Klage nr:
298/06

 

Avgjort:
21.11.2006

 

Saken gjelder:
Krav om nedsettelse av meglers vederlag

 

Foretakets navn:
Kongsberg Eiendomsmegling AS

 

Saksframstilling

Klageren ga 17. mars 2006 innklagede i oppdrag å selge sin hytte på fjellet. Eiendommen med innbo ble overtatt av kjøperen. Klageren ønsker spesifisert hvor mye innboet er «verdsatt» til i forhold til kjøpesummen totalt og mener at kjøperens overtakelse av innbo har medført at innklagedes progressive provisjon har kommet til anvendelse også på salgsprisen for innboet.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren anfører at hun har forlangt et skikkelig «vedlegg» eller faktura med riktig oppgjør siste gang 24. mai 2006. Hun ba om salgsdokument, oppgjørsoppstilling, belastning av omkostninger m.v. Hun fikk en oppgjørsoppstillingslapp 25. april, men den hadde mye feil, noe hun informerte innklagede om. Det var skrevet på én visning mer enn det som faktisk ble avholdt. Videre står det i kontrakten at møbler og innbo skal gå gjennom selger/kjøper. Dette har innklagede gjort uten klagerens godkjenning. Til klageren skal innklagede ha sagt kr 20 000 for innbo, mens kjøperen sier kr 30 000.

Klageren har fått tilbake kr 6 000 fra innklagede etter at hun klaget, men er fremdeles oppgitt over firmaet. Klageren anfører at hun har sendt syv e-poster for å få riktig oppgjørsskjema da skattemyndighetene ønsker det. Hun har ikke fått svar.

Innklagede anfører:

Eiendommen ble besiktiget 17. mars 2006 sammen med selgeren, og salgsoppdrag ble inngått. Salgsoppgave ble utarbeidet og godkjent av klageren. Det ble holdt fellesvisninger søndag 2. april og søndag 10. april etter at hytta var annonsert i henhold til avtale med klageren. Innklagede mottok kjøpetilbud på hytta stort kr 880 000 + omkostninger inkludert innbo. Budet ble avslått av klageren og forhøyet av budgiveren den 11. april 2006 til kr 900 000 + omkostninger inkludert innbo. Klageren godtok dette budet og kjøpekontrakt ble undertegnet 19. april 2006. Kjøperen innbetalte kjøpesummen 25. april 2006 og skjøtet ble tinglyst samme dag. Oppgjør ble foretatt med klageren 27. april 2006.

Klageren klager på salgsoppgjøret vedrørende visning og beregning av «topp-provisjon» vedrørende innbo på kr 20 000 (10% av verdi innbo kr 30 000 = kr 3 000) samt for at hun er belastet for to visninger á kr 3 000 istedenfor én visning.

Innklagede refunderte klageren kr 6 000 den 29. mai 2006 for å få saken ut av verden.

Klageren ønsket en prisantydning på eiendommen på kr 850 000. Kjøperen ga et bud på kr 880 000 inkludert innbo, men dette ble avslått. Klageren aksepterte bud på kr 900 000 inkludert innbo. Innbo er medtatt i kjøpekontraktnes punkt 5c «.. kjøper overtar innbo og løsøre etter egen avtale med selger …». Innklagede har aldri taksert verdien av innbo på hytta og kjøperen har lagt inn et bud som innbefatter verdien av dette. Kjøpesummen er kr 900 000 inkludert innbo, og dette er akseptert av klageren.

Innklagede har ikke mottatt annen betaling fra kjøperen enn kjøperens innetaling av avtalt kjøpesum inklusive innbo + omkostninger.

Innklagede ber på denne bakgrunn om at klagen avvises.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren anfører at hun har purret innklagede og fått i retur oversikt av 8. august 2006. Hun har også kontaktet kjøperne flere ganger og spurt hva de har avtalt med innklagede vedrørende innbo og løsøre. Hun har ordnet opp på egen hånd og sa at prisen for innbo var kr 20 000, mens kjøperne sa ved undertegning av papirer og levering av nøkler at de hadde betalt kr 30 000. Innklagede skal ha svart klageren at dette ikke spilte noen rolle for henne, da hun fikk det skattefritt likevel. Beløpet er fremdeles ikke spesifisert i kjøpesummen. Innklagede tar fremdeles kr 5 000 i topphonorar, som ikke stemmer, det skal i høyden være kr 870 000-880000.

