Klage nr:
292/06
Avgjort:
14.11.2006
Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger
Foretakets navn:
Exact Torshov

Saksframstilling

Klageren kjøpte eiendom gjennom innklagede.

Klageren fikk se en reguleringsplan på innklagedes kontor. Det fremgår ikke her at det senere skulle starte gravearbeider foran eiendommen, som reduserer utsikten betydelig.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I forbindelse med salget i juni 2003 innhentet innklagede reguleringsplan. I salgsoppgaven sto det at denne kunne besiktiges på innklagedes kontor. Reguleringsplanen var fra 1995.

Eiendommen ble overtatt i august 2003 og i slutten av måneden begynte gravearbeider i forbindelse med et større byggeprosjekt. Prosjektet har en høyde på 5-9 etasjer og trappetårn på 11 etasjer. Prosjektet ble avsluttet i 2005.

Klageren satte seg inn i saken og ble kjent med at dette var en sak som hadde vært mye omtalt i lokalpressen. Engasjementet fra naboer og nærmiljøet hadde vært av betydelig omfang.

Eiendommen ble annonsert som «Bolig med panoramautsikt». Utsikten er betydelig redusert som følge av utbyggingen.

Klageren gjør gjeldende at man ved kjøp via megler bør kunne forvente et minimum av kunnskaper om lokale forhold av betydning for kjøper.

Takstmann har prissatt redusert utsikt og økt støymengde til kr 450000.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester bes ta stilling til innklagedes plikt hva gjelder innhenting/videreformidling av de aktuelle fakta i denne saken.

Innklagede anfører:

Klageren hevder at reguleringsplanen var fra 1995. Dette er ikke korrekt. Det fremgår av brev fra faglig leder at reguleringsplanen innklagede innhentet er datert 18.02.03. Videre fremgår det av disse brevene at den omtalte nabotomten ikke er omfattet av reguleringsplanen.

Innklagede anfører at de ikke har noen generell plikt til å innhente reguleringsplaner for andre områder enn den aktuelle eiendommen. Dette gjelder i alle fall i denne saken, hvor det gjelder et prosjekt et godt stykke unna den aktuelle eiendommen.

Innklagede kjente heller ikke til fakta rundt prosjektet og hadde derfor ikke noen foranledning til å videreformidle opplysninger om dette.

Innklagede hevder de ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstander om manglende opplysninger om reguleringsplaner.

Reguleringsplaner er ikke fremlagt for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og heller ikke kart over området som viser hvor eiendommen ligger i forhold til nybygget.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester kan ikke se at en eiendomsmegler har noen generell plikt til å innhente reguleringsplaner for naboområder, jf. emgll. § 3-6 nr. 8. I dette tilfellet synes det som om nybygget ligger på motsatt side av Ring 3. Dette må etter Reklamasjonsnemndas syn ligge utenfor det området som det vil være naturlig for meglerforetaket å be om reguleringsplaner for, jf. emgll. § 3-1.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold i klagen.

Oslo, den 14. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Foreningsrepresentant