Klage nr:
285/06

 

Avgjort:
14.11.2006

 

Saken gjelder:
Saksbehandling

 

Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom Sandnes AS

 

Saksframstilling

Klagerne kjøpte høsten 2005 fritidsbolig gjennom innklagede. Klagerne har sendt reklamasjon til innklagede, og ikke fått svar på sin henvendelse før etter 7 uker.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne reklamerte på salget ved brev av 18. april 2006. Henvendelsen ble ikke besvart, og det ble sendt purring av 22. mai 2006. Heller ikke denne ble besvart. Det er gått syv uker siden innklagede mottok klagerens reklamasjon, uten at denne er besvart. Ikke engang foreløpig svar er sendt.

Klageren mener dette må være i strid med god meglerskikk. Det er ikke innholdet i reklamasjonen klagen gjelder.

Innklagede anfører:

Den aktuelle megler som ble brukt ved oppdraget, sluttet hos innklagede 14 dager etter at reklamasjonen ble sendt. Megleren fikk, på grunn av en del ekstraarbeide da den ansatte sluttet, ikke besvart henvendelsen.

Innklagede fikk ikke ansatt noen ny megler. Dette medførte ytterligere arbeidspress, samtidig med økt oppdragsmengde.

Daglig leder hos innklagede sendte derfor en midlertidig melding til klageren 16. juni 2006, om at megleren hos innklagede hadde sluttet, og at man ville komme tilbake til saken. Dette var altså samme dato som er påført klagerens klage til Reklamasjonsnemnda.

Reklamasjonen ble besvart 29. juni 2006.

Forklaringen ovenfor gir noe av årsaken til den lange behandlingstiden, men ikke at behandlingstiden ble så lang som den faktisk ble. Det kan altså reises en viss kritikk, men det er åpenbart ikke grunnlag for å hevde at det er opptrådt i strid med god meglerskikk.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mener at det er svært kritikkverdig at reklamasjonen ikke en gang foranlediget et foreløpig svar før bortimot to måneder etter henvendelsen.

Mer alvorlig er det at innklagede mener at en slik behandling av en reklamasjon «åpenbart» ikke er i strid med god meglerskikk.

Klageren mener det er på plass med en skarp reaksjon fra Reklamasjonsnemnda.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Spørsmålet er om innklagede her har opptrådt i strid med god meglerskikk, da en reklamasjon ikke ble besvart før det hadde gått syv uker.

Klagerens reklamasjon kom først i brev av 18. april. Dette ble ikke besvart, det ble derfor purret opp av klagernes advokat den 22. mai. Etter dette sendte innklagede midlertidig svar og beklaget. Den 29. juni ble reklamasjonen endelig besvart. Innklagede har forklart saken med at megleren som hadde oppdraget hadde sluttet, og at arbeidspresset hadde økt.

Selv om forholdet er beklaget av innklagede er det grunn til å rette en viss kritikk mot innklagede for det forhold at henvendelsen ble besvart svært sent. Imidlertid mener Reklamasjonsnemnda at overtredelse av grensen for god meglerskikk ikke har funnet sted, men at innklagede i fremtiden bør unngå sa lang saksbehandlingstid som i denne saken.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 14. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Foreningsrepresentant