Klage nr:
291/06

 

Avgjort:
14.11.2006

 

Saken gjelder:
Manglende opplysninger

 

Foretakets navn:
Solberg Georg AS

 

Saksframstilling

Påstand om manglende opplysninger om at vann og avløp ikke er offentlig.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kjøpte eiendom gjennom innklagede den 1. juli 2004. I følge alle fremlagte opplysninger var eiendommen tilknyttet offentlig vann og avløp. I oktober 2004 mottok klageren innkalling til sameiermøte. Der ble det opplyst at eiendommen var tilknyttet et privat vann- og avløpsnett, og at dette skulle overtas av kommunen med påfølgende utgifter.

Klageren tok kontakt med innklagede, som henviste til eierskifteforsikringen. Klageren ringte forsikringen høsten 2004 og forklarte saken for dem. De ga beskjed om at inntil et konkret pengekrav forelå, hadde klageren ingen sak.

Våren 2006 bestemte klageren seg for å selge eiendommen og tok kontakt med en ny megler. Denne ble informert om forholdene og fikk opplyst at det ville komme en regning på kr 80.000-100.000. Klageren sendte igjen krav til eierskifteforsikringsselskapet. Klageren har nå fått endelig avslag av forsikringsselskapet. Begrunnelsen for avslaget var at klageren hadde vært for sen med å reklamere.

Eiendommen ble lagt ut for salg den 1. april 2006. Det eneste budet som kom inn var på kr 140.000 under prisantydning. Klageren mener at årsaken til dette er kravet på kr 100.000 fra sameiet/ kommunen, som i følge salgsoppgaven ville komme.

Innklagede anfører:

Innklagede oppfatter ikke klagerens sak som noen klage mot innklagede, men snarere et spørsmål om hva hun burde gjøre og skulle ha gjort i denne saken.

Av de tilsendte megleropplysningene innklagede fikk fra kommunen i forbindelse med salget, står det at eiendommen er tilknytte offentlig vann og avløp. Det klageren ikke har lagt frem for Reklamasjonsnemnda, og som er et viktig dokument i saken, er boligsalgsrapporten, som var et bilag til kjøpekontrakten. I boligsalgsrapporten på side 9 er opplysningene gitt.

Innklagede kan heller ikke se at det er vedlagt dokumentasjon, verken for kostnadene eller for at man er forpliktet til å knytte seg til det kommunale nettet via naboens nett eller hvorvidt det er mulig å knytte seg på det kommunale nettet direkte for klageren.

I nevnte megleropplysninger fra kommunen har kommunen svart klart nei på at det foreligger pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen eller at det finnes konkrete utbyggingsplaner som kan utløse pålegg om tilknytningsforholdet til eiendommen. Men som nevnt viser boligsalgsrapporten til noe annet. Disse dokumentene er altså en del av salgsdokumentasjonen, både på visninger og i kontrakten.

Innklagede mener at de ikke har gjort noe galt i denne saken, dersom saken er å forstå som en klage mot innklagede. Innklagede kan heller ikke se at de skal være ansvarlig for at eierskifteforsikringen anser reklamasjonen for å ha kommet for sent. Innklagede mener videre at klageren i nærværende sak har fått seg forelagt alle relevante opplysninger i saken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne anfører at eiendommen nå er solgt, til kr 90.000 under takst. I følge kjøperen var dette som følge av ekstraordinære utgifter til vann og avløp. Klageren mener med dette at de har lidt et klart tap i saken på grunn av den prisstigning som det ellers har vært i markedet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om manglende opplysninger om at klagerens eiendom ikke er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Spørsmålet er om innklagede har forsømt seg vedrørende opplysninger om at eiendommen ikke er tilknyttet offentlig vann og kloakk. I de innehentede megleropplysningene fremgår det ikke at eiendommen ikke har offentligvann og avløp. Boligsalgsrapporten datert 06.05.04 gir imidlertid disse opplysningene (side 9). Ifølge salgsoppgaven var boligsalgsrapporten vedlagt prospektet, noe som er opplyst av eiendomsmegleren. Boligsalgsrapporten er dessuten vedlagt som bilag til kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten ble undertegnet 23.06.04. Klagen kan på denne bakgrunn ikke føre frem.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 14. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant