Klage nr 2017118

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. oktober 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Gjøvik

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en borettslagsleilighet formidlet av innklagede for kr 2 900 000. Prisantydningen var på kr 2 490 000. Klagerne hevder at megleren ringte dem og gratulerte med kjøp av leiligheten etter at de hadde gitt bud på kr 2 825 000. De mener at megleren ga beskjed om at den andre budgiveren hadde «kastet inn håndkle», og at det ikke var noen andre kjente interessenter. Kort tid etterpå mottok imidlertid klagerne en SMS fra megleren med opplysning om budforhøyelse fra den andre budgiveren. Klagerne og den andre budgiveren forhøyet budene sine og til slutt fikk klageren aksept på budet på kr 2 900 000. Megleren ringte og gratulerte klagerne igjen med kjøpet. I forbindelse med budgivningen ga megleren beskjed om at selgeren ønsket overtakelsesdato den 24. juni, men at det eventuelt kunne skrives en tilleggsavtale om overtakelsesdato. Klagerne spesifiserte derfor ikke ønsket overtakelsesdato i budene. Det tok lang tid før kontraktsmøte ble avholdt, og før det ble det avklart om overtakelsesdatoen kunne fremskyndes. Klagerne hevder megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 75 000.

 

Innklagede bestrider at megleren gratulerte klagerne med kjøp av leiligheten etter at de hadde inngitt bud på kr 2 825 000. Innklagede er enig i at kontraktsmøte kunne vært avholdt tidligere, men at partene ikke hadde anledning til å møte på et tidligere tidspunkt. Innklagede hevder videre at det er vanlig at det skjer endringer vedrørende kjøpet etter budaksept. Innklagede avviser at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og erstatningskravet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klagerne kjøpte en eiendom formidlet av innklagede. Leiligheten hadde en prisantydning på kr 2 490 000. Klagerne konkurrerte mot en annen budgiver i budrunden. Megleren opplyste om at selgeren kunne tenke seg at overtakelsesdatoen ble satt til 24. juni 2017, men at dette kunne diskuteres. Det måtte i så fall skrives en tilleggsavtale som skulle regulere korrigert overtakelsesdato. Klagerne tok derfor ikke forbehold om en spesiell overtakelsesdato i budene, men skrev overtakelse etter avtale.

 

Etter at klagerne hadde inngitt bud på kr 2 825 000, ringte megleren og gratulerte dem med kjøp av leilighet. Megleren ga beskjed om at den andre budgiveren hadde «kastet inn håndkle», og at det ikke var andre kjente interessenter.

 

Klagerne fikk kort tid etterpå et varsel om et nytt bud på fra den samme budgiveren som megleren mente hadde gitt seg. Klagerne følte ikke at de hadde noe valg, og at de måtte fortsette å by høyere. Etter at klagerne ga bud på kr 2 900 000, ringte megleren igjen og gratulerte dem med kjøp av leiligheten, og at hun umiddelbart etter samtalen skulle sette eiendommen som solgt. Klagerne var frustrerte og spurte om de kunne stole på megleren, da hun hadde sagt det samme for noen minutter siden.

 

Meglerens opptreden ble oppfattet slik at megleren implisitt hadde fullmakt til å gi beskjed om at budet var akseptert. Dette ut fra det faktum av at budet på kr 2 825 000 var vesentlig høyere enn prisantydning, noe som betyr at selgeren ikke hadde grunn til å avslå budet. Dessuten tok megleren kontakt med klagerne innenfor akseptfristen.

 

Det kan spørres om hva som hadde skjedd dersom klagerne ikke hadde lagt merke til at de hadde fått SMS om nytt bud etter den første gratulasjonssamtalen med megleren.

 

Klagerne var mistenksomme og spurte om å få telefonnummeret til den andre budgiveren. Megleren ønsket i første omgang å ikke gi telefonnummeret da klagerne forklarte at de ønsket å snakke med vedkommende for å høre hennes versjon av budgivningen. Etter noe kommunikasjon fikk imidlertid klagerne telefonnummeret, og de tok kontakt med budgiveren. Klagerne forstår ikke at den andre budgiveren oppfattet telefonsamtalen som utrivelig.

 

Det var en borettslagsleilighet, og klagerne måtte vente nærmere to uker før de fikk vite om den ble tatt på forkjøpsrett. Det var imidlertid ingen som ønsket å benytte seg av denne rettigheten.

 

Megleren tok kontakt én uke etter at det ble avklart at ingen hadde benyttet forkjøpsretten og spurte om det kunne avholdes kontraktsmøte samme uke. Klagerne var opptatt den uken og ga beskjed om at de skulle ta kontakt påfølgende uke for å bestemme dato. Klagerne ringte og sendte SMS’er til megleren for å avtale kontraktsmøte. Det tok to måneder fra det ble avklart at ingen ønsket å benytte seg av forkjøpsretten til kjøpekontrakten ble underskrevet.

 

Det var viktig for klagerne å få avklart overtakelsesdatoen, da kjøperen av deres bolig ønsket å overta den 1. juni 2017. Klagerne ringte til selgeren, men selgeren tok ikke telefonen. De la derfor igjen en beskjed, men selgeren ringte ikke tilbake. På grunn av manglende avklaring på om det var mulig å få fremskyndet overtakelsesdatoen, fikk megleren klagerne hadde engasjert, et visst «spillerom» i forhold til pris slik at budgiveren kunne akseptere overtakelsesdato 1. juli 2017. Dessuten hadde klagerne inngått avtale om flyttebil og flytteforsikring den 27. juni 2017 på grunnlag av opplysninger om overtakelsesdatoen som selgeren i utgangspunktet hadde satt til 24. juni 2017.

 

Under kontraktsmøtet ble overtakelsesdatoen et tema. Klagerne spurte selgeren om de kunne overta én uke før slik at de kunne gå en uke lenger i deres flytteprosess. Selgeren opplyste at det var ikke var noe problem da hun hadde planer om å være ferdig med vasking mv. til den første helgen i juni. Overtakelsesdatoen ble etter dette satt til 10. juni. Fremlagt kjøpekontrakt viste overtakelsesdato den 24. juni 2017. Etter at de hadde blitt enig med selgeren om korrigert overtakelsesdato, forklarte megleren at de bare kunne stryke over oppført dato i kjøpekontrakten og skrive ny overtakelsesdato. Plutselig var det ikke nødvendig med en tilleggsavtale som skulle regulere korrigert overtakelsesdato, slik megleren opplyste om på visningen.

 

Under kontraktsmøtet opplyste den ene av klagerne til megleren at navnet som var oppført på kjøpekontrakten, ikke var fullstendig. Han ønsket at dette skulle korrigeres slik at hans fullstendige navn ble benyttet. Megleren forklarte at hun skulle korrigere dette før tinglysning. I etterkant er dette imidlertid ikke korrigert.

 

Klagerne hadde selvfølgelig ikke gitt uttrykk for misnøye overfor megleren eller foretatt de handlinger i etterkant av budgivningen dersom megleren ikke hadde gratulert klagerne på telefon ved budet på kr 2 825 000.

 

Prosessen fra budgivning til underskriving av kjøpekontrakt har vært både belastende og frustrerende for klagerne på grunn av måten megleren har gjennomført dette på.

 

Klagerne hevder megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på

kr 75 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Leiligheten ble lagt ut i markedet med en prisantydning på kr 2 490 000, og det ble budrunde etter visning. Megleren ringte klagerne etter at de hadde lagt inn bud på kr 2 825 000. Det er ikke riktig slik klagerne hevder at megleren gratulerte dem med kjøp. Megleren sa at det virket som om den andre budgiveren kom til å gi seg, da det bare var noen minutter igjen til akseptfristen gikk ut. Megleren hadde også forklart budprosessen nøye til kjøperne, blant annet at alle bud og budforhøyelser måtte være skriftlig, og at budaksept også måtte sendes skriftlig innen akseptfristen.

 

Neste bud fra den andre budgiveren ble mottatt før akseptfristen på klagernes bud gikk ut, og før det var blitt gitt aksept. Klagerne ble informert om den nye budforhøyelsen på SMS og ga deretter inn ytterligere to budforhøyelser før budrunden stoppet.

 

Den andre budgiveren ga megleren beskjed om at de ikke hadde mulighet til å by høyere etter at klagerne hadde gitt bud på kr 2 900 000. Megleren ringte deretter til klagerne og gratulerte dem med kjøp. Det ble også sendt skriftlig aksept pr. SMS.

 

Det kan være mange årsaker til at den andre budgiveren ventet så lenge med å forhøye budet sitt, og dette angår heller ikke saken. Megleren var tydelig på hvordan budgivningen gjennomføres. At klagerne oppfatter det slik at megleren hadde fullmakt fra selgeren til å akseptere bud er ikke korrekt. Selgeren må akseptere bud før akseptfristen går ut slik at megleren kan videreformidle aksepten til budgiveren i tide.

 

Rett etter budrunden ga klagerne beskjed om at de ønsket å ta kontakt med den andre budgiveren for å sjekke at det var reelle bud. Han fikk oversendt telefonnummeret til budgiveren. Megleren ringte samtidig til den andre budgiveren og informerte om at klagerne ønsket å ringe henne vedrørende budrunden. Megleren snakket også etterpå med den andre budgiveren, som da sa at hun opplevde telefonsamtalen med klagerne som lite hyggelig. Hun følte at klagerne ønsket å «finne noe», men som hun hadde sagt til megleren på telefon i budrunden så hadde hun budt så mye hun ønsket, og at hun ikke hadde noen forklaringsplikt overfor klagerne. Den andre budgiveren er en godt voksen dame som er godt kjent med budprosesser etter å vært med i flere budrunder for å prøve å kjøpe seg bolig.

 

Det stemmer at det tok tid før det ble avholdt kontraktsmøte. Foreslåtte tidspunkter passet ikke for begge parter på grunn av blant annet jobbsituasjon. I og med at det var langt frem til overtakelsesdatoen forsøkte megleren å få til et møte hvor begge partene var tilstede. Innklagede ser likevel at dette burde skjedd raskere.

 

Når det gjelder endring av overtakelsesdato, imøtekom selgeren klagernes ønske om dette i kontraktsmøtet. Selgeren har i perioden fra salg til kontraktsmøte vært informert av megleren om at klagerne kanskje ville komme til å ta kontakt med henne direkte for å snakke om muligheter for å endre overtakelsesdato. Klagerne fikk fra megleren selgerens telefonnummer, men tok ikke kontakt.

 

At det kan bli noen endringer i fasen med kjøp og salg av bolig er ikke uvanlig. Det er naturlig å tilpasse sin egen overtakelse på salget etter det man har avtalt på kjøpet.

 

Klagerens navn er korrekt angitt i grunnboken.

 

Megleren har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og for øvrig slik det kan forventes.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I den foreliggende saken har partene forklart seg ulikt om megleren gratulerte klagerne med kjøp av leilighet etter at de hadde inngitt bud på kr 2 825 000. På dette punktet reiser saken derfor bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

 

Det tok lang tid før kontraktsmøte ble avtalt. Innklagede erkjenner imidlertid at dette burde skjedd raskere. Det er heller ikke uvanlig at det kan skje endringer vedrørende overtakelsesdato. I dette tilfellet imøtekom også selgeren under kontraktsmøtet klagernes ønske om fremskyndet overtakelsesdato. Et navn var i kontrakten ufullstendig, men det skal være korrigert i forbindelse med tinglysingen.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klagerne gis ikke medhold.