Klage nr:
245/06

 

Avgjort:
21.11.2006

 

Saken gjelder:
Manglende opplysninger

 

Foretakets navn:
Notar Eiendom Jessheim AS

 

Saksfremstilling

Klageren solgte eiendom gjennom innklagede.

Klageren ønsket et tilbud fra innklagede hvor alt var inkludert, slik at hun skulle unngå uventede regninger. Klageren mottok likevel en regning, noe hun mener skulle ligget i pristilbudet.

Faglig leder for foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Klageren ga ved oppdragets start innklagede beskjed om at hun ønsket et tilbud hvor alt var inkludert, slik at hun skulle slippe uventede regninger.

Klageren fikk et pristilbud, og skrev under.

Klageren mottok likevel en tilleggsregning på kr 6.250. Denne gjaldt en tilstandsrapport. Etter klagerens mening skulle dette være inkludert i pristilbudet hun skrev under på, blant annet fordi klageren ikke fritt kunne velge mellom takstmenn. Klager måtte bruke den takstmannen som innklagede hadde avtale med. Denne takstmannen er mellom kr 1.500 og kr 2.000 dyrere enn andre i distriktet.

Innklagede anfører:

Klageren ønsket å tegne eierskifteforsikring, og det ble opplyst at man i så fall trengte en tilstandsrapport, slik eierskifteforsikringsselskapet krever.

Det ble samtidig opplyst om at kostnadene for dette ikke var en del av innklagedes salgsgaranti, da denne kun omfatter innklagedes egne ytelser. Det ble ikke protestert fra klageren på dette. Oppdragsskjema ble signert, samt at avtale om eierskifteforsikring med besiktigelsesvilkår ble signert samme dato.

Oppdraget ble så trukket av klageren.

I ettertid ble det sendt ut regning fra eierskifteforsikringsselskapet på kr 6.250 for utarbeidet tilstandsrapport. Fra innklagede er det verken fakturert for eget vederlag eller egne utlegg overfor klageren, slik salgsgarantien lover.

I oppdragsskjemaet pkt. 4 og 5 fremgår salgsgaranti og presisering av hva denne omfatter. I pkt. 5 er det presisert at tilstandsrapport og takst ikke inngår i garantien. Innklagede mener at formuleringen ikke levner noen tvil om at slike utgifter ikke inngår i garantien, og at klager måtte dekke disse uansett.

I tillegg fremgår det av besiktigelsesvilkårene at klageren må betale 100 % av kostnadene dersom salget trekkes/ikke gjennomføres. Det står også at rapporten ikke inngår i garantien. Klageren har signert og akseptert disse vilkårene.

Innklagede kan ikke se å ha forsømt seg når det gjelder informasjonsplikt. Klageren har fått tydelig og utfyllende informasjon om at tilstandsrapporten ikke var en del av garantien og at disse kostnadene måtte dekkes fullt ut, også ved en oppsigelse av oppdraget.

Klagerens ytterligere anførsler:

Eiendommen ble lagt ut for salg uten at klageren hadde fått se takst eller salgsoppgave på forhånd. Klageren hevder å ha hatt en del innvendinger mot taksten. Innklagede sa de skulle kontakte takstmann og rette det opp, men dette ble aldri gjort.

Klager er usikker på om fakturaen fra eierskifteforsikringsselskapet gjelder selve eierskifteforsikringen, eller noe annet. Klageren skal ikke betale for en slik forsikring når boligen ikke er solgt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder manglende opplysninger om tilleggsbetaling for tilstandsrapport og takst.

Klager ønsket et pristilbud fra megler hvor alt var inkludert. I oppdragsskjemaet pkt. 5 er det opplyst at tilstandsrapport og takst ikke inngår i salgsgarantien som fremgår av oppdragsskjemaets pkt. 4B.

Når det gjelder tilstandsrapport og takst, fremgår det av oppdragsskjemaets pkt. 4B at dette «kan bestilles utenom». Dette gir imidlertid ikke klageren rett til å slippe å betale når takst faktisk er bestilt av klageren i forbindelse med at hun ønsket eierskifteforsikring og dermed måtte følge de krav someierskifteforsikringsselskapet setter, herunder egen takstmann. At klageren mener at hun sto fritt til å velge takstmann gjør ingen forskjell.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til muntlige utsagn, da kun skriftlig dokumentasjon kan legges til grunn for nemndas avgjørelse. I henhold til både oppdragsskjema og besiktigelsesvilkår fra eierskifteforsikringsselskapet, har klageren skrevet under på at tilstandsrapport og takst vil bli belastet klageren. Klager har derfor samtykket i å betale slike ekstrautgifter. Hvorvidt klageren har forstått innholdet i disse vilkårene, kan ikke belastes innklagede.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 21. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Knut Kopstad
Forbrukerrådets representant formann Den norske advokatforenings

representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant