Klage nr 2017113

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. oktober 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Privatmegleren Kvelland & Partnere

Kvelland & Partnere AS

 

Saken gjelder:               Misfornøyd med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en hytte. Megleren møtte ikke opp da fotografen skulle ta bilder. Megleren var heller ikke interessert i opplysninger om bryggen eller tomtegrensene. Klageren krever at megleren betaler timespris til klageren for tiden han brukte på å være tilstede mens fotografen tok bilder, samt erstatning for at han måtte reise til hytta og måle bryggen. Klageren mener at megleren også har trukket for mye i vederlag i forhold til hva som er avtalt. Klageren hevder megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 13 200. Innklagede bestrider klagerens krav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren skulle selge en hytte. Klageren gikk inn på en portal og prøvde å finne en megler. Megleren hos innklagede svarte raskt, og sa at han var den rette og var ekspert til å få kjøperen til å gi de siste tusenlappene.

 

Megleren kom ikke da fotografen skulle komme på grunn av en annen hytte som skulle selges. Klageren forstår dette, da det var en dyr hytte. Klageren viste fotografen rundt. Fotografen hadde ikke nøkkel eller adgang til bommen på hyttefeltet.

 

 

 

Under visningen ringte megleren til klageren og spurte hvor bred uteriggeren på bryggen var. Klageren visste ikke dette, men sa at han kunne ta mål. Klageren sa han ville ha betaling for oppmålingen av bryggen. Megleren hadde ikke spurt klageren underveis hvor brygga var, eller hvor klageren hadde plass. Klageren mener dette er kritikkverdig da bryggen var en vesentlig del av salget. Klageren var heller aldri interessert i tomtegrensene. Megleren var kun interessert i å få oppdraget.

 

Megleren mente det var lett å få solgt eiendommen for prisantydningen. Det eneste budet som ble gitt var på kr 100 000 under prisantydning. Klageren mente dette var for lavt. Megleren var ikke interessert i å presse prisen opp. Budgiveren ville imidlertid ikke gi høyere bud. Klageren ble overtalt av megleren til å aksepterte budet.

 

Klageren sendte megleren en regning som han mente var riktig fordi megleren ikke var der da fotografen tok bilder, og at klageren måtte reise ca. 7,5 mil for å måle bredde på uteliggerne.

 

Megleren ble forbannet etter at han mottok regning og nektet å betale. Han har også trukket mer i meglerprovisjon enn det som var avtalt.

 

Klageren krever fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og erstatning på kr 13 200. Klageren krever også kr 2 000 for telefonsamtalen han hadde med kjøperen og timepris for tiden fotografen var på eiendommen.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede avviser at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, samt krav på erstatning.

 

Innklagede kommer ikke til å betale regningen som klageren har sendt. Det minste en megler kan forvente av en selger er at han besvarer telefoner og e-poster, underskriver på dokumenter, møter opp på overtakelsen og kontraktsmøte. Et salg er et samarbeid mellom megleren og selgeren.

 

Når det gjelder fotograferingen, var megleren på hytten en gang med fotografen, men da var det ikke ryddet og klart, som avtalt med klageren. Fotografen fikk nøkkelen da alt var klart, slik at han kunne ta bilder når det passet fotografens tidsskjema. Det var ikke avtalt at selgeren skulle være der, men han var der av eget initiativ.

 

Kjøperne spurte på visningen hvor bred bryggen var. Det er ikke uvanlig at interessenter stiller spørsmål om forhold som ikke er omtalt i salgsoppgaven. Megleren ringte til klageren fra bilen etter visningen. Klageren sa han kunne måle opp. Dersom klageren ikke hadde tilbudt seg dette, hadde selvfølgelig megleren gjort dette selv. Betaling for dette ble ikke fremsatt i telefonsamtalen, men i en e-post i etterkant. Klageren har ikke grunnlag for å kreve betaling for oppmåling av uteriggeren. Klagerens krav på betaling for måling bestrides.

 

Klageren ble ikke presset under budrunden til å akseptere budet.

 

Klageren sa at han skulle ta kontakt med strømleverandøren selv og fikk et strømskjema av meglerenen. Han underskrev også på overtakelsesprotokollen om at han skulle sende inn dette.

 

Megleren har forholdt seg rolig under hele prosessen og besvart e-postene til klageren, helt til de ble truende. Megleren aviser klagerens påstander om at megleren ble forbannet, og at det er trukket mer i vederlag enn det som var avtalt.

 

Megleren oppdaterte selgeren ved ukes slutt og prøvde å kommunisere på en god måte hele veien. Men klageren har imidlertid vært lite imøtekommende.

 

Innklagede kan ikke tolerere at klageren fremsetter trusler overfor megleren. Hvis truslene fortsetter, vil innklagede fortløpende vurdere om de skal politianmelde forholdet.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem. Oppgjøret er i henhold til avtale, og vederlaget (minimumsprovisjon) er beregnet i samsvar med oppdragsavtalen. Slik saken er opplyst, er det intet galt ved meglerens håndtering av oppdraget, og hvordan budrunden ble gjennomført. Det er ikke grunnlag for at klageren skal ha noe «honorar» for at han måtte være til stede under fotografering av hytta, og at han tilbød seg å reise og måle båtplassen (uteliggeren).

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.