Klage nr 2017065

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. oktober 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd Prosjekt Forus

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger om felleskostnader

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte hver sin leilighet formidlet av innklagede. I salgsoppgaven ble det feilaktig opplyst om at kommunale avgifter var inkludert i fellesutgiftene. Klagerne krever erstatning på minst kr 100 000 hver. Innklagede er enig i at meglerens feilaktige opplysning om fellesutgiftene gir klagerne krav på erstatning, men er uenig i erstatningens størrelse. Innklagede viser til fast praksis i nemnda og hevder klagerne har krav på kr 21 983 og 22 473.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klagerne kjøpte hver sin leilighet formidlet av innklagede. Det fremgikk av salgsoppgaven at kommunale avgifter var inkludert i fellesutgiftene. Dette ble det også opplyst om muntlig. Dette viste seg imidlertid å være feil.

 

Klagerne tok kontakt med innklagede med forsøk på minnelig løsning. Innklagede innrømmet at megleren hadde opplyst feil, men bestred erstatningens størrelse.

 

Klagerne stiller seg uforstående til den lave erstatningssummen innklagede har tilbudt, og hvordan den er beregnet. Argumentet om at dette er basert på langvarig praksis, er ikke godt nok. Det vil høyest sannsynlig bli innkrevd kommunale avgifter også etter 6 år, 7 år, osv. I tillegg vil dette ha en negativ påvirkning på salgsverdien ved et eventuelt senere salg.

 

Feil opplysninger om kommunale avgifter har ført til en årlig tilleggsavgift for klagerne på kr 4 907 og 4 800, samt mulig negativ påvirkning på salgsverdi. Klagerne krever derfor minst kr 100 000 i erstatning hver.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede innrømmer at megleren har gjort en feil som innebærer at klagerne har krav på erstatning.

 

Det er langvarig praksis i Reklamasjonsnemnda og praksis fra domstolene om at feil opplysninger fra megleren om fellesutgifter erstattes med årlig utgift multiplisert med 5 år, og at dette beløpet deretter neddiskonteres til nåverdi.

 

Det vil si at den ene av klagerne har krav på kr 22 473, mens den andre har krav på kr 21 983.

Innklagedes tilbud opprettholdes.

 

Innklagede bestrider kravet klagerne har fremsatt.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på opplysningsplikten og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Innklagede har erkjent at det er opplysningen i salgsoppgaven om at kommunale avgifter inngår i de månedlige fellesutgiftene, ikke medfører riktighet og har erkjent erstatningsansvar. Spørsmålet er imidlertid størrelsen på erstatningen.

 

Etter nemndas praksis utgjør erstatningens størrelse fem ganger årlige merutgifter neddiskontert til nåverdi. Nemnda ser ingen grunn til å fravike denne praksisen her.

 

For for den ene av klagerne blir erstatningen kr 4 800 x 5 neddiskontert til nåverdi (3 % rente), lik
kr 21 983.

 

For for den andre av klagerne utgjør dette kr 4 907 x 5 neddiskontert til nåverdi (3 % rente), lik
kr 22 473.

 

Disse beløpene tilsvarer de beløp innklagede har tilbudt.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.