Klage nr:
301/06
Avgjort:
21.11.2006
Saken gjelder:
Manglende opplysninger i salgsoppgaven
Foretakets navn:
Terra Eiendomsmegling Geilo AS

Saksframstilling

Klageren solgte en hyttetomt gjennom innklagede.

Opplysninger om betaling for tilkobling til to veier er utelatt i salgsoppgaven.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren inngikk oppdrag om salg av hyttetomt med innklagede, i september 2003.

Klageren opplyste innklagede om at kjøperne måtte betale for tilkobling til veien. Denne veien er hovedvei for alle hytteeiere i området. I tillegg kreves betaling for tilkobling til veien opp til selve hytta. Avgiften er på kr 8.000 for hovedveien og kr 16.000 for den andre.

I salgsoppgaven som ble utarbeidet, står det blant annet at det må søkes om sommervei, strøm og avløp.

Kontrakt med kjøperne ble undertegnet i mars 2004. Konflikten starter sommeren 2005, da kjøperne nektet å betale avgiftene til veiene, og viser til at dette ikke er opplyst om i salgsoppgaven og kontrakten.

Innklagede fraskriver seg ethvert ansvar i saken, og sier de ikke er opplyst noe om avgiftene, og viser til at klageren er forelagt salgsoppgaven og kjøpekontrakten for gjennomlesning.

Klageren mottar våren/sommeren 2006 brev fra kjøperne hvor hun bes om å betale veiavgiften.

Innklagede hevder altså å ikke være informert om avgiftene. Her er det da påstand mot påstand. Under posten vann/kloakkavgifter står det at det må søkes om sommervei, strøm og avløp. Klageren mener innklagede skal innhente opplysninger om veitilknytning og få dette klart frem i salgsoppgaven. Det er også vanlig praksis i dette fjellområdet å betale veitilknytningsavgift, noe innklagede burde kjenne til, ettersom de omsetter eiendommer i dette området.

Klageren er en eldre dame, og innklagede burde være ekstra påpasselig med detaljene.

Klageren krever at innklagede dekker tilknytningsavgiften på kr 8.000 + kr 16.000.

Innklagede anfører:

Innklagede laget salgsoppgave basert på opplysninger fra klageren og X kommune. Opplysningene ble gjennomgått og kontrollert for at salgsoppgaven skulle være korrekt og utfyllende. Det fremgikk ikke av de innhentede opplysningene at det var en tilknytningsavgifter, og innklagede ble heller ikke gjort oppmerksom på dette av klageren.

Innklagede ble gjort oppmerksom på forholdet av kjøperne våren 2006, og det stemmer altså ikke at innklagede ble orientert av klageren under behandlingen av saken.

Innklagede ville ikke hatt noe å tjene på å holde tilbake opplysningene, og de ville selvfølgelig blitt videreformidlet hvis de hadde fremkommet.

Klageren fikk gjennomgå salgsoppgaven før den ble lagt ut, og denne ble godkjent uten anmerkninger eller spørsmål.

Innklagede har drevet eiendomsmegling i området over flere år, og har ikke vært kjent med engangsavgiften på veiene. Ved salg av brukte hytter har det ikke vært noe tema, da denne avgiften for lengst er betalt inn når innklagede får oppdragene. Innklagede hadde ingen indikasjoner på at det kunne være en slik avgift, og hadde derfor ingen foranledning til å foreta nærmere undersøkelser.

Innklagede avviser å ha noe ansvar i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstått tilbakeholdte opplysninger i salgsoppgaven.

Når det gjelder klagerens påstand om at hun har opplyst om avgiften, er dette ikke dokumentert. Når det blir påstand mot påstand, som her, kan Reklamasjonsnemnda ikke tillegge den ene partens anførsler større vekt enn den andres.

I de opplysningene som er innhentet fra kommunen, og som er vedlagt prospektet, fremkommer det ikke at tomteeier må betaletilknytningsavgift (kr 24.000 til sammen) for veien.

Det er også slik at klageren har fått adgang til å lese gjennom salgsoppgaven og komme med kommentarer. Salgsoppgaven er ikke korrigert av klageren.

Klageren kan ikke kreve at innklagede betaler tilknytningsavgiften.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 21. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant