Klage nr 2017082

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 11. desember 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      PrivatMegleren Sydvendt Drøbak

Sydvendt AS

 

Saken gjelder:               Meglerens utlegg/vederlag

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en eiendom. Umiddelbart etter oppdragsinngåelsen, og før eiendommen ble annonsert, solgte klagerne eiendommen til en nabo uten innklagedes medvirkning. Innklagede utferdiget kjøpekontrakt og gjennomførte oppgjøret mellom partene. Klagerne krever at innklagedes vederlag settes ned med kr 60 300 fordi klagerne solgte eiendommen selv. Innklagede bestrider klagernes krav på vederlagsnedsettelse.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klagerne inngikk oppdragsavtale med innklagede i juni 2016. Boligen var tenkt annonsert i september 2016 med en prisantydning på kr 3 750 000. Umiddelbart etter at megleren var engasjert, ble boligen solgt av klagernes sønn til naboer. På grunn av fellesferien sto klagerne selv for visning, og budrunde, og innklagede fikk deretter navn og personnummer på kjøperne oversendt på e-post for utarbeidelse av kjøpekontrakt og gjennomføring av oppgjør. Etter klagernes kunnskap hadde ikke innklagede startet salgsarbeidet på dette tidspunktet.

 

I og med at klagerne solgte eiendommen selv, ble det innledet en e-post korrespondanse med

innklagede om honorar og tidligere inngått avtale. Det ble muntlig forespeilet en avkortning av meglerhonoraret fordi klagerne hadde gjort salget selv uten medvirkning fra innklagede.

 

Klagerne mottok oppgjørsoppstilling først 24. april 2017, hvor innklagede hadde fakturert 1,8% av salgssummen i meglerprovisjon, dvs. kr 70 200 uten reduksjon i vederlaget. Klagerne hevder det er uforståelig både praktisk og etisk at innklagede skal ha så mye betalt siden de selv solgte boligen uten medvirkning fra innklagede. Et advokatfirma ville tatt kr 25 000 inkl. mva. for samme jobb som innklagede har utført.

 

Klagerne har sendt flere purringer til innklagede, men de har ikke svart på henvendelsene vedrørende dette temaet. Klagerne føler seg neglisjert og oversett.

 

Klagerne krever at meglerens vederlag settes ned med kr 60 300.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede har belastet klagerne med tilretteleggingshonorar, meglerprovisjon, oppgjørskostnad, kostnad for kommunale opplysninger og utskrifter fra grunnboken i henhold til oppdragsavtalen.

 

De øvrige kostnadene som er beskrevet i oppdragsavtalen er ikke belastet klagerne, da de valgte å selge boligen til noen i nabolaget, før planlagt tidspunkt for markedsføring av eiendommen.

 

Innklagede mottok ingen oppsigelse av oppdraget da klagerne valgte å selge til noen i nabolaget, men utferdiget kjøpekontrakten og besørget undertegning av partene i egenskap av at de hadde et megleroppdrag på eiendommen.

 

Kostnadsmessig har klagerne spart noen salgskostnader ved å selge til noen i nabolaget på egen hånd, men klagerne kunne sikkert ha spart ytterligere dersom de hadde gjort dette før de inngikk oppdragsavtale med innklagede, og i stedet hadde inngått et rent kontrakts- og oppgjørsoppdrag med innklagede eller andre aktører.

 

Som eiendomsmegler påtar innklagede seg en risiko vedrørende salgbarheten av en eiendom. Noen ganger benytter innklagede langt flere arbeidstimer enn det godtgjørelsen tilsier, i andre tilfeller selges en eiendom raskt og dekningsgraden i forhold til salæret blir tilsvarende bedre. Megleroppdraget gitt av klagerne plasserer seg i sistnevnte kategori. Det er etter innklagedes oppfatning ikke slik at salæret skal reduseres i et slikt tilfelle. Det er heller ikke slik at oppdragsavtalen som ble inngått med klagerne, ville gitt noen mulighet til å øke salæret dersom salget tok lengre tid enn estimert fra innklagedes side ved oppdragsinngåelsen.

 

Innklagede bestrider klagernes krav på vederlagsnedsettelse.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Meglerens krav på vederlag fremgår av oppdragsavtalen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 4. Det fremgår av oppdragsavtalen under overskriften «Diverse» blant annet at:

«Meglers rett til vederlag er uavhengig av om handel er sluttet gjennom andre eller uten mellommann, og forfaller uansett til betaling når handel er kommet i stand, dvs. når bud er akseptert». Megleren har derfor i utgangspunktet krav på vederlag selv om klagerne solgte eiendommen til naboene før eiendommen var annonsert.

 

Klagerne krever at meglerens vederlag settes ned med kr 60 300. Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at det må foreligge en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side for at vederlaget kan settes ned. Innklagede har fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

 

Klagerne har anført at det ble inngått en avtale om reduksjon av vederlaget etter at selgerne selv aksepterte et bud uten meglerens medvirkning. Nemnda bemerker at det er den som hevder at det er blitt inngått en avtale, som må sannsynliggjøre det. Klagerne har imidlertid ikke sannsynliggjort dette, og anførselen om at det ble avtalt vederlagsreduksjon kan derfor ikke føre frem.

 

I oppgjørsoppstillingen har megleren ikke tatt hensyn til den påståtte avtalen om nedsatt vederlag. Innklagede har heller ikke kommentert denne påstanden i tilsvaret til tross for flere henvendelser fra klagerne. Dette er kritikkverdig. Det er også kritikkverdig av megler/innklagede ikke å besvare klagernes henvendelser vedrørende dette. Nemnda har også merket seg at innklagede ikke overholdt tilsvarsfristen til nemnda.

 

Nemndas hovedinntrykk er derfor at megler/innklagede her i realiteten har neglisjert klagernes henvendelser vedrørende et viktig forhold for klagerne. Nemnda mener derfor at det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra oppdragstakers side. Vederlaget settes derfor ned med kr 25 000.

 

Klagen fører etter dette delvis frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

PrivatMegleren Sydvendt Drøbak, Sydvendt AS må refundere klagerne 25 000 kroner av vederlaget.