Klage nr 2017087

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. august 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Meglerhuset Rele AS

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en enebolig via innklagede. Klageren trodde kjøl – og fryseskap var integrert og derfor medfulgte salget. Klageren hevder innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke opplyse om at kjøl- og fryseskap ikke fulgte med kjøpet. Megleren bestrider å ha opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klagerne kjøpte en enebolig formidlet av innklagede. Klageren mener kjøl- og fryseskap skulle medfølge eneboligen. I salgsoppgaven er det bilde av nevnte kjøl- og fryseskap. Det ble ikke under noen av visningene gjort klart at disse ikke medfølger til tross for at klagerne gjorde et poeng ut av at de var svært fornøyde med huset, særskilt på grunn av kjøkkenet med et kjøleskap med ønskede funksjoner.

 

Det påhviler megleren et klart ansvar å formidle hva som medfølger i handelen. Dybde og bredde på kjøkkenet er tilpasset kjøl- og fryseskap med overskap over. Klagerne opplevde hvitevarene som opplagt integrert og hadde derfor ikke behov for å spesifisere dette i kjøpsavtalen. Standardmål for kjøl- og fryseskap er 187 cm, og klagerne måtte bruke tid på å finne det samme kjøleskapet, som viste seg å være det eneste som passet i høyde og bredde.

 

Det følger av «Løsøre og tilbehør» listen utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra februar 2012 punkt 1 at hvitevarer som er i kjøkken medfølger. I salgsoppgaven står det at kun integrerte hvitevare medfølger.

 

Selgeren hadde spurt megleren om klagerne ønsket å kjøpe noe løsøre. Dette tilbudet ble ikke videreformidlet til klagerne.

 

Megleren avholdt ikke kontraktsmøte. Kjøpekontrakten ble undertegnet av partene lenge etter aksept av bud uten at megleren fikk partene til å møtes.

 

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

I salgsoppgaven under punktet «Tilbehør» fremgår det at «(…) medfølger kun integrerte hvitevarer». Dette er en vanlig formulering blant meglerforetakene i innklagedes distrikt. Komfyr og koketopp er hovedsakelig integrert i kjøkkeninnredninger, som her, likeså er kjøl- og fryseskap som regel frittstående, som i dette tilfellet. Er man spesielt opptatt av dette tar man vanligvis et forbehold. Klagerne innga imidlertid et skriftlig bud på eiendommen uten forbehold, og i den forbindelse undertegnet et budskjema hvor det fremgår at «undertegnede [budgiver] bekrefter å ha lest (…) hele prospektet og godtar betingelsene».

 

Megleren bestrider ikke at klagerne kan ha uttrykt seg positivt om eiendommen generelt og kjøkkenet konkret, men kan ikke huske spesifikke positive momenter som klagerne eventuelt har sagt muntlig. Megleren har i hvert fall ikke bitt seg merke i at hvitevarene på kjøkkenet ble fremhevet av klagerne. Heller ikke kan innklagede se å ha mottatt skriftlig dokumentasjon som indikerer dette. Det hadde i så fall vært normal praksis fra meglerens side å presisere det som allerede står i salgsoppgaven, at det kun er integrerte hvitevarer som følger med, men at det selvsagt er mulig å ta forbehold. Megleren anså for øvrig klagerne som en interessent som hadde like eller bedre forutsetninger enn gjennomsnittet til å forstå innholdet i salgsoppgaven.

 

Det er ikke uvanlig at kjøper og selger opptar forhandlinger om kjøp av løsøre i etterkant av aksept av bud. I utgangspunktet ønsker innklagede at kjøper og selger skal møte til kontraktsmøte, nettopp for å avklare praktiske forhold rundt boligsalget. I etterkant av aksept er det riktig som klagerne anfører at selgeren kontaktet megleren for å høre om kjøperne ville «kjøpe noe løsøre». Megleren anså dette som en sak som best tas direkte mellom kjøper og selger, for eksempel under kontraktsmøtet. At det ikke ble gjennomført kontraktsmøte i felleskap, er imidlertid ikke til hinder for forhandling om kjøp og salg av løsøre.

 

I perioden under og etter aksept var selgeren indisponert med god grunn. Dette gjorde det naturligvis vanskelig å arrangere et felles kontraktsmøte, og klagerne valgte da å undertegne kontrakter i forkant av selgeren på eget initiativ og etter eget ønske. På daværende tidspunkt hadde innklagede ikke mottatt en konkret tilbakemelding på når selgeren hadde anledning til å møte.

 

Verken salgsvilkårene eller salgsoppgaven tilsier at hvitevarer som ikke er integrerte medfølger. Klagerne ble tilsendt kontrakten og annen praktisk informasjon for gjennomlesning samme dag som aksept. Klagerne hadde ingen relaterte kommentarer eller spørsmål til kontraktens punkt om tilbehør.

 

Innklagede bestrider ikke klagernes subjektive oppfatning om at de opplevde alle hvitevarene som opplagt integrerte. Alle er imidlertid ansvarlige for sine egne forutsetninger. Megleren har aldri blitt orientert av selger om at kjøleskapet hadde spesielle mål. Det vil videre være tilnærmet umulig å oppdaget et slik «avvik» med det blotte øye. Megleren har ikke hatt denne kunnskapen før i etterkant av salget, i forbindelse med klagernes undersøkelser. Megleren har med andre ord aldri vært av den oppfatning at kjøleskapet var opplagt integrert.

 

Megleren har ikke på noe tidspunkt sagt at kjøleskap/frys medfølger, verken skriftlig eller muntlig. Megleren har utøvd god meglerskikk.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at kjøl- og fryseskap må anses for å følge med i salget. For det første står det i boligsalgsrapporten under Kjøkken – bolig og annet fast inventar følgende:

«Kjøkkeninnredning med … og integrerte hvitevarer.» (kursivert her)

Videre står det i salgsoppgaven under eiendommen følgende:

«Meget flott kjøkken i hvit høyglans. Alle hvitevarer er av høy kvalitet.»

Dersom kjøl- og fryseskap likevel ikke skulle følge med i handelen, måtte dette fremgå klart og tydelig av salgsoppgaven. Det er i dette tilfellet ikke tilstrekkelig at megler tar inn i salgsoppgaven følgende standard formulering under punktet «Tilbehør»:

 

«Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven medfølger kun integrerte hvitevarer».

 

Megleren har etter dette opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Klagen fører etter dette frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren i Meglerhuset Rele AS har opptrådt i strid med god meglerskikk.