Klage nr:
284/06
Avgjort:
21.11.2006
Saken gjelder:
Krav om nedsettelse av meglers vederlag
Foretakets navn:
Notar Eiendom Larvik AS

Saksframstilling

Klageren solgte bolig gjennom innklagede.

Klageren ble ikke informert om kjøperens forbehold i budet om overtakelsesdato. Videre har innklagede holdt tilbake kr 6.000 for kjøperen på grunn av manglende renhold.

Faglig leder for foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Innklagde avtalte på eget initiativ overtakelse av eiendommen til 1. mai 2006, da kjøperen hadde satt denne datoen som betingelse for sitt bud. Dette forbeholdet ble det aldri opplyst om til klageren.

Kontrakten ble signert med forbehold fra klageren om at han ikke aksepterte datoen for overtakelse. Ny dato for overtakelse ble etter hvert satt til 24. februar 2006.

Innklagede var ikke tilstede under overtakelsen. Kjøperen aksepterte ikke klagerens renhold. Klageren fikk en frist til neste dag for å utføre nytt renhold, noe han ikke kunne overholde. Kjøperen valgte likevel å overta eiendommen, mottok nøkler og startet innflytting.

Etter overtakelse ga kjøperen innklagede instruks om å holde tilbake kr 6.000 for manglende renhold.

Klageren har gjentatte ganger forlangt utbetaling av restsummen. Kjøperen hadde overtatt rådigheten over eiendommen da han meddelte innklagede om ønsket om tilbakeholdelse av deler av kjøpesummen.

Innklagede har avvist klagerens henvisning, med at overtakelseserklæringen bekrefter manglende renhold, og at denne ble meddelt innklagede før kjøperen fikk rådigheten. Erklæringen ble ikke underskrevet før dagen etter overtakelse, klageren påførte at renhold innen neste dag ikke er akseptert, og kjøperen har krysset av for JA i spørsmålet om boligen er tilfredsstillende rengjort.

Klageren krever nedsettelse av vederlaget fordi innklagede ikke har videreformidlet budgivers forbehold og innklagede har lovstridig holdt tilbake deler av kjøpesummen. Klageren krever nedsettelse med kr 20.000, blant annet på grunn av betydelige utgifter til advokat.

Innklagede anfører:

Angående overtakelse:

Det kom inn bud på eiendommen, og innklagede spurte kjøperen når han ønsket overtakelse. Dette ble satt til 1. mai 2006. Innklagede ringte klageren for å få bekreftet om dette passet, men klageren var ikke å få tak i. Innklagede ringte 3-4 ganger i to dager etter aksept. Innklagede sendte også akseptbrev i posten med tidspunkt for kontraktsmøte, overtakelse og utkast til kontrakt.

Den 2. februar tok klageren kontakt med innklagede. Han hadde vært bortreist uten mobilkontakt og kunne ikke møte på kontraktsmøtet. Dette ble derfor flyttet. Klageren hadde lest brevene som var blitt sendt.

På kontraktsmøtet ble det påpekt av klageren at overtakelse var litt langt frem. Kjøperen informerte om mulighet for å fremskynde overtakelse, og skulle se litt på saken. Dette ble påført kontrakten. Innklagede skulle ringe klageren senere for å få avklaring på tidligere overtakelse.

En uke senere fikk innklagede beskjed av kjøperen om at de kunne overta eiendommen tidligere. Innklagede ringte da til klageren og informerte om dette. Klageren var da ikke interessert i å ha noe mer med innklagede å gjøre, og henviste innklagede til klagerens advokat. Gjennom advokaten ble det da avtalt overtakelse til 24. februar 2006.

Angående tilbakeholdelse:

Kjøperen ringte innklagede på overtakelsen, da de ikke kom til enighet med klageren om renholdet. Klageren ville heller ikke overlevere nøklene. Klageren ville da ikke snakke med innklagede. Innklagede snakket med klagerens advokat, som ba innklagede informere klageren om å utlevere nøklene.

