Klage nr 2017095

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. august 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eie eiendomsmegling avd Hamar

Hamar Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Oppgjør

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. Den samme dagen som det ble avholdt budrunde, ble to store trær som skjermet for innsyn på eiendommen hugget ned. Klageren oppdaget at trærne var borte etter at hun hadde underskrevet kjøpekontrakten. Klageren holdt tilbake
kr 60 000 av kjøpesummen på overtakelsen, og har senere forsøkt å få megleren til å utbetale det tilbakeholdte beløpet til seg. Klageren mener megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede hevder at det må foreligge samtykke fra begge partene for at pengene skal kunne utbetales. Innklagede anfører at de etter beste evne har forsøkt å finne en løsning for partene, men at dette dessverre ikke har lyktes. De bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. Samme dag som budrunden ble to store trær som skjermet for innsyn hugget ned på eiendommen. Klageren fikk ikke opplysninger om dette. Klageren oppdaget at trærne var borte etter at hun hadde underskrevet kjøpekontrakten. Klageren overtok eiendommen, og sammen med advokat ble de enige om at hun skulle holde tilbake kr 60 000 av kjøpesummen. Senere har klageren og hennes advokat forsøkt å få megleren til å utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren. Megleren mener at det er et avtalt tilbakehold selv om det ikke står noe om dette.

 

I et møte sammen med megleren, selgeren og naboen til klageren ble klageren informert om at det var naboen som ønsket å fjerne trærne på grunn av sol. Det er ikke riktig, slik innklagede hevder, at det ble tilbudt penger eller å splitte beløpet. Det var et vanskelig møte ettersom naboen var veldig innblandet i saken. På møtet kom det også frem at megleren visste at trærne skulle felles.

 

Klageren takserte trærne og hva det eventuelt koster for å sette opp noe som vil skjerme for innsyn. Dette kom på kr 55 000.

 

Selgeren er uenig i kravet som ble holdt tilbake av klageren. Klageren hevder megleren i

e-post har ment at selgeren ikke protesterte på tilbakeholdet.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede foreslo å innkalle partene til et møte for å finne en løsning. I forkant av møtet kontaktet megleren partene og informerte om at det var viktig at alle kom med åpent sinn og villighet til å gi og ta for at man skulle kunne løse saken. Selgeren er en eldre mann og tok derfor til møtet med seg sin nabo som støtteperson.

 

Megleren forsøkte etter beste evne å hjelpe partene til å komme til en løsning. Selgeren stilte seg villig til å splitte beløpet, slik at kr. 30 000 ble utbetalt til hver av partene for å bli ferdig med saken da han opplever saken som en stor påkjenning. Megleren foreslo at selgeren kunne bekoste planting av to nye trær, men dette var heller ikke noe klageren ønsket. Klageren sa tydelig at hun kun ville ha de kr 60 000, og det var ingenting annet som var aktuelt.

 

Megleren har ingen myndighet over partene. For at det tilbakeholdte beløpet skal utbetales må hun ha samtykke fra hver av partene. Megleren ønsket å finne en løsning for partene. Hun synes det er trist å få denne reklamasjonen, men mener at hun etter beste evne har prøvd å håndtere saken og finne en løsning. Dette har dessverre ikke lyktes.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder utbetaling av tilbakeholdt beløp og påstått brudd på god meglerskikk.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det avgjørende spørsmålet i saken er om selger og kjøper i dette tilfellet avtalte tilbakehold av kr 60 000, eller om det dreier seg om et ensidig tilbakehold fra kjøpers side. Det fremgår av overtakelsesprotokollen at kjøperen krevde å holde tilbake kr 60 000 som følge av felling av trær før overtagelse. Det fremgår ikke av overtakelsesprotokollen at selgeren var uenig i tilbakeholdet.

 

Nemnda finner at man her står overfor et avtalt tilbakehold fra kjøperens side, og ikke et ensidig tilbakehold. Overtakelsesprotokollen er et begivenhetsnært bevis. Det er for nemnda ikke sannsynliggjort at selgeren og kjøperen etter overtakelsen avtalte noe annet.

 

Da det i dette tilfellet er avtalt tilbakehold mellom kjøperen og selgeren vil utbetaling ikke skje uten samtykke fra både selgeren og kjøperen, eller at det foreligger rettskraftig dom eller rettsforlik. Da det ikke dreier seg om et ensidig tilbakehold, skiller saken seg fra nemndas avgjørelse RFE-2016-132.

 

Nemnda kan ikke se at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.