Klage nr 2017119

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. oktober 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Stavanger Eiendomsformidling AS

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. I salgsoppgaven og på visningen ga megleren uriktige opplysninger om mulighet for parkering. Klageren hevder at megleren har opptrådt i strid med undersøkelses – og opplysningsplikten etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 og krever erstatning på kr 72 000, som tilsvarer leie av parkeringsplass i 5 år. Innklagede hevder megleren baserte seg på informasjonen gitt av selgeren. Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-7 og erstatningskravet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en eiendom formidlet av innklagede. I salgsoppgaven ble følgende opplyst:

 

«Parkeringsforhold: Parkering i gate etter […] kommunes bestemmelser (sone)».

 

Klageren antok på bakgrunn av denne opplysningen at retten til gateparkering fulgte med eiendommen, men ønsket en bekreftelse fra megleren og spurte derfor muntlig to ganger om selgeren hadde rett til gateparkering. Megleren bekreftet at dette var tilfellet.

 

Klageren har fått avslag fra kommunen med følgende begrunnelse: beboere som kjøpte leiligheter fradelt etter 1965 hadde ikke rett til soneparkeringskort i parkeringssonen.

 

Megleren har gitt uriktige opplysninger om parkering, og har følgelig ikke oppfylt sin undersøkelse- og opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7. Megleren hadde en plikt til å avklare forholdene rundt parkering, spesielt når han visste hvor viktig parkeringsmuligheter var for klageren. E-posten fra megleren til selgeren etter kjøpet viser tydelig at megleren var usikker.

 

Klagerne må leie parkeringsplass/garasje i området. Klageren anslår at botiden i leiligheten blir minst 5 år. Leie av parkeringsplass koster kr 1 200 pr. måned. Klagerne krever erstattet

kr 72 000 som tilsvarer prisen for leie av parkeringsplass i 5 år.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren baserte seg på opplysninger gitt av selgeren. Salgsoppgaven var godkjent av selgeren. Selgeren har eiet leiligheten i 7-8 år, og megleren hadde derfor ingen grunn til å betvile at boligen hadde tilgang til parkering i sonen. Boligen er bygget i 1904, men reseksjonert til tre leiligheter i 2008. Leiligheten ble opprettet som ny seksjon. De to opprinnelige seksjonene har parkering på tomten. Dette kan også tilsi at denne leiligheten kan ha fått adgang til parkering i sonen i forbindelse med seksjoneringen.

 

Megleren sa ikke på visningen at parkering var i orden. Det er ikke mulig å ordne sonekort i forkant av salg. Dette er et personlig kort som hver enkelt må søke om etter at handelen har funnet sted.

 

Det er naturlig at megleren spør selgeren om han hadde sonekort når klageren gjorde megleren oppmerksom på at hun ikke fikk kortet. Det kommer klart frem av svaret til selgeren at han hadde den oppfatningen om at boligen hadde tilgang til parkering i sonen.

 

Innklagede bestrider klagerens påstand om brudd på undersøkelses – og opplysningsplikten etter eiendomsmeglingsloven § 6-7.

 

Innklagede avviser også erstatningskravet på kr 72 000. Parkeringssonen slutter 400 meter fra boligen, og det er fri parkering døgnet rundt der. I sonen er det fri parkering mellom kl. 18.00 og 08.00 på hverdager og mellom kl. 16.00 lørdag til 08.00 mandag. I tillegg kan du parkere i nabogaten på hverdager fra kl. 16.00 til kl. 10.00. Henvisningen til parkeringsanlegget som klageren krever erstatning for leie av parkeringsplassen ligger lenger unna friparkeringen, og er i tillegg innendørs.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på opplysningsplikten og god meglerskikk, samt krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd første punktum skal megleren gi opplysninger som kjøperen har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. Informasjon om mulig parkeringsplass er opplysninger som en kjøper har grunn til å regne med å få, og som har betydning for avtalen. Opplysningene som blir gitt må være riktige.

 

I salgsoppgaven er det opplyst at det er parkering i gate etter […] kommunens bestemmelser (sone). Når det gjelder parkeringsreglene i indre sone i byen, bør en lokal megler være kjent med at kjøpere til boliger som er seksjonert etter 1965 ikke får sonekort. Det er følgelig gitt misvisende opplysninger i salgsoppgaven. Megleren har derfor ikke overholdt opplysningsplikten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

 

Nemnda finner også at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at innklagede må betale erstatning på grunnlag av arbeidsgiveransvaret.

 

Når det gjelder erstatningens størrelse, har klageren vist til pris på p-plasser i et parkeringshus. Ut fra opplysningene i salgsoppgaven kan klageren imidlertid ikke få erstattet utgiftene til parkering i parkeringshus. Erstatningen må derfor fastsettes skjønnsmessig. Nemnda finner at erstatningen passende kan settes til kr 25 000. Det kan i den forbindelse ikke tillegges noen betydning at man etter det opplyste er utenfor sonen 400 meter fra boligen.

 

Klagen fører etter dette delvis frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren til Stavanger Eiendomsformidling AS har ikke overholdt opplysningsplikten, og innklagede må erstatte klageren 25 000 kroner.