Klage nr:
299/06
Avgjort:
21.11.2006
Saken gjelder:
Utlån av nøkler
Foretakets navn:
Garanti Eiendomsmegling Sandnes

Saksframstilling

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede. Nøkler ble utlånt til kjøperen før overtakelse og betaling av kjøpesummen, i strid med underliggende avtale.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren solgte leiligheten gjennom innklagede. Budet ble akseptert den 09.03.06. Klageren ble kontaktet av innklagede med forespørsel om å låne ut nøkkel til kjøperen, slik at kjøperen kunne få mulighet til å besiktige og til å ta mål. Klageren ga samtykke til dette, men fortalte innklagede at leiligheten ikke var helt klargjort eller tømt for eiendeler. Innklagede lot likevel kjøperen beholde nøklene helt til den 20.03.06.

I dette tidsrommet, fra ca 09.03.06 til 20.03.06 hadde kjøperen av leiligheten tatt seg til rette og blant annet iverksatt riving/ demontering og omfattende malerarbeider i leiligheten.

Da klageren konfronterte innklagede med dette, håndterte innklagede kritikken på en lite profesjonell måte. Det ble holdt møte mellom klageren, innklagede og en overordnet den 21.03.06. Videre ble det sendt brev til innklagede den 28.03.06, hvor det ble fremsatt krav om avkorting i meglerprovisjon. Svarbrev ble mottatt den 19.04 06. Innklagede sier seg her i hovedsak enig i hendelsesforløpet. Imidlertid er innklagede av den oppfatning at klageren ikke her har lidt noe økonomisk tap på grunn av hendelsene. Innklagede sier seg villige til å betale klageren kr 2.500 for merarbeid og merbelastninger på grunn av de inntrådte forhold. Klageren avviser tilbudet på kr 2.500 i brev av 16.05.06. Det ble siden gitt et nytt kompensasjonstilbud på kr 7.500. Klageren avviser også dette som for lavt, sett i forhold til sakens alvorlige art.

Klageren er uenig med klageren i hva saken omhandler. Klageren mener at innklagede utviste manglende respekt for den muntlige avtalen om utlån av nøkkel, dette til tross for at innklagede var klar over at det fortsatt gjenstod personlige eiendeler i leiligheten.

Innklagede utsatte klageren for en betydelig økonomisk risiko ettersom kjøperen startet oppussingsarbeider før kjøpesummen var betalt og kontrakten underskrevet. Kjøperen har opplyst klageren om at innklagede kjente til oppussingen. Innklagede ser bort fra den risiko, både den økonomiske og den forsikringsmessige, som her var tilstede.

Innklagede uttalte også to ganger at kjøpesummen var kommet inn på konto. Dette var uriktig. Kjøpesummen kom ikke inn på konto før 23.03.06, dvs noen timer før overtakelsestidspunkt. Dette er heller ikke i samsvar med kjøpekontrakten.

Klageren er misfornøyd med innklagedes håndtering av salget, og særlig at innklagede brøt en muntlig avtale de to hadde om utlån av nøkler. Klageren påpeker også at hun selv måtte ta seg av vesentlige deler ved salget, slikt som sette opp avtale om innbetaling av husleie og strøm fra dato oppussingsarbeidet startet, samt kreve tilbake personlige eiendeler.

Klageren ønsker Reklamasjonsnemndas vurdering av saken. Det ønskes også at Reklamasjonsnemnda utmåler en passende erstatning.

Innklagede anfører:

Nøklene til leiligheten ble utlånt til kjøperen den 09.03.06, etter aksept fra klagerens fullmektig. Nøklene ble utlånt for at kjøperen skulle besiktige stedet, samt ta noen mål.

Den 21.03.06 ble innklagede kontaktet av klageren, som etterlyste de utlånte nøklene, og som opplyste hva hun hadde opplevd i leiligheten dagen før. Innklagede oppdaget da at nøklene ikke var tilbakelevert av kjøperen. Kjøperen ble kontaktet og nøklene ble straks levert på innklagedes kontor. Det ble holdt et møte, som i hovedsak gikk ut på hva kjøperen hadde foretatt seg i leiligheten. Konklusjonen ble at klageren skulle sende innklagede en skriftlig klage i sakens anledning.

Overtakelse ble holdt den 23.03.06. På overtakelsen aksepterte kjøperen skriftlig at avregning av strøm og husleieskulle foretas pr 10.03.06.

Det er korrekt at kjøperen ikke overholdt avtalen, som gikk ut på at nøklene skulle leveres tilbake den 13.03.06. Innklagede har også beklaget at det fra deres side ikke ble kontrollert at denne avtalen ble overholdt. Det ble også tilbudt kr 7.500 i kompensasjon til klageren, men dette ble avslått. Innklagede mener at klageren her ikke har lidt noe økonomisk tap.

Innklagede beklager det inntrufne, men er uenige i klagerens påstander om at de skal ha tillatt oppussing før betaling og overtakelse. Det er videre uriktig at innklagede bekreftet at kjøpesummen var kommet inn på konto før den faktisk var det.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren ga kun tillatelse til utlån av nøkler for helgen 10.03.06-12.03.06, etter forespørsel fra innklagede.

Videre fastholder klageren sin forklaring med hensyn til hendelsesforløpet, herunder at innklagede i en telefonsamtale med klageren forsvarte utlånet med nøklene med at klageren selv ønsket en snarlig overtakelse.

På møtet den 21.03.06 var også overtakelsesdato et tema. Klageren gjentok der at hun forholdt seg til kontraktsfestet overtakelsesdato, som var den 23.03.06. Klageren fastholder videre at innklagede ved to anledninger før overtakelse forsikret klageren om at kjøpesummen var kommet inn på konto. Da det ble bedt om skriftlig bekreftelse på dette mottok klageren en fax hvor det fremgikk at kjøpesum var overført fra kjøpers konto samme dag, det vil si 23.03.06. Dette var heller ikke i tråd med kontraktsfestet avtale.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om at innklagede skal ha brutt inngått avtale med klageren, som går på hvor lenge nøklene til klagerens leilighet kunne lånes ut.

Nøklene kunne etter avtale lånes ut til kjøperen den 10.03.06-12.03.06. Klageren reagerer på at innklagede ikke sørget for at nøklene ble levert tilbake til avtalt tid. Nøklene ble imidlertid utlevert etter at innklagede hadde spurt klageren om nøklene kunne utleveres.

Innklagede kunne åpenbart ikke gi klageren nøklene tilbake, men Reklamasjonsnemnda ser at innklagede burde fulgt opp overfor kjøperen og varslet klageren om at nøklene ikke ble tilbakelevert som avtalt. Innklagedes manglende oppfølging kan imidlertid ikke få noen rettslige konsekvenser for innklagede.

Når det gjelder klagerens øvrige påstander knyttet til innklagedes uttalelser om overtakelse og kjøperens betaling av kjøpesummen, kan Reklamasjonsnemnda ikke ta stilling til påstandene, da partene er av ulike oppfatninger, og Nemnda ikke kan tillegge den ene partens anførsler større vekt enn den annens.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold for så vidt gjelder klagen over nøklene som ikke ble tilbakelevert.

For øvrig avvises klagen.

Oslo, den 21. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant