Klage nr:
286/06
Avgjort:
14.11.2006
Saken gjelder:
Budgivning og manglende opplysninger
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Bergen, Åsane

Saksframstilling

Klageren kjøpte en andelsleilighet gjennom innklagede.

Klageren hevder å ha fått motstridende beskjeder om antall budgivere. Han hevder også at han ikke har fått opplysninger om leiligheten som selgeren har gitt innklagede.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren snakket med selgeren på telefon etter budrunden, og forstod etter denne samtalen at han var eneste budgiver. Dette stemmer ikke overens med det han fikk opplyst av innklagede.

Innklagede ringte klageren under budrunden og opplyste at klageren var en av tre budgivere, og at klageren burde høyne sitt bud fra kr 1490000 til kr 1610000. Dersom klageren var alene i budrunden, har han fått misledende informasjon for å forhøye sitt bud. Klageren oppgir at han var alene med forkjøpsrett til leiligheten.

Innklagede har heller ikke informert klageren om feil og mangler ved boligen, som selgeren har oppgitt at han har gitt til innklagede.

Klageren krever innsyn i alle saksdokumenter, og vil kreve erstatning dersom han finner feil i saksbehandlingen. Klageren krever også differansen mellom sitt opprinnelige bud på kr 1490000 og kr 1610000, altså kr 120000.

Innklagede anfører:

Det forholdet som påklages har ikke vært tatt opp med innklagede, som først ble kjent med saken gjennom kopi av klagerens brev til Forbrukerrådet. Klageren har senere blitt invitert til å gjennomgå budlogg med innklagede, men dette er avslått.

Første visning var 4. april 2006, og samme dag kom det inn fire bud. Høyeste bud var på kr 1550000 og alle budgivere ble informert om dette. Klageren valgte da å høyne sitt bud til kr 1560000 dagen etter. Selgeren ga motbud på kr 1620000, og klageren høynet til kr 1580000. Dette ble avslått av selgeren, og det ble holdt ny visning.

Etter visning 18. april kom ett nytt bud, og det var fra klageren. Dette lød på kr 1490000. Altså lavere enn det som var avslått tidligere.

Innklagede bestrider at det er gitt opplysninger om at det var kommet andre bud i den nye budrunden. Budene fra første runde kan ha blitt omtalt, ettersom selgeren avviste bud som lå høyere enn klagerens nye bud. Innklagede kan ha foreslått at klageren høynet sitt bud. Selgeren reduserte sitt motbud til kr 1610000, forutsatt fremskutt overtakelse. Klageren aksepterte dette 19. april.

Når det gjelder opplysninger om leilighetens tilstand bemerkes det at klageren selv har besiktiget den. De forhold klageren klager over at ikke er opplyst om er synlige forhold. Eiendommen er fra 1976 og slitasje må påregnes.

Klagerens ytterligere anførsler:

Etter at innklagede mottok klage fra klageren ble klageren oppringt, og innklagede brukte en svært aggressiv tone. Klageren valgte derfor å avslå tilbudet om å se budlogg.

Innklagede ringte klageren 19. april og sa at det var kommet inn et bud på kr 1600000. Klageren ba da om å bli strøket fra listen, da han hadde forkjøpsrett og kunne få leiligheten likevel. Klageren sa også at innklagede ikke trengte å ringe ham igjen. Innklagede ringer opp litt senere og sier at klageren kan få leiligheten fortere hvis han høyner budet til kr 1610000. Klageren sier da ja til dette.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Klagen gjelder krav om innsyn, noe han er tilbud tidligere men har avslått. Han har isteden fremsatt beskyldninger om juks, hvilket innklagede naturlig nok ble noe oppbrakt over. Innklagede kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen klageren gir av budrunden og fastholder det som er anført i innklagedes brev av 5. september 2006. Det bestrides at det er gitt misvisende opplysninger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder uriktige opplysninger i budrunden og manglende opplysninger om leiligheten.

Klageren hevder å ha fått feilaktig muntlig informasjon i den andre budrunden. Innklagede hevder at han aldri har opplyst at det er kommet inn et bud på kr 1 600 000. Der det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester tillegge den ene partens påstander større vekt enn den andres. Saken må derfor avvises.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 14. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant