Klage nr 2017131

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 11. desember 2017. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Trondheim

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en leilighet. Klageren er misfornøyd med meglerens håndtering av oppdraget. Hun mener megleren ikke har tatt hensyn til at klageren ønsket at prosessen skulle settes i bero etter første visning. I tillegg mener klageren at megleren leverte nøkkelen til leiligheten tilbake senere enn tidspunktet som var avtalt. Klageren mener innklagede har opptrådt klanderverdig. Innklagede hevder megleren har opptrådt i tråd med god meglerskikk og bestrider klagerens krav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede. Megleren forespeilet et lett salg til relativt høy pris og satte opp kun én visning juli. Etter visningen var det vanskelig å få opplysninger fra megleren om hvor mange som egentlig hadde vært på visningen. Megleren ringte dagen etter, og klageren opplevde at han også var uklar om hvor mange som hadde vært på visningen. Siden ingen av naboene hadde sett noen, eller hørt noen, sendte klageren til slutt en e-post til megleren. Megleren svarte at det var én person som hadde vært på visning, og én dame som megleren hadde ringt på visningen fordi hun tidligere hadde vist interesse. Klageren spurte om navnene, men fikk beskrivelser om at «det var en eldre kar som gikk rundt og ville sjekke prisene på leiligheter i nabolaget». Klageren fikk også en lignende vag beskrivelse av damen. Klageren mistenkte at megleren overdrev antall interessenter for leiligheten uten at klageren hadde noen mulighet til å ettergå opplysningene.

 

Klageren hadde ordnet mye til visningen, og i tillegg fikk hun en akutt utmattelsesreaksjon. Hun ble delvis sengeliggende dagen etter. På ettermiddagen/kvelden sendte klageren derfor en e-post om at hun opplevde at hun helsemessig ikke var i stand til å gjennomføre flere visninger på en stund, og spurte om hva hun kunne gjøre for å komme seg ut av kontrakten. Megleren svarte at hun måtte betale over kr 40 000, hvis hun sa opp oppdraget.

 

Klageren sendte en e-post til megleren, hvor hun opplyste at hun dro på hytta, og at hun trengte nøklene til leiligheten. Megleren skulle egentlig beholde nøklene hvis klageren dro på feire og eventuelt holde visning mens hun var borte, men nå ville klageren ha nøklene tilbake så fort som mulig. Dette fordi hun ville være til stede for å se hvor mange som kom, hvis det skulle avholdes flere visninger.

 

Klageren ga skriftlig beskjed til megleren at hun trengte nøklene mandag før kl. 13.00. Megleren svarte bekreftende på det, og klageren trodde at megleren ville komme og levere nøklene, men det skjedde ikke. Klageren ventet hele mandag, og sendte megleren en SMS. Megleren sa at han kunne legge nøklene i postkassen dagen etterpå ved kl. 18.00 tiden. Klageren måtte derfor sitte og vente til tirsdag, og kunne ikke dra på hytta før onsdag.

 

Klageren hadde bedt om fri fra alt med salget i e-post til megleren mens hun var på hytta. Megleren sendte klageren en SMS i ferien om at to personer var interessert i leiligheten. Klageren opplevde det som svært grenseoverskridende, og at megleren gjorde dette kun for å holde på klageren som kunde. Han hadde ingen respekt for at hun ville ha en pause på grunn av dårlig helse.

 

Megleren holdt tilbake nøklene med vilje, fordi han ville holde en visning til, og han ble redd for å miste klageren som kunde etter at hun spurte om hvordan hun kunne komme seg ut av kontrakten. Megleren gjorde mange i boligblokken utrygge med måten han håndterte situasjonen med nøkkelen på. Megleren fikk nøkkelen rett etter at oppdragsavtalen ble inngått, og ikke etter første visning slik innklagede hevder. Megleren hadde hatt nøklene lenge, og ikke bare én dag. Megleren leverte ikke nøklene før én uke etter at klageren hadde spurt etter dem.

 

Etter at klageren kom hjem fra hytta, ble det avholdt en visning til. Megleren nevnte ingenting om nøkkelen eller om at han hadde forstyrret ferien til klageren, selv om han hadde flere muligheter til det. Klageren sto utenfor boligblokken under hele visningen og visste derfor at ingen hadde vært der. De to som hadde meldt interesse når klageren var på ferie, og som megleren mente var så viktig å formidle til klageren, var ikke interesserte nok til å komme på visning.

 

Klageren synes det er slitsomt å holde visninger der ingen kommer. Det krever forberedelse og vasking, og megleren hadde ingen ideer om hvordan de kunne få noen til å komme heller. Han snakket nå om opptil 5-7 visninger istedenfor den ene som han hadde forespeilet klageren til å begynne med. Klageren er klar over at markedet har endret seg, men mener megleren skal følge med i markedet. Megleren virket overrasket over at markedet hadde endret seg.

 

Klageren kontaktet fagansvarlig på kontoret og fortalte om situasjonen om at megleren ikke hadde levert nøkkelen. Klageren fikk ingen forklaring, men fikk tilbud om en ny megler. Fagansvarlig mente det var dårlig kjemi og bagatelliserte forholdet. Innklagede hevder at klageren selv kunne hentet nøkkelen på deres kontor dersom det hastet veldig. Innklagede var fullt klar over at klageren ikke kjører bil, og at hun ikke har mulighet til å gå til kontoret. Klageren måtte derfor ha tatt taxi begge veier. Det var heller ingen grunn for klageren til å hente nøkkelen fordi megleren hadde lovet å levere den.

 

Klageren har mistet tilliten til innklagede og ønsker at nemnda skal vurdere om megleren har opptrådt klanderverdig.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdraget er utført i samsvar med god meglerskikk, og det avvises at det foreligger forhold som tilsier at klageren er berettiget vederlagsnedsettelse etter eiendomsmeglingsloven § 7-7.

 

Det avvises at megleren ikke skal ha gitt klageren tilstrekkelig informasjon etter visningene, både om markedet og om interessen for hennes leilighet.

 

Det fremgår av klagen at klageren er misfornøyd med salgsprosessen av leiligheten, og at dette dreier seg om oppbevaring av nøkkel, samt hva som er forespeilet med tanke på salget.

 

På det tidspunktet oppdragsavtalen med klageren ble inngått i mai 2016, var boligmarkedet svært godt, og det var store muligheter for å selge etter første visning. Eiendomsmegleren har god lokalkunnskap i området der klagerens leilighet ligger. Megleren har solgt nesten 100 leiligheter i området. Han har underveis i oppdraget orientert klageren om interessen for leiligheten og generelt om markedet. Det var bare én person som kom på den første visningen, og dette ble tydelig kommunisert til klageren. På den andre visningen kom det ingen, og dette ble også formidlet til klageren. I mellomtiden hadde megleren også kontakt med en tidligere interessent. Det ble overfor kunden foreslått en reduksjon i prisantydning for å få opp interessen, men dette ble avvist av klageren.

 

Når det gjelder problemsstillingen rundt nøkkelen, ble megleren og klageren etter den første visningen enige om å ha en ny visning. Klageren skulle på hytta, og megleren fikk derfor nøkkelen slik at han kunne avholde visning mens hun var bortreist. Dagen etter visningen ombestemte klageren seg, og sendte en e-post til megleren der hun forklarte at hun ikke ville ha ny visning likevel, og lurte på hva det kostet å si opp oppdraget. Hun skrev også at hun ville ha nøkkelen tilbake. Megleren svarte påfølgende dag hva det i henhold til oppdragsavtalen koster å trekke oppdraget og bekreftet at hun skulle få tilbake nøkkelen. Nøkkelen lå for øvrig på innklagedes kontor og hun kunne hentet den der dersom det hastet. Det er vanlig at meglere kan oppbevare private nøkler på kontoret, i tilfelle det er behov for privatvisninger når kunder er bortreist.

 

Megleren hadde ikke anledning til å dra hjem til klageren samme dag som han mottok e-posten, men nøkkelen ble levert tilbake til klageren så snart han hadde mulighet. Nøkkelen ble åpenbart ikke tilbakeholdt med hensikt, men var i meglerens besittelse etter avtale med klageren og ble levert tilbake så snart det lot seg gjøre.

 

Innklagede avviser klagerens krav.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har gjennomgått klagerens anførsler, og har kommet til at klagen ikke kan føre frem. Slik saken er opplyst, har megleren utført sitt oppdrag i henhold til oppdragsavtalen. Det er ikke grunn til å kritisere megleren for de forhold klageren har anført. Blant annet kan megleren ikke kritiseres for at det ikke kom flere interessenter på visning.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.