Klage nr 2017175

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 5. februar 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:

PrivatMegleren Valdres

Wangensten & Partner AS

 

Saken gjelder:               Meglerens utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en hytteeiendom. Prisantydning og takst ble fastsatt til kr 950 000. Det var liten interesse for hytta, og etter at prisantydningen ble satt ned til kr 600 000, ble hytta solgt til samme sum. Klageren krever at meglerens krav på vederlag og utlegg settes ned med kr 60 000 på grunn av salgssummens størrelse. Innklagede bestrider klagerens krav, og viser til at det ble avtalt fastpris ved oppdragsinngåelsen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en hytte. Taksten og prisantydningen på hytta var kr 950 000. Hytta ble solgt for kr 600 000. Meglerforetaket krevde kr 108 000 for oppdraget. Hytta ble solgt for 2/3 av taksten, og megleren burde derfor også satt ned provisjonen med 1/3. Klageren krever at meglerens vederlag og utlegg settes ned med kr 60 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Hytta ble markedsført med en prisantydning på kr 950 000. Etter korrespondanse med

klageren anbefalte megleren flere ganger å gå ned i pris. Prisantydningen ble satt ned flere ganger. Siste prisantydning var kr 700 000. Klageren ga flere ganger tilbakemelding om at det var opp til megleren å vurdere prisen.

 

Det var først etter siste prisnedgang, at det kom noen på visning. Det var to par, og det ene paret kjøpte eiendommen. Paret som ikke kjøpte eiendommen, reagerte på at det var en del ting å gjøre med hytta, og at de synes rominndelingen var litt rar. Kjøperne ga tre bud på henholdsvis kr 500 000, 550 000 og 600 000. Klageren aksepterte budet på kr 600 000.

 

Megleren var aktiv under hele oppdraget og kom med råd til klageren underveis i prosessen. Klageren var enig med megleren i at taksten var for høy, noe markedet også viste. Innklagede gjorde det de kunne for å oppnå den høyeste prisen markedet var villig til å betale for hytta.

 

Det ble inngått fastpris for oppdraget. Innklagede selger en god del hytter med verdi under kr 1 000 000, og de inngår derfor ofte oppdrag med fastpris. Det fremgår klart av oppdragsavtalen på side 1 og side 3 at fastprisen i dette oppdraget var fastsatt til minsteprovisjon på kr 49 000 inkl. mva. I oppdragsavtalen på side 3 står det i tillegg at: «Meglerens provisjonsvederlag v/oppnådd pris, *kr uansett pris kr 49.000»

 

Det kan ikke komme som en overraskelse på klageren at meglerens krav er det samme uansett hva hytta blir solgt for.

 

Salgsarbeidet består av like mye arbeid, uavhengig av hva hytta blir solgt for. I denne situasjonen arbeidet også megleren mer med eiendommen enn de gjør med mange andre objekter fordi det ikke var interesse for hytta til den prisen den først ble markedsført med.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda baserer seg på det som er dokumentert skriftlig.

 

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 4 og 5 skal det fremgå av oppdragsavtalen hva som er avtalt om meglerens krav på vederlag og utlegg. Det fremgår av oppdragsavtalen at vederlaget (provisjonsvederlaget) er avtalt til en fastpris på kr 49 000,- inkl. mva. I tillegg til provisjonen er det avtalt kr 45 400 til sammen for markedspakke, visninger og tilrettelegging i henhold til pristilbudet side 1. Det fremgår av oppdragsavtalen og pristilbudet at det er uavhengig av oppnådd pris.

 

Når det gjelder prisen som ble oppnådd sammenholdt med taksten og prisantydningen, vil nemnda bemerke at det er markedet som avgjør prisen, og det er selgeren som aksepterer eller avslår eventuelle bud. Nemnda har derfor kommet til at innklagede har krav på oppgjør i henhold til avtalen.

 

Klagen fører etter dette ikke frem

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.