Klage nr 2017088

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. august 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Nordvik & Partners Eiendomsmegling Ullevål AS

 

Saken gjelder:               Meglerens vederlag/utlegg/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en hytte. I forbindelse med salgsoppdraget avholdt megleren tre privatvisninger. Klageren hevder at megleren ikke underrettet om at privatvisninger ble avholdt, og hevder derfor at megleren ikke har krav på visningshonorar for privatvisningene. Klageren krever at megleren tilbakefører kr 4 500. Innklagede anfører at de har trukket visningshonorar i tråd med oppdragsavtalen, og at de hadde en grundig dialog med klageren vedrørende salgsstrategi. Innklagede bestrider klagerens krav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en hytte. Det ble avtalt fastpris. Klageren er uenig i oppgjørsoppstillingen. Innklagede har trukket vederlag for fire visninger med kr 1 500 pr. visning. Det ble bare avholdt én fellesvisning. De andre var privatvisninger som megleren avholdt med interessenter uten at klageren ble underrettet verken i forkant eller etterkant av privatvisningene. Det var først etter at klageren tok kontakt med megleren at han fikk beskjed om at det hadde blitt avholdt privatvisninger.

 

Megleren handlet på eget initiativ, og mener at han i tillegg har hatt flere privatvisninger enn

 

 

han har fakturert klageren for. Klageren ble ikke informert og fikk heller ikke ta stilling til nødvendigheten av å avholde privatvisning i stedet for fellesvisning. Det kan ikke være riktig at megleren kan foreta så mange privatvisninger som han mener uten at selgeren skal kunne få være med å bestemme nødvendigheten av dette.

 

Klageren krever at megleren tilbakefører kr 4 500.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

I henhold til oppdragsavtalen var det avtalt et vederlag på kr 1 500 pr. visning. Oppdragsavtalen spesifiserer ikke at dette kun gjelder annonserte fellesvisninger. Det er trukket visningshonorar for tre privatvisninger for til sammen ni interessenter. I henhold til oppdragsavtalen har megleren krav på vederlag for visninger, og det er derav ikke gjort feil i den sammenheng.

 

Etter oppdragsinngåelse ble strategi for salget drøftet med klageren. Spesielt for dette oppdraget var at klageren ikke kunne inngå avtale om salg før en gitt dato. Dette var fordi han ønsket å oppfylle eiertidskravet på 5 år for å unngå skattekrav.

 

Oppdraget ble inngått i forbindelse med høysesong i hyttemarkedet mellom vinterferien og påsken. Det var derfor gode grunner til å annonsere hytten raskt. Ulempen ved denne strategien var at selgeren ble tvunget til å la hytta ligge noen uker lengre i markedet enn hva som kan vurderes som optimalt. I samråd med klageren ble det besluttet å gå raskt i markedet, og heller avholde privatvisninger frem mot fellesvisning for å få med hele potensialet.

 

Denne strategien ble grundig avklart med klageren. Megleren mener at de lyktes godt med strategien, og fikk vist eiendommen til relativt mange interessenter i ukene frem mot fellesvisning. Underveis hadde megleren flere samtaler med klageren, hvor også nevnte privatvisninger ble snakket om. Det er først i etterkant av oppgjøret, hvor klageren oppdaget at også visninger utenom fellesvisning ble trukket som visningshonorar, at kritikk av manglende kommunikasjon er blitt hevdet. Dette fremstår som en konstruert problemsstilling, for å oppnå avkortning av vederlaget.

 

Innklagede leverte et salgsoppdrag i tråd med avtalt strategi og til avtalt vederlag.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder meglerens vederlag.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det fremgår av oppdragsavtalen at det skal betales visningshonorar på kr 1 500 pr. visning uten at dette er nærmere spesifisert. Megleren avholdt tre privatvisninger for til sammen ni interessenter, og klageren krever refundert honoraret kr 4 500 for disse visningene. I tillegg holdt megleren en avtalt fellesvisning.

 

Det er påstand mot påstand vedrørende hvorvidt megleren og klageren har avtalt at det skal avholdes privatvisninger og om det skal beregnes visningshonorar for disse. Det er megleren som den profesjonelle part som må dokumentere at det ble inngått en slik avtale, når det får økonomiske konsekvenser for klageren. For at vederlaget (visningshonoraret) skal kunne settes ned må det foreligge en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Nemnda finner at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse, og at visningshonoraret på kr 4 500 for privatvisningene må refunderes klageren.

 

Klage fører etter dette frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Nordvik & Partners Eiendomsmegling Ullevål AS må refundere klageren
4 500 kroner.