Kjøperen ga over telefon innklagede beskjed om at kjøpesummen skulle holdes tilbake på grunn av mangelen. Dette hadde kjøperen også gitt klageren beskjed om, flere ganger før overtakelsen. Dette skjedde altså før eiendommen var overtatt av kjøperen. Kjøperen aksepterte overtakelse medforbehold om tilbakeholdelse av kjøpesum.

Innklagede mottok så overtakelseserklæring med bare kjøperens underskrift. Klageren hadde ikke ville underskrive på erklæringen, og hadde dratt fra overtakelsen i sinne. På spørsmålet om tilfredsstillende renhold var det krysset av for NEI. Det var også påført at klageren hadde frist til dagen etter til å rengjøre. På spørsmål om noe skulle utbedres eller forandres var det skysset av for JA.

Innklagede sendte erklæringen til klagerens advokat, og forklarte at klageren måtte skrive under. Da innklagede mottok erklæringen igjen hadde klageren krysset av et nytt kryss. Det sto nå kryss på at boligen var rengjort, hvor det tidligere var krysset av for NEI.

Kjøperen nekter utbetaling av de resterende kr 6.000. Innklagede kan ikke se å ha gjort noe feil, idet tilbakeholdelsen rettidig ble fremmet av kjøperen. Innklagede vil da komme i ansvar om de utbetaler beløpet. Det er altså feil at instruksjon om tilbakeholdelse kom etter overtakelse.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren ønsker å kommentere noen av innklagedes påstander:

I akseptbrevet innklagede nevner å ha sendte har innklagede fastsatt overtakelsesdato til 1. mai 2006. Innklagede har bekreftet at denne datoen er satt før avtale med klageren, da klageren var bortreist uten mobildekning. Dette kan likevel ikke legitimere at innklagede setter datoen alene.

Innklagede påstår at klageren har påført et forbehold om overtakelsesdato i kontrakten etter at partene hadde signert. Dette bestrides av klageren. Denne påstand vil likevel ikke ha innvirkning på saken, da kontraktsforhandlingene ikke kan ansees avsluttet før møtet er hevet.

Innklagede påstår at de ringte klageren om kjøperens mulig tidligere overtakelse. Dette bygger på feil faktum. Klagerens advokat kontaktet kjøperen 16. februar og overtakelse 24. februar ble avtalt samme dag.

Påstand om at innklagede har fastsatt overtakelsesdato uten samtykke fra klageren opprettholdes. At kjøperen aksepterte fremskyndet dato er bare tilfeldig.

Innklagede sier at de har bekreftet at kjøperen aksepterte å overta eiendommen hvis det ble tilbakeholdt et beløp. Denne bekreftelsen har ikke klageren eller klagerens advokat mottatt under overtakelsen. Innklagede var på telefon under overtakelsen, og denne ble gjennomført uten signering av overtakelseserklæring. Klageren mener at dette er klanderverdig meglertjeneste.

Etter overtakelse gav innklagede klagerens advokat instruks om at erklæringen måtte signeres. Klageren var ikke enig i noen av erklæringens punkter, hvorpå klageren påtegnet det tillegg innklagede refererer til i sitt tilsvar. At klageren ikke skulle endre erklæringen faller på sin egen urimelighet, da klageren overhodet ikke har plikt til å vedstå seg de vilkår den ene parten har anført.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav om nedsettelse av vederlag på grunn av påstander om uriktig tilbakeholdelse av kjøpesum, samt manglende informasjon om fastsettelse av overtakelsesdato.

Saken er dårlig opplyst, og den preges av udokumenterte muntlige utsagn og uenighet om faktum, herunder påstand mot påstand.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er saken derfor uegnet for behandling i Nemnda. Ytterligere skritt i saken må eventuelt tas for domstolene.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 21. november 2006.

sign. sign. sign.
VegardSyvertsen Tore Bråthen Knut Kopstad
Forbrukerrådets representant formann Den norske advokatforenings

representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant