Klage nr 2017116-2

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 11. desember 2017 og 5. februar 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Nordvik & Partners Eiendomsmegling Frogner AS

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger om fellesutgifter

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagen ble behandlet 11. desember 2017. Det er etter dette dokumentert at sameiet har inngått avtale med Get om internett. Det er vedtatt at sameierne fra 15. desember 2017 har internett inkludert uten at dette har medført økning av fellesutgiftene. Nemnda besluttet derfor å ta saken opp til ny vurdering.

 

Videre er det opplyst at det er uriktig meglerforetak som er oppført som innklaget. Det korrekte er Nordvik & Partners Eiendomsmegling Frogner AS. Denne formelle feilen har ingen betydning for sakens realitet.

 

Nemndas opprinnelige avgjørelse lyder:

 

«Klageren kjøpte en leilighet som innklagede formidlet. I annonsen og salgsoppgaven ble det gitt feil opplysninger om at internett var inkludert i fellesutgiftene. Klageren er i tillegg misfornøyd med meglerens håndtering av oppdraget og hevder at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning på kr 36 000. Innklagede viser til at det fremkom av taksten at internett var inkludert i fellesutgiftene, samt at selgeren godkjente salgsoppgaven. Innklagede mener derfor at selgeren er rett adressat for klagerens krav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte DELVIS frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede. Av FINN-annonsen og salgsoppgaven fremkom det at internett var inkludert i fellesutgiftene. Ved overtakelsen opplyste selgeren og vaktmesteren at internett aldri har vært inkludert i fellesutgiftene.

 

Klageren sendte flere e-poster til megleren og fikk etter hvert beskjed om at han hadde sluttet. Klageren tok saken videre til en annen megler i meglerforetaket, som hadde vært en del av kjøpsprosessen. Han beklaget at det hadde vært misforståelser, men at han ikke kunne klandres, samt at ansvarlig megler for oppdraget hadde sluttet. Klageren opplyste at det var irrelevant om megleren hadde sluttet, da meglerforetaket fremdeles er ansvarlige. Klageren ble bedt om å ta det videre med boligkjøperforsikringen. Klageren har imidlertid ikke boligkjøperforsikring. Megleren mente klageren måtte kontakte eierskifteforsikringen til selgeren.

 

Det er flere forhold som har vært klanderverdig i kjøpsprosessen fra innklagedes side:

  • Klageren har aldri møtt ansvarlig megler. De har bare snakket sammen på telefon.
  • Klageren har forholdt seg til fire forskjellige meglere hos innklagede.
  • Kjøpekontrakten måtte undertegnes to ganger grunnet feil.
  • Skjøte for tinglysning har også vært undertegnet to ganger grunnet tap.
  • Overtakelse ble utsatt to ganger grunnet selgerens ferieavvikling.

 

I annonsen var det også opplysninger om at dersom det var ønskelig, kunne kjøperen leie en ekstra parkeringsplass i byggets garasjeanlegg. Dette er ukjent for styrelederen, vaktmesteren og selgeren. Klageren har ikke fått tilstrekkelig svar fra innklagede på dette spørsmålet.

 

Klageren mener megleren har opptrådt i strid med opplysningsplikten etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 og i strid med god meglerskikk jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren krever erstatning på kr 36 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Opplysningene om at internett var inkludert i fellesutgiftene fremkom av taksten. Innklagede har derfor opplyst om dette i salgsoppgaven og annonsen. Selgeren har godkjent opplysningene. Innklagede har derfor foreslått for kjøperen at det beste for han er å melde kravet inn til selgerens eierskifteforsikringsselskap.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på opplysningsplikten og god meglerskikk, samt krav om erstatning

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det er i strid med meglerens opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 tredje ledd nr. 1 og god meglerskikk at innklagede ikke har formidlet korrekte opplysninger om fellesutgifter i salgsoppgaven. Klageren har derfor i utgangspunktet krav på erstatning for de merutgifter feilinformasjonen fører til. For feil opplysninger i salgsoppgaven om hva felleskostnadene omfatter, er det vanlig praksis i Reklamasjonsnemnda å tilkjenne erstatning i fem år neddiskontert til nåverdi i dag basert på en rente på tre prosent. Da nemnda ikke har opplysninger om hva bredbåndkostnadene utgjør, har ikke nemnda grunnlag for å beregne hva innklagede må betale til klageren. Nemnda forutsetter imidlertid at partene blir enige om dette.

 

Klageren har også etterspurt hvor megleren har fått opplysningen om leie av ekstra garasjeplass fra, da styrelederen, vaktmesteren og selgeren ikke vet om dette. Innklagede har ikke besvart dette.

 

Når det gjelder de øvrige forholdene klageren har klaget på har ikke innklagede kommentert dette. Nemnda legger derfor klagerens fremstilling til grunn. Nemnda vil imidlertid bemerke at det er kritikkverdig av innklagede at man i svært liten grad kommenterer det som anføres i klagen.

 

Når det gjelder forholdet om at oppdraget er håndtert av flere meglere, er det normalt at også andre enn ansvarlig megler arbeider med oppdraget. Innklagede kan heller ikke klandres for at selgeren drar på ferie, og at overtakelsen derfor måtte utsettes. Det er uryddig av innklagede at kjøpekontrakt og skjøte måtte underskrives to ganger grunnet feil, men nemnda kan ikke se at klageren har sannsynliggjort at han er blitt påført økonomiske ulemper som følge av dette.

 

Klagen fører etter dette frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren til Nordvik & Partners Eiendomsmegling Slottsparken AS har ikke overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Innklagede må erstatte klagerens utgifter til bredbånd i fem år (60 måneder) neddiskontert til nåverdi.»

 

Nemnda har ved ny behandling av saken etter mottatt dokumentasjon for at internett inngår i fellesutgiftene, uten at disse økes, endret sin konklusjon.

 

For øvrig fører klagen ikke frem.

 

 

Konklusjon etter fornyet behandling:

 

Megleren til Nordvik & Partners Eiendomsmegling Frogner AS har ikke overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt.