Klage nr 2017077

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. august 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS Vestby

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede. Klageren hevder megleren forledet klageren til å betale ca kr 300 000 mer enn det tilsvarende leiligheter har blitt solgt for i området, og krever erstatning på kr 300 000. Innklagede bestrider dette.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede. Megleren opptrådte uærlig og forledet klageren til å være i den tro at det var blitt solgt tilsvarende leiligheter i områder til vesentlig høyere priser enn kr 3 300 000. Megleren opplyste også om at selgeren ønsket å selge leiligheten i det minste opp mot det andre tilsvarende leiligheter var solgt for i området.

 

Etter meglerens opplysninger vil enhver tro at tilsvarende leiligheter har blitt solgt for både

kr 3 400 000 og 3 500 000.

 

Klageren ønsket å kjøpe en leilighet for utleie. Så lenge prisen kunne betrygges med at det var tilsvarende leiligheter som hadde blitt solgt for kr 3 300 000 slik megleren beskrev det, så ikke klageren noe feil med å øke budet fra kr 3 000 000 til 3 300 000 for å møte selgerens krav og ønske. Med meglerens betryggende utsagt på at dette «bare var opp i mot det andre

hadde fått i området for tilsvarende leiligheter» kunne man ikke gjøre mye feil. Leiligheten som sådan var fin. I ettertid viser det seg at megleren tydeligvis definerer hele kommunen som ett område.

 

Fra omsetningsrapporter fra tidligere salg i området kan man se at det er solgt en rekke tilsvarende leiligheter med tilsvarende avstand til sentrum. Alle salg ligger i prisleiet
kr 2 650 000 til 2 950 000. Disse prisene er langt unna kr 3 300 000.

 

Klageren føler seg lurt og misledet til å gi et mye høyere bud grunnet meglerens direkte feilaktige opplysninger.

 

Klageren ba megleren fremlegge konkrete eksempler på tilsvarende leiligheter som megleren opplyste om at var solgt for vesentlige høyere kjøpesum. Megleren innrømmer at han viste til leiligheter i sentrum, og dette til tross for at klageren før budgivningen hadde tatt opp dette spesielt – med å vise til at dette nok ikke var sammenlignbare leiligheter.

 

Under budgivningen sa ikke megleren at han viste til et konkret område når han opplyste at eier «ønsket opp i mot det andre hadde gått i området». Først i e-post i ettertid kommer det frem at han mente et konkret område.

 

Megleren har forledet klageren. Meglere kan ikke og skal ikke misbruke statistikk på den måten som er blitt gjort her.

 

Det er nok ikke for ingenting at det allerede var avholdt en budrunde før klageren innga bud der det høyeste budet var på kr 2 900 000. Rundt kr 3 000 000 ville nok vært en riktig kjøpesum.

 

Innklagede viser til at Hegnar.no skal ha omtalt klageren som eiendomsinvestor. Dette har ingenting med saken å gjøre. Klageren arbeider i en 100% stilling. Om man skulle bli sett på som investor eller privatperson, så skal en megler uavhengig av dette opptre redelig og gi korrekt informasjon. Det er riktig at klageren har kjøpt to prosjekterte leiligheter i den samme kommunen. Dette var til fast pris og gir ingen automatikk at man kjenner priser i område noe bedre. Klageren er ikke veldig godt kjent i markedet i kommunen.

 

Det har vært helt avgjørende for klageren å kunne stole på megleren for å kunne gjøre en god vurdering. Det er klart at klageren ble forledet til å betale ca kr 300 000 mer enn det andre tilsvarende leiligheter har blitt solgt for i området. Klageren krever erstatning på kr 300 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren opplyste under hele prosessen hvilke eiendommer han har sammenlignet prisen på leiligheten med. Taksten på leiligheten var på kr 3 500 000, og selgeren hadde presisert at hun ikke var villig til å selge for under kr 3 300 000.

 

Klageren har vært med på flere budrunder og kjøpt flere eiendommer via innklagede, med beliggenhet i samme kommune. Han har uttrykt seg og agert som en investor, og han har blitt omtalt som eiendomsinvestor av Hegnar.no. I innklagedes dialog med klageren har han hele tiden gitt uttrykk for at han er godt kjent i kommunen, godt orientert med priser og beliggenhet, og at han kjenner til lokalmarkedet.

 

Innklagede mener at de har opptrådt korrekt i denne saken, og avviser klagerens påstand om meglerens feilaktige opplysninger.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstand om at megleren har opptrådt uærlig ved sammenligning av kjøpesum på tilsvarende eiendommer i området og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda finner det klart at klageren ikke kan gis medhold. Det er ikke dokumentert at innklagede har utvist utilbørlig press eller har ført klageren bak lyset på noen måte. Det sikre utgangspunkt er at en interessent selv må vurdere om det skal legges inn et bud, og hvor høyt budet skal være.

 

Reklamasjonsnemnda kan heller ikke se at det er godtgjort at klageren ville fått kjøpe eiendommen for kr 3 000 000. Nemnda har merket seg at takst var satt til kr 3 500 000. Det er ikke grunnlag for erstatningskravet. Det foreligger ikke ansvarsgrunnlag, og det er ikke sannsynliggjort noe økonomisk tap.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.