Klageren har betalt kr 3 633,75 i annonser, hun forsto det slik at all annonsering var innklagedes ansvar. Han har heller aldri spurt om hun ville annonsere i «Media Link». I salgsoppdraget står det gebyr kr 7 500 for tilretteleggingsgebyr + annonsering.

Klagen gjelder også måten innklagede «snakket ned» prisen på for å tjene på topp-prisen. Klageren sa at hun ville begynne på kr 900 000 og hvis hun ikke fikk det, kunne hun vente til høsten. Klagerne hadde ingen hast med å selge, og hytta og stabburet var helt nedsnødd, men innklagede presset prisen ned til kr 850 000 for å lokke flere til å komme på visning. Helst ville klageren solgt den i høst.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder krav på nedsettelse av innklagedes vederlag på grunn av misnøye med saksbehandlingen og påstått feil grunnlag for beregning av vederlaget m.v.

Kjøperens bud er gitt for eiendommen inkludert innbo. Det er ikke øremerket en del av kjøpesummen for innbo i kjøpetilbudet. Riktignok er kjøpekontrakten ikke helt klar på dette punktet, men det aksepterte budet gir klart uttrykk for at innboet var inkludert. Hele kjøpesummen synes lagt til grunn ved beregning av dokumentavgift (dokumentavgift av kr 900.000 utgjør imidlertid kr 22.500 og ikke kr 25.250 som nedfelt i kontrakten).

Etter teksten i salgsoppdraget skal vederlaget utgjøre:

3,6 % av prisantydning kr 850 000 kr 30 600

+ kr 13 500

sum, kalt grunnprovisjon kr 44 100

+ topp-provisjon, 10% av kr 50 000 kr 5 000

Innklagedes vederlagskrav kr 49 100

Ifølge oppdragsskjemaet punkt 4A har innklagede krav på provisjon beregnet ut fra salgssummen. Reklamasjonsnemnda finner derfor at det er korrekt å beregne meglerens vederlag (provisjon) av hele salgssummen. Avtalen mellom selger og kjøper skiller ikke mellom eiendommen og innboet. Innklagedes vederlagskrav i oppgjørsoppstillingen synes derfor korrekt ut fra oppdragsskjemaet av 17. mars 2006, som er underskrevet av klageren.

Klageren har fått regning på annonser gjennom Medialink og hevder at annonsering dekkes gjennom tilretteleggingsgebyret som er nedfelt i oppdraget. I oppdragets punkt 4A står det bl.a. følgende:

«Tilretteleggingsgebyr Kr 7.500,- inkluderer alt salgsmateriell, salgsprospekter, salgsplakater, foto, vindusutstilling med visning på storskjerm samt utgifter til besiktigelse av eiendommen og bruk av egen bil».

Ioppdragets punkt 5 om meglers rett til å kreve dekning av utlegg står bl.a.:

«Utenom provisjon, -og uten hensyn til om provisjon kan beregnes, har megler krav på å få refundert spesifiserte utlegg i forbindelse med salgsoppdraget, (jfr. Meglerlovens § 4-4), herunder bekreftet kopi av den elektroniske grunnboken, annonsering i aviser/internett, …»

Etter Reklamasjonsnemndas syn er det etter dette korrekt at annonseringen skal betales av klageren.

Klageren hevder at det i oppgjørsoppstillingen er medtatt én visning mer enn avholdt. Innklagede fastholder at det ble avholdt visninger søndagene 2. og 10. april 2006.

I et forsøk på å få saken ut av verden har innklagede refundert klageren kr 6 000, som tilsvarer beløpet som er krevd for to visninger. Reklamasjonsnemnda anser denne kompensasjonen som tilstrekkelig for eventuelle feil og mangler.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold i klagen.

Oslo, den 21. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant