Klage nr:
315/06

 

Avgjort:
21.11.2006

 

Saken gjelder:
Saksbehandling

 

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling AS, Amundsen og Martinsen AS

 

Saksframstilling

Klageren solgte leilighet gjennom innklagede.

Det klages over flere forhold ved innklagedes saksbehandling.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren inngikk våren 2006 avtale med innklagede om å stå for salget av hennes leilighet. De ble enige om flere punkter. Endelig tidspunkt for når leiligheten skulle legges ut for salg, ble ikke avgjort.

Før sommeren fikk klageren vite at naboen også skulle selge. Klageren anbefalte dem innklagede, og foreslo at de kunne samordne salgene. Innklagede syntes dette var lurt og inngikk også avtale med naboen.

Klageren hadde avtale med innklagede om at megler XX skulle være tilstede på hennes visninger. Samtidig hadde XX også lovet naboen å være på deres visninger. Klageren fikk greie på dette gjennom naboen, og ble svært misfornøyd. Klageren fikk ikke vite hvem som skulle overta på hennes visning før rett før visningen startet.

Innklagede var ikke tilstede under fotograferingen av leiligheten slik avtalen var.

Flere interessenter ba om å få tilsendt takst og prospekt. Innklagede sendte utkastet til takst med flere feil, og ikke den endelige, godkjente versjonen uten feil.

Prospekt ble ikke sendt potensielle kunder etter forespørsel på internett, fordi dette ikke var ferdig før samme dag som visningen ble holdt.

Klageren fikk ikke oppdateringer på hvor høy aktiviteten på annonsen på Internett var, noe hun flere ganger ba om.

Det ble laget to prospektutkast som inneholdt mange feil. Klageren gikk gjennom disse og kom med flere innspill. Siste og endelige versjon fikk ikke klager gjennomgått og godkjent, fordi det ikke var ferdig i rimelig tid før trykking. Det står i prospektet at det er godkjent av klageren, noe som altså ikke stemmer.

Klageren hadde blitt lovet ubegrenset annonsering i innklagedes boligmagasin. Da hun spurte om å få se denne annonsen etter visningen, ble hun informert om at bladet ikke hadde blitt utgitt i den aktuelle uken. Dette var heller ikke opplyst om til klageren før hun spurte. Leiligheten var heller ikke annonsert i innklagedes lokaler, slik som var avtalt. Dette ble heller ikke informert klageren, men var noe hun oppdaget da hun var innom for å se i det aktuelle tidsrommet..

Til tross for at klager ba innklagede uttrykkelig om å tipse interessenter om hennes leilighet, ble ikke dette gjort.

Klageren ble lovet en gratis styling av leiligheten. Dette ble ikke på noe tidspunkt tilbudt.

Klageren sendte mail til innklagede og påpekte hvor lite fornøyd hun var. Innklagede lovet bedring.

Klageren ønsket å avholde kontraktsmøtet snarest mulig etter avsluttet budrunde Det var ikke nødvendig for klager at kjøper var tilstede på det samme møtet. Innklagede ønsket ikke å holde to møter, og det tok derfor hele 35 dager før møtet ble holdt. Klager hadde da purret gjentatte ganger, og gitt uttrykk for sin irritasjon.

Klageren ble forelagt kjøpekontrakten til godkjenning. Dette var ikke den samme hun ble forelagt på kontraktsmøtet. Innklagede hadde i mellomtiden blitt enig med kjøperen om en lavere kontantandel uten å avklare dette med klageren. Klageren finner det uholdbart at innklagede endrer dette etter klagerens godkjenning, og ikke informerer om det på møtet. Kompensasjon for renter var aldri et forslag fra innklagede, men noe klageren krevde i møtet.

Klageren mener det kunne vært flere potensielle kjøpere hvis innklagede hadde holdt avtalene sine, noe som kunne resultert i høyere bud.

Klageren har fremmet krav om avslag på 50 % av vederlaget. Dette er avvist av innklagede.

Innklagede anfører:

Innklagede har ved flere anledninger forsøkt å få i stand et møte med klageren for å spare tid og penger for begge parter på en klagesak. Dette har de ikke lyktes med og klageren ønsket å sende klage til Reklamasjonsnemnda.

Nårdet gjelder at innklagede ikke var tilstede på visning: Avtalen var at klagerens leilighet skulle ut på markedet til høsten, men klageren skiftet mening da naboen ønsket å selge sin leilighet før sommeren. Innklagede inngikk derfor avtale med naboen om å være tilstede på deres visning, og tilbød klageren en annen megler til hennes visning. Det var altså klager som valgte å fravike opprinnelig plan om salg til høsten.

Det stemmer ikke at klageren ikke fikk beskjed om at innklagede ikke ville være tilstede ved fotograferingen av leiligheten. Beskjed ble gitt, riktignok ikke i god tid før fotograferingen, men rett før. Innklagede beklager dette, men fotografen er profesjonell, og klageren har ikke hatt noen innvendinger mot resultatet.

Det stemmer heller ikke at klagerens leilighet ikke ble annonsert i innklagedes lokaler. Alle objekter får vindusutstilling og blir plassert i resepsjonen. Dette er det faste rutiner på.

Klageren har ikke hatt noen innvendinger mot det endelige resultatet av prospektet, selv om det ble nødvendig med noen korrekturrunder.

Innklagedes boligmagasin ble ikke gitt ut i nevnte uke. Det var ferie, og innklagede hadde ikke tilstrekkelig med annonser til å gi ut magasinet. Hadde opprinnelig plan om markedsføring til høsten blitt fulgt, ville leiligheten selvfølgelig kommet i magasinet. Dette var også en tjeneste klageren skulle få kostnadsfritt, og innklagede kan ikke se at klageren har lidd noe økonomisk tap.

Leiligheten ble gjennomgått, og styling ble vurdert til ikke å være nødvendig. Leiligheten fremsto som meget pen. Innklagede kan heller ikke se at klageren har uttrykt misnøye over bildene. Det endelige resultatet av salget var også svært godt, og indikerer at publikum var fornøyd med det de ble presentert for på visning.

Pga. ferieavvikling, ble kontraktsmøtet avholdt sent. Både kjøper, klager og innklagede var på ferie i perioden mellom enighet om salg og kontraktsmøte. Klageren endret noe i utkastet til kjøpekontrakten, og dette ble rettet opp. Kontantbeløpet ble endret, men kjøperen har bekreftet at rentedifferansen vil bli dekket.

Innklagede stiller seg uforstående til at klageren ikke har gitt uttrykk for misnøye på noe tidspunkt før handel ble sluttet. Innklagede kan heller ikke se at klageren har lidd noe økonomisk tap.

Leiligheten hadde en takst på kr 3.150.000 og ble solgt for kr 3.380.000.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det stemmer ikke at klageren ikke ga uttrykk for misnøye før handel ble sluttet. Dette ble gjort i e-post dagen før visning, samt i flere telefonsamtaler.

Klageren fastholder sin forklaring på at tidspunkt for salg ikke var konkludert med. Klageren trodde det var best etter sommeren, men innklagede var litt usikker på dette. Det ble derfor ikke konkludert. Innklagede visste at visningene hos naboen og hos klageren ville bli kjørt parallelt. Allikevel valgte innklagede å bryte avtalen med klageren.

Leiligheten var ikke annonsert i innklagedes lokaler. Klageren bor ett minutt unna, og går forbi hver eneste dag. Klageren vet med 100 % sikkerhet at hennes leilighet ikke fikk vindusutstilling eller annen utstilling. Prospektet ble ferdig kun én dag før visning, så hvis det lå i resepsjonen slik innklagede hevder, lå det der kun én natt. Dette kan ikke holde i forhold til det klageren ble lovet.

Innklagede har brutt muntlige og skriftlige avtaler med klageren på de aller fleste punkter.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder misnøye over flere forhold ved saksbehandlingen.

I forhold til tidspunktet for salget og annonsering i innklagedes lokaler, er detpåstand mot påstand. Nemnda kan ikke ta stilling til disse spørsmålene, da det ikke foreligger dokumenterte påstander fra noen av partene.

Det skal ikke forekomme feil i prospektet. Det er imidlertid ikke dokumentert at dette har ført til noe tap for klageren. Så fremt klager ikke har betalt for annonsering i innklagedes boligmagasin, ser det heller ikke her ut som klager har lidt noe tap.

Dersom leiligheten ble gjennomgått, og innklagede kom til at «styling» ikke var nødvendig, kan ikke manglende tilbud om dette betraktes som en feil.

Stadige endringer underveis i en salgsprosess kan naturligvis by på en del irritasjon. God service tilsier at megler bør kunne gi beskjed i forkant av de ulike avtalene. Så vidt Nemnda kan vurdere klagen, ser det ikke ut til at klager har lidt noe økonomisk tap i denne saken.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 21. november 2006.

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/

Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant