Klage nr 2017123

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. oktober 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Tromsø

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet via innklagede. Klageren hevder det ikke var opplyst om når leiligheten var ferdigstilt og innflytningsklar. Innklagede bestrider dette.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en eiendom via innklagede. Det fremgikk ikke av prosjektets hjemmeside at prosjektet ikke var påbegynt ennå. Da klageren la inn bud på eiendommen, trodde han derfor at prosjektet var ferdigstilt og innflyttingsklart. Klageren trengte en leilighet fra 1. august 2017. Prosjektet er ikke ferdig før sommeren 2019.

 

Innklagede viser ikke forståelse for at klageren ville trekke seg fra kjøpet. Klageren hørte ikke noe mer fra innklagede før han fikk en ny e-post fra dem om kontraktsmøte. Klageren svarte megleren at han hadde trukket seg fra avtalen.

 

Klageren fikk deretter et brev fra selgeren om krav om innbetaling av kjøpesum på kr 150 000 eller frikjøp med 5%.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Prosjektet var lagt ut med faste priser. Dette er et boligprosjekt som er godt markedsført i flere

 

 

kanaler. På det tidspunktet denne kjøperen meldte interesse for leiligheten, var det ingen leiligheter som var bygget på denne eiendommen.

 

På nettsiden til boligprosjektet ligger salgsopplysninger om prosjektet og salgsoppgave.

 

Klageren registrerte seg som interessert via prosjektets hjemmeside. Det fremgikk av e-posten sendt fra prosjektets hjemmeside at han ønsket at leiligheten ble registrert solgt til han. Megleren kontaktet klageren og informerte om leiligheten og prosjektet. Megleren opplyste om at han måtte legge inn bud på leiligheten med legitimasjon og viste til nettsiden hvor dette kunne legges inn digitalt, eller at det kunne lastes ned budskjema.

 

Etter en stund sendte klageren en SMS til meglerens telefonnummer med bilde av legitimasjon. Megleren svarte på SMS’en og ba han bekrefte med ok at han ønsket å kjøpe leiligheten for kr 2 050 000. Klageren bekreftet tilbake med OK. Megleren registrerte budet og varslet selgeren. Selgeren aksepterte budet samme dag.

 

Ca. 20 minutter etter aksept av bud sendte klageren en SMS til megleren og spurte om når leiligheten var ferdig for innflytting. Megleren svarte at byggestart var om ca 16-18 mnd. Megleren fikk ikke tilbakemelding fra klageren på dette.

 

Hvis klageren trodde at leiligheten var ferdig, ville spørsmålet vært formulert som om når de kunne overta leiligheten, eller så hadde de kommet med et konkret ønske om tidspunkt for overtakelse.

 

To dager etter at akseptbrevet ble sendt og fire dager etter at budet ble akseptert svarte klageren på e-post at de ikke kunne lese ut fra prosjektets hjemmeside at prosjektet ikke var påbegynt, og at han trodde det var ferdigstilt og innflytningsklart da han ga bud på eiendommen.

 

Dagen etter sendte megleren en SMS til klageren hvor han svarte at han ble gjort kjent med dette i tidligere korrespondanse på telefon og i SMS. Informasjonen om boligprosjektet ligger på nettsiden som klageren var inne på i forbindelse med første henvendelse. I SMS’en står det blant annet at megleren må få beskjed om hva han ønsker å gjøre videre slik at hun kan ta dette opp med selgeren. Megleren mottok ikke tilbakemelding fra klageren.

 

Litt under én måned senere sendte megleren utkast til kjøpekontrakt med vedlegg for gjennomlesning før kontraktsmøte. Dagen etter sendte klageren en e-post hvor han skrev at de ikke var interessert i kjøp og henviste til tilbakemelding gitt på SMS.

 

Megleren forsøkte å komme i kontakt med klageren på telefon uten at det kom noe positivt ut av dette. Megleren varslet selgeren om at klageren ønsker å trekke seg fra kjøpet. Selgeren informerte om at klageren kunne trekke seg fra kjøpet, men at de vil forholde seg til det som står i salgsoppgaven om avbestillinger.

 

Klageren varslet at han hadde kontaktet advokat og forbrukermyndighetene. Megleren ble kontaktet av advokaten som klageren hadde engasjert. Megleren sendte over informasjon til advokaten og svarte på spørsmål. Advokaten sendte e-post til klagerne med megleren i kopi der han konkluderte med at klagerne bør vurdere flere alternative løsninger i forhold til å avslutte saken. Klageren mente at det var gjort en saksbehandlingsfeil.

 

Advokaten til klageren kontaktet selgeren, og selgeren sendte e-post til klageren og til selgerens advokat vedrørende at klageren kunne trekke seg.

 

Etter en stund får megleren beskjed fra selgeren at leiligheten kan legges til salgs på nytt. Selgeren og klageren er blitt enig om en avslutning på saken.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda finner at klagen ikke kan føre frem. Det fremgår klart av salgsoppgaven under punktet «stipulert overtagelse» at det var planlagt oppstart av byggeprosjektet 1. kvartal 2018, og antatt ferdigstillelse 16 måneder senere.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.