersøkelse, jfr. avhl. § 3-10. Videre fremgår det flere steder av salgsprospektet at eiendommen er et restaureringsobjekt fra 1920. Det er liten grunn til å tro at eiendommen er i vesentlig dårligerestand enn klageren hadde grunn til å regne med, jfr. avhl. § 3-9. Innklagedes angivelige feil med hensyn til opplysningene om eierskifteforsikringen kan derfor neppe ha påført klagerne noe tap.

Reklamasjonsnemnda kan heller ikke se at innklagede her skal ha brutt sin opplysningsplikt med hensyn til det skjeve gulvet. Slik objektet er markedsført, er det klart at det her måtte påregnes store oppussingsutgifter. Reklamasjonsnemnda kan heller ikke se at innklagede her skal ha gitt uriktige opplysninger med hensyn til heving av kjøpet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 14. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant